20% από τα ανταλλακτικά σας!

Αναζήτηση
Αναζήτηση

Γενικοί όροι και προϋποθέσεις πώλησης

Η SUSHI ROBOTS (εφεξής καλούμενη "η Εταιρεία") είναι απλοποιημένη ανώνυμη εταιρεία (société par actions simplifiée) με έναν μόνο μέτοχο και κεφάλαιο 10.000 ευρώ. Η καταστατική της έδρα βρίσκεται στη ZAC D'Aytré, 21 Rue Lavoisier 17440 AYTRÉ, Γαλλία, και είναι εγγεγραμμένη στο Registre du Commerce et des Sociétés με αριθμό 813 046 281.

Η δραστηριότητα της Εταιρείας, στη Γαλλία και την Ευρώπη, είναι η εισαγωγή και η διανομή μηχανημάτων αυτοματισμού (εφεξής αναφερόμενα ως "Προϊόντα") για την αγορά της εθνικής εστίασης, κυρίως της ιαπωνικής. Προσφέρει επίσης υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης (οι "Υπηρεσίες").

Σκοπός των εν λόγω ΓΟΣ είναι να καθορίσουν όλους τους όρους υπό τους οποίους η Εταιρεία διαθέτει τα προϊόντα της στην αγορά.

Τα προϊόντα που προσφέρονται προς πώληση είναι επίσης διαθέσιμα στον ιστότοπο που δημοσιεύει η Εταιρεία, ο οποίος βρίσκεται στην ακόλουθη διεύθυνση www.sushi-robots.eu. Εφαρμόζονται σε κάθε παραγγελία (εφεξής "παραγγελία") για προϊόντα που τοποθετείται από τον Πελάτη.

Οι εν λόγω ΓΟΣ καθορίζουν επίσης το νομικό πλαίσιο για τη σχέση μεταξύ της Εταιρείας και των πελατών της (εφεξής "Πελάτες"). Η Εταιρεία και ο Πελάτης αναφέρονται εφεξής από κοινού ως "Μέρη" και μεμονωμένα ως "Μέρος".

Ο Πελάτης δηλώνει ότι έχει διαβάσει και αποδεχθεί τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Πώλησης, καθώς και τυχόν Ειδικούς Όρους και Προϋποθέσεις Πώλησης που αφορούν ένα Προϊόν ή μια Υπηρεσία, πριν από την υποβολή μιας παραγγελίας.

Ελλείψει ρητής αποδοχής, οποιοσδήποτε αντίθετος όρος που τίθεται από τον Πελάτη θα είναι επομένως ανεφάρμοστος έναντι της Εταιρείας, ανεξάρτητα από το χρόνο κατά τον οποίο μπορεί να έχει υποπέσει στην αντίληψή της.

Το γεγονός ότι η Εταιρεία δεν κάνει χρήση οποιασδήποτε διάταξης των παρόντων ΓΟΠ σε δεδομένη χρονική στιγμή δεν μπορεί να ερμηνευθεί ως παραίτηση από το δικαίωμα να κάνει χρήση οποιασδήποτε διάταξης των παρόντων ΓΟΠ σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία στη διεύθυνση που αναφέρεται στο επάνω μέρος του παρόντος εγγράφου, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ακόλουθη διεύθυνση contact@sushi-robots.euτηλεφωνικά στον αριθμό 05 16 07 39 09 ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας που είναι διαθέσιμη στον Ιστότοπο.

ΆΡΘΡΟ 1: ΣΚΟΠΌΣ ΚΑΙ ΠΕΔΊΟ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ

Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης ισχύουν για όλα τα Προϊόντα και τις Υπηρεσίες που προσφέρονται από την Εταιρεία και αποτελούν το αντικείμενο μιας παραγγελίας του Πελάτη, ανεξάρτητα από τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις αγοράς του Πελάτη.

Κάθε παραγγελία προϊόντος αποδεικνύεται με την υπογραφή της προσφοράς που εκδίδει η Εταιρεία και προσφέρεται στον Πελάτη (εφεξής "Προσφορά") και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των διατάξεων των παρόντων ΓΟΣ. Οι ΓΟΣ επισυνάπτονται σε κάθε Προσφορά που αποστέλλεται στον Πελάτη από την Εταιρεία.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προσαρμόζει ή να τροποποιεί τους παρόντες ΓΟΠ ανά πάσα στιγμή. Σε περίπτωση τροποποίησης, για κάθε παραγγελία θα ισχύουν οι ΓΟΠ που ισχύουν κατά την ημερομηνία της παραγγελίας. Εκτός εάν οι τροποποιήσεις οφείλονται σε νομικές ή διοικητικές υποχρεώσεις, ο Πελάτης θα ειδοποιείται εύλογα πριν από την εφαρμογή των επικαιροποιημένων ΓΟΠ.

Η τελευταία διαθέσιμη έκδοση των ΓΟΠ υπερισχύει, κατά περίπτωση, οποιασδήποτε άλλης έκδοσης των παρόντων ΓΟΠ.

ΆΡΘΡΟ 2: ΠΛΉΡΗΣ ΣΥΜΦΩΝΊΑ

Ελλείψει υπογεγραμμένης από τα μέρη Προσφοράς, οι διατάξεις των παρόντων ΓΟΣ εκφράζουν το σύνολο της συμφωνίας μεταξύ των Πελατών και της Εταιρείας. Κατισχύουν οποιασδήποτε πρότασης, ανταλλαγής επιστολών πριν ή μετά τη σύναψη των παρόντων ΓΟΣ, καθώς και οποιασδήποτε άλλης διάταξης που εμφανίζεται στα έγγραφα που ανταλλάσσονται μεταξύ των Μερών και αφορούν το αντικείμενο των ΓΟΣ, εκτός εάν υπογραφεί δεόντως τροποποίηση από τους εκπροσώπους και των δύο Μερών.

Οι προσφορές μπορεί να περιλαμβάνουν ειδικούς όρους που έρχονται σε αντίθεση ή αποσαφηνίζουν τις διατάξεις των ΓΟΣ. Εάν η Προσφορά έχει υπογραφεί από τα μέρη, υπερισχύει των παρόντων ΓΟΣ.

Με την υπογραφή της Προσφοράς, ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι έχει διαβάσει και αποδέχεται τους όρους των παρόντων ΓΟΣ στο σύνολό τους και χωρίς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των όρων πληρωμής, της πολιτικής επιστροφής χρημάτων της Εταιρείας και όλων των εφαρμοστέων νόμων και κανονισμών.

ΆΡΘΡΟ 3: ΠΑΡΑΓΓΕΛΊΑ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ - ΠΡΟΣΦΟΡΆ

Τα κύρια χαρακτηριστικά των προϊόντων, και ιδίως οι προδιαγραφές, τα χαρακτηριστικά, οι διαστάσεις και η χωρητικότητά τους, αναφέρονται στα δελτία προϊόντων, τα οποία ο Πελάτης οφείλει να διαβάσει πριν από την υποβολή της παραγγελίας.

Η επιλογή και η αγορά ενός Προϊόντος αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του Πελάτη.

Οι προσφορές προϊόντων υπόκεινται στη διαθεσιμότητα, όπως καθορίζεται κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας.

Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι έχει ενημερωθεί από την Εταιρεία ότι οι τιμές των εμφανιζόμενων προϊόντων δεν περιλαμβάνουν το κόστος επεξεργασίας, αποστολής, μεταφοράς και παράδοσης των παραγγελθέντων προϊόντων, το οποίο τιμολογείται και υπολογίζεται στην Προσφορά που αποστέλλεται στον Πελάτη από την Εταιρεία πριν από την τοποθέτηση της παραγγελίας από τον Πελάτη.

Κάθε παραγγελία που πραγματοποιείται θα επικυρώνεται από την Εταιρεία, μετά από επαλήθευση της διαθεσιμότητας του επιθυμητού προϊόντος και των πληροφοριών που απαιτούνται για την παράδοση και την τιμολόγηση. Στη συνέχεια, η Εταιρεία θα επιβεβαιώσει την παραγγελία εκδίδοντας προσφορά βάσει των πληροφοριών που παρέχονται από τον Πελάτη.

Η Προσφορά είναι δωρεάν και αποστέλλεται στον Πελάτη με οποιοδήποτε μέσο. Ειδικότερα, προσδιορίζει τα χαρακτηριστικά των προϊόντων που παραγγέλλονται, τον τρόπο προσδιορισμού της τιμής και τους εκτιμώμενους χρόνους παράδοσης των εν λόγω προϊόντων.

Προκειμένου να επιβεβαιώσει οριστικά την παραγγελία του, ο Πελάτης πρέπει να επικυρώσει την παραγγελία ή να υπογράψει την Προσφορά και να ακολουθήσει τις οδηγίες για την πληρωμή των Προϊόντων ή/και των Υπηρεσιών, το ποσό των οποίων αναφέρεται στην Προσφορά. Η σύμβαση θα συναφθεί έγκυρα μεταξύ της Εταιρείας και του Πελάτη μόλις επικυρωθεί η παραγγελία ή υπογραφεί η Προσφορά και η Εταιρεία λάβει την πληρωμή, δεσμεύοντάς τους έτσι αμετάκλητα.

ΆΡΘΡΟ 4: ΤΙΜΈΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΌΤΗΤΑ

4.1 Τα προϊόντα πωλούνται στις τιμές που αναφέρονται στην Προσφορά και παραδίδονται στις τιμές που ισχύουν κατά τη στιγμή της παραγγελίας και εντός της περιόδου ισχύος που ορίζεται στην Προσφορά.

Οι τιμές αναφέρονται σε ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Οι οικονομικοί όροι και οι λεπτομέρειες των τιμών καθορίζονται στην Προσφορά.

Οι αναφερόμενες τιμές, που ισχύουν κατά τη στιγμή της υπογραφής της Προσφοράς από τον Πελάτη, είναι δεσμευτικές.

Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα, αφού ενημερώσει τον Πελάτη, να αυξήσει τις τιμές της ή/και να μην παραδώσει τα προϊόντα στην ημερομηνία που αναφέρεται στην Προσφορά, σε περίπτωση που ο Πελάτης, μετά την υπογραφή της Προσφοράς, επιθυμεί να αλλάξει το αντικείμενο της παραγγελίας του. Οποιοσδήποτε φόρος που η Εταιρεία υποχρεούται να καταβάλει επιπλέον της Παραγγελίας θα επιβαρύνει τον Πελάτη, εκτός εάν ο Πελάτης προσκομίσει κατάλληλο πιστοποιητικό φορολογικής απαλλαγής.

4.2 Ο Πελάτης μπορεί να ενημερώσει την Εταιρεία ανά πάσα στιγμή ότι επιθυμεί να παραγγείλει ένα ή περισσότερα πρόσθετα Προϊόντα ή Υπηρεσίες. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία θα αποστείλει στον Πελάτη πρόσθετη Προσφορά εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία διαβίβασης της έκφρασης της ανάγκης.

4.3 Οποιαδήποτε απόφαση για τη χορήγηση έκπτωσης, μείωσης ή εφαρμογής μειωτικών συντελεστών, βάσει ποσοστού ή κατ' αποκοπήν συντελεστή, παραμένει στη διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας. Τυχόν εκπτώσεις ή μειώσεις που μπορεί να χορηγηθούν στον πελάτη δεν δημιουργούν σε καμία περίπτωση κεκτημένο δικαίωμα για μεταγενέστερες παραγγελίες.

Σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής των οφειλόμενων ποσών από τον Πελάτη πέραν των καθορισμένων προθεσμιών, επιβάλλονται πρόστιμα καθυστέρησης πληρωμής που υπολογίζονται με βάση το επιτόκιο που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στην πιο πρόσφατη πράξη αναχρηματοδότησής της, συν 10 ποσοστιαίες μονάδες, επί του ποσού συμπεριλαμβανομένου του φόρου της τιμής των παραγγελιών που εμφανίζεται στο εν λόγω τιμολόγιο, θα επιβαρύνουν αυτομάτως την Εταιρεία, χωρίς διατυπώσεις ή προηγούμενη ειδοποίηση, και θα έχουν ως αποτέλεσμα την άμεση καταβολή όλων των ποσών που οφείλονται στην Εταιρεία από τον Πελάτη, με την επιφύλαξη οποιασδήποτε άλλης ενέργειας που μπορεί να λάβει η Εταιρεία κατά του Πελάτη στο πλαίσιο αυτό. Κάθε Πελάτης που καθυστερεί να πληρώσει, υποχρεούται αυτομάτως να καταβάλει στην Εταιρεία πάγια αποζημίωση 40 ευρώ για τα έξοδα είσπραξης.

ΆΡΘΡΟ 5: ΌΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΉΣ

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που παραγγέλλονται από τον Πελάτη πρέπει να εξοφλούνται πλήρως κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας.

Η Εταιρεία προσφέρει στον Πελάτη τη δυνατότητα, μετά από εξέταση της αίτησής του, να επωφεληθεί από μια συμφωνία χρηματοδοτικής μίσθωσης, η οποία επιτρέπει στον Πελάτη να κατανέμει την πληρωμή της παραγγελίας του σε μηνιαία βάση, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στην προσφερόμενη Προσφορά.

Η πληρωμή των παραγγελιών μπορεί να γίνει με πιστωτική κάρτα, τραπεζικό έμβασμα ή επιταγή πληρωτέα στην Εταιρεία. Τα τραπεζικά στοιχεία της Εταιρείας θα αναγράφονται σε κάθε προσφορά και τιμολόγιο.

Ο Πελάτης εγγυάται στην Εταιρεία ότι διαθέτει τις απαραίτητες εξουσιοδοτήσεις για τη χρήση της μεθόδου πληρωμής κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει ή να ακυρώσει οποιαδήποτε εκτέλεση ή/και παράδοση μιας παραγγελίας, ανεξάρτητα από τη φύση και το επίπεδο εκτέλεσής της, σε περίπτωση μη πληρωμής ή μερικής πληρωμής οποιουδήποτε ποσού που οφείλει ο Πελάτης στην Εταιρεία, σε περίπτωση συμβάντος πληρωμής ή σε περίπτωση απάτης ή απόπειρας απάτης σχετικά με την πληρωμή μιας παραγγελίας.

ΆΡΘΡΟ 6: ΔΙΑΤΉΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΊΤΛΟΥ

Τα προϊόντα πωλούνται με την επιφύλαξη της παρακράτησης του τίτλου κυριότητας μέχρι την πλήρη εξόφλησή τους. Ως πληρωμή νοείται η εξόφληση της τιμής των Προϊόντων και των εξόδων που σχετίζονται με την πώληση και τους τόκους. Συνεπώς, σε περίπτωση μη πληρωμής, ο Πελάτης οφείλει, με δικά του έξοδα και κίνδυνο, να επιστρέψει τα απλήρωτα Προϊόντα οκτώ (8) ημέρες μετά την επίδοση επίσημης ειδοποίησης με συστημένη επιστολή με απόδειξη παραλαβής, η οποία παρέμεινε αναπάντητη.

Στην περίπτωση αυτή, η πώληση θα ακυρωθεί αυτόματα την ημερομηνία της αίτησης επιστροφής. Παρά την εφαρμογή της παρούσας ρήτρας παρακράτησης της κυριότητας, ο Πελάτης φέρει τους κινδύνους από την ημερομηνία παράδοσης/παραλαβής των προϊόντων.

ΆΡΘΡΟ 7: ΠΑΡΆΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ

7.1 Τα Προϊόντα που προσφέρει προς πώληση η Εταιρεία μπορούν να παραδοθούν σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με το κόστος παράδοσης των Προϊόντων είναι διαθέσιμες απευθείας στον Ιστότοπο ή/και στην Προσφορά που υπογράφεται από τα μέρη.

Ωστόσο, ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι έχει ενημερωθεί ότι το κόστος εισαγωγής των προϊόντων καθορίζεται από τους διάφορους μεταφορείς και, ως εκ τούτου, ποικίλλει ανάλογα.

Ο Πελάτης πρέπει να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες που παρέχονται στην Εταιρεία κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας είναι σωστές και ότι παραμένουν έτσι μέχρι την πλήρη παραλαβή του/των Προϊόντος/ων ή της/των Υπηρεσίας/ων που παραγγέλθηκαν.

Ως εκ τούτου, ο Πελάτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώσει την Εταιρεία για οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία χρέωσης ή/και παράδοσης που ενδέχεται να προκύψει μεταξύ της παραγγελίας και της παράδοσης, αποστέλλοντας χωρίς καθυστέρηση ηλεκτρονικό μήνυμα στην ακόλουθη διεύθυνση contact@sushi-robots.eu.

Σε αντίθετη περίπτωση, σε περίπτωση καθυστερημένης, ελαττωματικής ή/και λανθασμένης παράδοσης, ο πελάτης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αναλάβει την ευθύνη της Εταιρείας και το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Εταιρείας θα επικοινωνήσει με τον πελάτη για να κανονίσει μια δεύτερη παράδοση με έξοδα του πελάτη.

Το προϊόν θα παραδοθεί στη διεύθυνση παράδοσης που έχει υποδείξει ο Πελάτης, με την προσκόμιση απόδειξης παραλαβής υπογεγραμμένης από τον Πελάτη.

7.2 Ο Πελάτης ενημερώνεται με οποιοδήποτε μέσο για την αποστολή της παραγγελίας του. Εάν ο Πελάτης δεν παραλάβει τα προϊόντα που παρήγγειλε εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στην Προσφορά, ο Πελάτης πρέπει να δώσει εντολή στην Εταιρεία να προβεί στην παράδοση εντός εύλογου πρόσθετου χρονικού διαστήματος.

Εάν η Εταιρεία δεν συμμορφωθεί εντός αυτής της περιόδου, ο Πελάτης μπορεί να ακυρώσει την παραγγελία αποστέλλοντας συστημένη επιστολή με απόδειξη παραλαβής στη διεύθυνση που αναφέρεται στο επάνω μέρος του παρόντος εγγράφου. Εάν η επιστολή φθάσει στην Εταιρεία μετά την παράδοση της παραγγελίας, η ακύρωση δεν θα ληφθεί υπόψη. Κατά περίπτωση, η Εταιρεία διαθέτει προθεσμία δεκατεσσάρων (14) ημερών για την επιστροφή της παραγγελίας.

7.3 Με την τοποθέτηση της παραγγελίας, ο Πελάτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραλάβει τα προϊόντα που έχει παραγγείλει στη διεύθυνση παράδοσης που έχει υποδείξει. Ο Πελάτης πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει την ταυτότητά του προκειμένου να παραλάβει την παραγγελία.

Επιπλέον, είναι άμεση ευθύνη του Πελάτη να ελέγξει ότι τα Προϊόντα βρίσκονται σε άριστη κατάσταση κατά την παράδοση. Σε αντίθετη περίπτωση, ο Πελάτης οφείλει να εκφράσει άμεσα τις ρητές και ακριβείς/λεπτομερείς επιφυλάξεις του στο δελτίο αποστολής του μεταφορέα παρουσία του μεταφορέα και να επιβεβαιώσει τις επιφυλάξεις αυτές με συστημένη επιστολή με απόδειξη παραλαβής εντός τριών (3) ημερών από την παράδοση, σύμφωνα με το άρθρο L 133-3 του γαλλικού εμπορικού κώδικα, με απόδειξη την ημερομηνία που αναγράφεται στο δελτίο αποστολής.

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία στα προϊόντα. Μόνο ο πάροχος υπηρεσιών παράδοσης θα είναι υπεύθυνος βάσει των ασφαλιστηρίων συμβολαίων που έχουν συναφθεί.

Οι κίνδυνοι απώλειας ή φθοράς των προϊόντων, καθώς και όλοι οι κίνδυνοι που συνδέονται με την ύπαρξη ή τη χρήση τους, μεταβιβάζονται στον Πελάτη από τη στιγμή της παράδοσης, η οποία επικυρώνεται με την υπογραφή του Πελάτη στο δελτίο αποστολής.

7.4 Ο εκτιμώμενος χρόνος παράδοσης των προϊόντων θα αναφέρεται στην προσφορά που επικυρώθηκε από τα μέρη. Αυτός ο εκτιμώμενος χρόνος παράδοσης αρχίζει από την παραλαβή της πληρωμής του Πελάτη και την παραλαβή όλων των απαραίτητων εγγράφων και πληροφοριών και μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο εάν ο Πελάτης έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του βάσει των παρόντων ΓΟΣ.

Ο χρόνος παράδοσης των προϊόντων θα ποικίλλει ανάλογα με τις ανάγκες του Πελάτη και κάθε αίτημα τροποποίησης που υποβάλλεται από τον Πελάτη θα παρατείνει τον χρόνο παράδοσης.

Η Εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να είναι προετοιμασμένη και οργανωμένη ώστε να είναι σε θέση να διαχειριστεί τον αναμενόμενο όγκο και να τηρήσει τους εκτιμώμενους χρόνους παράδοσης που συμφωνήθηκαν από τα μέρη.

Ωστόσο, αυτοί οι χρόνοι παράδοσης δίνονται μόνο ενδεικτικά. Κατά συνέπεια, οποιαδήποτε εύλογη καθυστέρηση στην παράδοση των προϊόντων δεν δίνει στον πελάτη το δικαίωμα να ακυρώσει την παραγγελία ή να αρνηθεί την παράδοση των προϊόντων.

ΆΡΘΡΟ 8: ΑΚΎΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΊΑΣ

Η παραγγελία του Πελάτη εκφράζει αμετάκλητα την πλήρη και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή του.

Μόλις επικυρωθεί η παραγγελία ή επιστραφεί η Προσφορά από τον Πελάτη, ο Πελάτης δεν μπορεί να ακυρώσει την παραγγελία, εκτός εάν συμφωνηθεί ρητά από την Εταιρεία.

Κάθε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να ακυρώσει την παραγγελία σε περίπτωση μη εκπλήρωσης οποιασδήποτε από τις υποχρεώσεις που βαρύνουν το άλλο συμβαλλόμενο μέρος μετά από επίσημη ειδοποίηση που αποστέλλεται με συστημένη επιστολή με απόδειξη παραλαβής, η οποία παραμένει χωρίς αποτέλεσμα για περίοδο τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή της.

Η ακύρωση μιας παραγγελίας από ένα συμβαλλόμενο μέρος σύμφωνα με την παρούσα ρήτρα δεν επηρεάζει το δικαίωμά του να απαιτήσει αποζημίωση.

Οποιαδήποτε υποχρέωση πληρωμής που προκύπτει από παράδοση του προϊόντος που πραγματοποιήθηκε ή βρίσκεται σε εξέλιξη πριν από την καταγγελία, πρέπει να καταβληθεί από τον Πελάτη το συντομότερο δυνατό μετά την εν λόγω καταγγελία. Κατά περίπτωση, προκειμένου να διευκολυνθούν οι λογαριασμοί μεταξύ των μερών, η Εταιρεία θα συντάσσει έκθεση σχετικά με την κατάσταση των προϊόντων που παραδόθηκαν και θα δίνει αντίγραφο στον Πελάτη.

ΆΡΘΡΟ 9: ΑΜΟΙΒΑΊΕΣ ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ

9.1 Υποχρεώσεις της εταιρείας

Η Εταιρεία δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην ποιότητα των προϊόντων της και ελέγχει προσεκτικά την ποιότητα των προϊόντων που εμπορεύεται.

Η Εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τον Πελάτη για κάθε γεγονός που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την παροχή του Προϊόντος που παρήγγειλε ο Πελάτης, ακόμη και αν το γεγονός αυτό οφείλεται σε τρίτο μέρος. Η Εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να χρησιμοποιήσει όλα τα απαραίτητα μέσα για την παράδοση του Προϊόντος υπό τους όρους που καθορίζονται στην Προσφορά και στον Ιστότοπο.

Καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος των παρόντων ΓΟΣ, η Εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τακτικά τον Πελάτη για κάθε χρήσιμη πληροφορία που μπορεί να περιέλθει στην αντίληψή της.

9.2 Υποχρεώσεις πελατών

Ο Πελάτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς και να μην παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων ή τη δημόσια τάξη.

Κατά συνέπεια, ο Πελάτης αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για την ακρίβεια, την ακεραιότητα, τη νομιμότητα, την αξιοπιστία και την επικαιρότητα των πληροφοριών που διαβιβάζονται στην Εταιρεία στο πλαίσιο των παρόντων ΓΟΣ.

Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι η Εταιρεία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί υπεύθυνη σε περίπτωση που οι πληροφορίες που διαβιβάζονται δεν είναι ελεύθερες δικαιωμάτων ή παραβιάζουν τα δικαιώματα τρίτων. Εν προκειμένω, ο Πελάτης εγγυάται στην Εταιρεία ότι θα καταβάλει κάθε καταδίκη, κόστος και αμοιβή που επιβαρύνει ή βαρύνει την Εταιρεία για την υπεράσπισή της λόγω παράλειψης του Πελάτη.

ΆΡΘΡΟ 10: ΥΠΟΧΡΈΩΣΗ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΡΏΝ

Τα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να συμπεριφέρονται πάντοτε το ένα προς το άλλο ως σοβαροί και αφοσιωμένοι εταίροι που ενεργούν καλόπιστα και, ιδίως, να ενημερώνουν το ένα το άλλο χωρίς καθυστέρηση για τυχόν δυσκολίες που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν σε σχέση με τις παρούσες ΓΟΣ.

Υπό αυτούς τους όρους, η Εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να ανταποκριθεί χωρίς καθυστέρηση σε οποιοδήποτε αίτημα παροχής πληροφοριών από τον Πελάτη.

Ο Πελάτης αναλαμβάνει την υποχρέωση, καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος των παρόντων ΓΟΣ, να ενημερώνει τακτικά την Εταιρεία για κάθε πληροφορία που μπορεί να συμβάλει στην ορθή εκπλήρωση του σκοπού των ΓΟΣ και την οποία ενδέχεται να λάβει γνώση κατά την εκτέλεσή τους. Οι πληροφορίες που κοινοποιεί ο Πελάτης στην Εταιρεία πρέπει να είναι ακριβείς, εξαντλητικές και επικαιροποιημένες.

ΆΡΘΡΟ 11: ΝΟΜΙΚΈΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΈΣ ΕΓΓΥΉΣΕΙΣ

11.1 Νομικές εγγυήσεις

11.1.1 Άρθρο 1641 του γαλλικού Αστικού Κώδικα: "Ο πωλητής ευθύνεται για τυχόν κρυφά ελαττώματα του πωλούμενου πράγματος που το καθιστούν ακατάλληλο για τη χρήση για την οποία προορίζεται ή που βλάπτουν τη χρήση αυτή σε τέτοιο βαθμό ώστε ο αγοραστής να μην το είχε αγοράσει ή να είχε καταβάλει χαμηλότερη τιμή γι' αυτό, αν τα γνώριζε".

Άρθρο 1648 του Αστικού Κώδικα, πρώτη παράγραφος: "Η αγωγή που προκύπτει από ανασταλτικά ελαττώματα πρέπει να ασκείται από τον αγοραστή εντός δύο ετών από την ανακάλυψη του ελαττώματος.

Εάν ο Πελάτης θεωρήσει ότι παρέλαβε ένα Προϊόν το οποίο θεωρεί ότι είναι ελαττωματικό ή δεν συμμορφώνεται με την παραγγελία, πρέπει να επικοινωνήσει με την Εταιρεία, αναφέροντας το σφάλμα, εντός σαράντα οκτώ (48) εργάσιμων ωρών από την παραλαβή της παραγγελίας, στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: contact@sushi-robots.eu ή με συστημένη επιστολή με απόδειξη παραλαβής στην ακόλουθη διεύθυνση: Sushi Robots, 21 rue Lavoisier, 17440 Aytré, Γαλλία.

Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για την παροχή οποιασδήποτε αιτιολόγησης όσον αφορά τον προσδιορισμό τυχόν εμφανών ελαττωμάτων και/ή ανωμαλιών που παρατηρούνται. Ο Πελάτης πρέπει να δώσει στην Εταιρεία κάθε ευκαιρία να διαπιστώσει αυτά τα ελαττώματα ή τις μη συμμορφώσεις και να τα αποκαταστήσει, εάν είναι απαραίτητο. Θα πρέπει να απέχει από το να παρεμβαίνει ο ίδιος ή να αναθέτει την παρέμβαση σε τρίτους για το σκοπό αυτό.

Εάν τα ελαττώματα και/ή οι ανωμαλίες επιβεβαιωθούν από την Εταιρεία, η Εταιρεία θα αποστείλει στον Πελάτη τις οδηγίες της σχετικά με το πώς να προχωρήσει αφού λάβει υπόψη της την καταγγελία που διατυπώθηκε με αυτόν τον τρόπο και, εάν είναι απαραίτητο, θα προχωρήσει στην αντικατάσταση του Προϊόντος του οποίου η έλλειψη συμμόρφωσης ή η ελαττωματικότητα έχει διαπιστωθεί από την Εταιρεία.

Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η ανταλλαγή του προϊόντος, η Εταιρεία υποχρεούται να επιστρέψει στον Πελάτη την αξία του εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παραλαβή του προϊόντος. Η επιστροφή θα γίνει κατά την κρίση της Εταιρείας με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού του Πελάτη, ενώ ο Πελάτης μπορεί να επιλέξει άλλη μέθοδο επιστροφής.

11.1.2 Ωστόσο, η Εταιρεία αποποιείται κάθε ευθύνης σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν συμμορφώνεται με τους όρους χρήσης των προϊόντων που παρήγγειλε, ιδίως εάν τα προϊόντα :

- Δεν είχαν μεταφερθεί και αποθηκευτεί σωστά,

- Έχουν υποστεί κακή συντήρηση, ακατάλληλη χρήση, ανώμαλη φθορά, όπως χτυπήματα, γρατζουνιές κ.λπ.

11.2 Εμπορική εγγύηση

11.2.1 Η Εταιρεία παρέχει ρητά στον Πελάτη εμπορική εγγύηση για την επισκευή του προϊόντος που παρήγγειλε, η οποία ισχύει στη μητροπολιτική Γαλλία, για περίοδο δώδεκα (12) μηνών (εφεξής αναφερόμενη ως "Εγγύηση").

ΆΡΘΡΟ 12: ΕΥΘΎΝΗ

Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσει ότι ο Πελάτης προμηθεύεται ποιοτικά Προϊόντα υπό βέλτιστες συνθήκες. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε αδυναμία εκτέλεσης ή πλημμελή εκτέλεση του συνόλου ή μέρους των υποχρεώσεων που ορίζονται στις παρούσες ΓΟΣ, η οποία οφείλεται είτε στον Πελάτη, είτε σε απρόβλεπτη και ανυπέρβλητη πράξη τρίτου εκτός σύμβασης, είτε σε περίπτωση ανωτέρας βίας. Γενικότερα, σε περίπτωση που η Εταιρεία θεωρηθεί υπεύθυνη, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να δεχθεί να αποζημιώσει τον Πελάτη για έμμεση ζημία ή ζημία της οποίας η ύπαρξη ή/και το ύψος δεν αποδεικνύεται με αποδεικτικά στοιχεία.

Ο Πελάτης έχει πλήρη επίγνωση των διατάξεων του παρόντος άρθρου και ιδίως των προαναφερθεισών εγγυήσεων και περιορισμών ευθύνης, οι οποίες αποτελούν βασικές προϋποθέσεις χωρίς τις οποίες η Εταιρεία δεν θα μπορούσε ποτέ να συνάψει σύμβαση.

ΆΡΘΡΟ 13: ΠΡΟΣΩΠΙΚΆ ΔΕΔΟΜΈΝΑ

Σύμφωνα με τον γαλλικό νόμο περί προστασίας δεδομένων της 6ης Ιανουαρίου 1978 και την ευρωπαϊκή οδηγία για την προστασία δεδομένων (RGPD), ο Πελάτης ενημερώνεται ότι ορισμένες υποχρεωτικές πληροφορίες απαιτούνται για να μπορέσει η Εταιρεία να επεξεργαστεί και να εκτελέσει τις παραγγελίες.

Αυτές οι υποχρεωτικές πληροφορίες, η μη παροχή των οποίων θα μπλοκάρει τη διαδικασία παραγγελίας, είναι οι εξής:

- Όνομα ,

- Μικρά ονόματα ,

- Πλήρης ταχυδρομική διεύθυνση ,

- Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ,

- Αριθμός τηλεφώνου ,

Η Εταιρεία συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο σύμφωνα με τους όρους των παρόντων ΓΟΣ και οποιεσδήποτε νόμιμες και εύλογες οδηγίες του Πελάτη.

Η Εταιρεία εφαρμόζει όλα τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που είναι απαραίτητα για να διασφαλίσει την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Η Εταιρεία δεσμεύεται να περιορίσει εξαρχής τον όγκο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία.

Εάν η Εταιρεία αντιληφθεί παραβίαση δικαιωμάτων σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η παραβίαση αυτή θα κοινοποιηθεί στην CNIL εντός περιόδου που δεν υπερβαίνει τις εβδομήντα δύο (72) ώρες.

Οποιαδήποτε παραβίαση σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα γνωστοποιείται στον ενδιαφερόμενο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο εντός ενός (1) μηνός.

Κάθε συμβαλλόμενο μέρος λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να αποτρέψει τη μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή την τυχαία απώλεια, καταστροφή ή αλλοίωσή τους.

Τα παρεχόμενα προσωπικά δεδομένα θα καταστραφούν το αργότερο ένα (1) έτος μετά την παράδοση των προϊόντων. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διατηρήσει ορισμένα δεδομένα προκειμένου να δικαιολογήσει, κατά περίπτωση, την πλήρη εκπλήρωση των συμβατικών ή νομικών υποχρεώσεών της.

Δικαιώματα πρόσβασης, τροποποίησης, εναντίωσης, φορητότητας και διαγραφής

Σε κάθε περίπτωση, κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα πρόσβασης, τροποποίησης, αντίρρησης, μεταφοράς και διαγραφής των προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν, απευθυνόμενος εγγράφως στη διεύθυνση που αναφέρεται στο προοίμιο των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, αναφέροντας το επώνυμο, το όνομα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και την ταχυδρομική του διεύθυνση.

Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, όλες οι αιτήσεις πρέπει να είναι υπογεγραμμένες και να συνοδεύονται από φωτοαντίγραφο εγγράφου ταυτότητας που φέρει την υπογραφή του ενδιαφερομένου. Ο ενδιαφερόμενος θα μπορεί να ανακτήσει τα προσωπικά του δεδομένα σε ανοικτή και αναγνώσιμη μορφή. Το δικαίωμα φορητότητας περιορίζεται στα παρεχόμενα δεδομένα.

Εφαρμόζεται με βάση την προηγούμενη συναίνεση. Η Εταιρεία δεσμεύεται να διαβιβάσει, κατόπιν αιτήματος, εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός, κάθε έγγραφο που περιέχει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στον ενδιαφερόμενο, προκειμένου να είναι δυνατή η εφαρμογή του δικαιώματος φορητότητας. Το κόστος ανάκτησης των δεδομένων βαρύνει τον ενδιαφερόμενο.

ΆΡΘΡΟ 14: ΜΕΡΙΚΉ ΑΚΥΡΌΤΗΤΑ

Σε περίπτωση που οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων ΓΟΣ κριθεί άκυρη ή μη εκτελεστή από οποιοδήποτε δικαστήριο ή διοικητική αρχή, οι υπόλοιπες διατάξεις των ΓΟΣ δεν επηρεάζονται ούτε τροποποιούνται με οποιονδήποτε τρόπο.

ΆΡΘΡΟ 15: ΠΑΡΑΊΤΗΣΗ

Καμία παραίτηση οποιουδήποτε Μέρους, είτε ρητή είτε σιωπηρή, είτε μερική είτε άλλη, είτε προσωρινή είτε άλλη, από οποιαδήποτε παραβίαση οποιασδήποτε διάταξης των παρόντων ΓΟΣ, δεν θα ερμηνεύεται ως παραίτηση οποιουδήποτε Μέρους σε οποιαδήποτε άλλη χρονική στιγμή από οποιαδήποτε παραβίαση ή μη εκτέλεση της εν λόγω διάταξης ή οποιασδήποτε διάταξης των ΓΟΣ.

Ομοίως, καμία παραίτηση ενός από τα μέρη να καταδικάσει τη συμπεριφορά του άλλου μέρους δεν θεωρείται ότι συνιστά παραίτηση του εν λόγω μέρους να επικαλεστεί το γεγονός ότι οποιαδήποτε επανάληψη της εν λόγω συμπεριφοράς αποτελεί παραβίαση των παρόντων ΓΟΣ.

ΆΡΘΡΟ 16: ΚΙΝΗΤΈΣ ΑΞΊΕΣ

Σε περίπτωση οποιασδήποτε ερμηνευτικής δυσκολίας μεταξύ του τίτλου και του κεφαλαίου οποιουδήποτε άρθρου και οποιασδήποτε ρήτρας, οι τίτλοι θεωρούνται ότι δεν έχουν γραφεί.

ΆΡΘΡΟ 17: ΠΛΗΡΌΤΗΤΑ

Οι διατάξεις των παρόντων ΓΟΣ εκφράζουν το σύνολο της συμφωνίας μεταξύ των Πελατών και της Εταιρείας. Υπερισχύουν κάθε πρότασης, ανταλλαγής επιστολών πριν ή μετά τη σύναψη των παρόντων ΓΟΣ, καθώς και κάθε άλλης διάταξης που εμφανίζεται στα έγγραφα που ανταλλάσσονται μεταξύ των μερών και αφορούν το αντικείμενο των ΓΟΣ, εκτός εάν υπογραφεί δεόντως τροποποίηση από τους εκπροσώπους και των δύο μερών.

ΆΡΘΡΟ 18: ΑΝΩΤΈΡΑ ΒΊΑ

Κανένα από τα μέρη δεν ευθύνεται έναντι του άλλου μέρους για τυχόν απώλειες ή/και ζημίες που προκύπτουν από ανωτέρα βία, η οποία ορίζεται ως κάθε απρόβλεπτο και ακαταμάχητο γεγονός που δεν επηρεάζει τα μέρη, καθώς και κάθε θεομηνία ή εξωτερική αιτία, όπως οι εργατικές διαμάχες, η επέμβαση πολιτικών ή στρατιωτικών αρχών ή οι φυσικές καταστροφές, όπως ορίζονται στον Αστικό Κώδικα.

Τα συμβαλλόμενα μέρη θα αλληλοενημερώνονται εγγράφως για την επέλευση γεγονότος ανωτέρας βίας και θα συνεργάζονται για τον περιορισμό των συνεπειών και της διάρκειάς του.

Κατά τη διάρκεια του γεγονότος ανωτέρας βίας, η εκτέλεση της παρούσας σύμβασης αναστέλλεται. Εάν η διακοπή αυτή υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες, η σύμβαση που έχει συναφθεί μεταξύ της Εταιρείας και του Πελάτη μπορεί να καταγγελθεί από οποιοδήποτε από τα μέρη χωρίς αποζημίωση από καμία πλευρά.

ΆΡΘΡΟ 19: ΔΙΑΦΟΡΈΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΈΟ ΔΊΚΑΙΟ

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με το γαλλικό δίκαιο, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι αρχές της σύγκρουσης νόμων.

Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς που προκύπτει από την ερμηνεία και/ή την εκτέλεση των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων ή σε σχέση με οποιαδήποτε αγορά και/ή απόπειρα αγοράς, τα μέρη συμφωνούν να υποβληθούν σε συμβατική διαδικασία διαμεσολάβησης ή σε οποιαδήποτε άλλη εναλλακτική μέθοδο επίλυσης διαφορών.

Οποιαδήποτε διαφορά που δεν μπορεί να επιλυθεί φιλικά μεταξύ των μερών σχετικά με την ερμηνεία, την εκτέλεση ή τη λήξη των παρόντων ΓΟΣ θα υποβάλλεται από οποιοδήποτε μέρος στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας.

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο