20% από τα ανταλλακτικά σας!

Αναζήτηση
Αναζήτηση

Νομικές πληροφορίες

Ορισμοί

Πελάτης : κάθε επαγγελματίας ή φυσικό πρόσωπο ικανό κατά την έννοια των άρθρων 1123 και επόμενα του γαλλικού αστικού κώδικα, ή νομικό πρόσωπο, που επισκέπτεται τον ιστότοπο που καλύπτεται από τους παρόντες γενικούς όρους και προϋποθέσεις.

Υπηρεσίες : http://www.sushi-robots.eu παρέχει στους πελάτες:

Περιεχόμενα: Όλα τα στοιχεία που συνθέτουν τις πληροφορίες στον Ιστότοπο, ιδίως κείμενο - εικόνες - βίντεο.

Πληροφορίες πελατών : Εφεξής "Πληροφορίες", οι οποίες αντιστοιχούν σε όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που ενδέχεται να τηρούνται από http://www.sushi-robots.eu για τη διαχείριση του λογαριασμού σας και των πελατειακών σας σχέσεων και για λόγους ανάλυσης και στατιστικούς σκοπούς.

Χρήστης : Χρήστης του Διαδικτύου που συνδέεται και χρησιμοποιεί τον προαναφερθέντα ιστότοπο.

Προσωπικά στοιχεία: "Πληροφορίες που επιτρέπουν, με οποιαδήποτε μορφή, άμεσα ή έμμεσα, την ταυτοποίηση των φυσικών προσώπων στα οποία αναφέρονται" (άρθρο 4 του νόμου αριθ. 78-17 της 6ης Ιανουαρίου 1978).

Οι όροι "δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα", "υποκείμενο των δεδομένων", "υπεργολάβος" και "ευαίσθητα δεδομένα" έχουν την έννοια που ορίζεται από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ: αριθ. 2016-679).

1. Παρουσίαση της ιστοσελίδας

Σύμφωνα με το άρθρο 6 του γαλλικού νόμου αριθ. 2004-575 της 21ης Ιουνίου 2004 για την εμπιστοσύνη στην ψηφιακή οικονομία, οι χρήστες του δικτυακού τόπου ενημερώνονται ότι http://www.sushi-robots.eu την ταυτότητα των διαφόρων μερών που εμπλέκονται στην εφαρμογή και την παρακολούθησή του:

Ιδιοκτήτης SAS SUSHI ROBOTS Μετοχικό κεφάλαιο: 10.000 ευρώ ΑΦΜ: FR38813046281 - 21 Rue Lavoisier 17440 AYTRÉ
Υπεύθυνος για τη δημοσίευση : TOUCHAIS ALICE - alice@sushi-robots.eu
Ο υπεύθυνος για τη δημοσίευση είναι είτε φυσικό είτε νομικό πρόσωπο.
Webmaster : DUPUIS SANDY - sandy@sushi-robots.eu
Υποδοχής : Scaleway
Απλοποιημένη ανώνυμη εταιρεία με κεφάλαιο 214.410,50 ευρώ
SIREN: 433 115 904 RCS Παρίσι
Έδρα: 8 rue de la Ville l'Evêque, 75008 Paris
Ενδοκοινοτικός αριθμός ΦΠΑ: FR 35 433115904
Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων : PETIT ALEXANDRE - alice@sushi-robots.eu

Αυτός ο ιστότοπος δημιουργήθηκε από : the web agency www.maclaine.fr

Η παρούσα νομική ειδοποίηση της RGPD προέρχεται από το Orson.io Γεννήτρια νομικής ειδοποίησης RGPD

2. Γενικοί όροι και προϋποθέσεις χρήσης του ιστότοπου και των προσφερόμενων υπηρεσιών

Η Ιστοσελίδα αποτελεί πνευματικό έργο που προστατεύεται από τις διατάξεις του γαλλικού κώδικα πνευματικής ιδιοκτησίας και τους ισχύοντες διεθνείς κανονισμούς. Ο Πελάτης δεν μπορεί με κανένα τρόπο να επαναχρησιμοποιήσει, να μεταβιβάσει ή να εκμεταλλευτεί για δικό του λογαριασμό όλα ή μέρος των στοιχείων ή των έργων του δικτυακού τόπου.

Χρήση του ιστότοπου http://www.sushi-robots.eu συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των γενικών όρων χρήσης που περιγράφονται παρακάτω. Αυτοί οι όροι χρήσης μπορούν να τροποποιηθούν ή να συμπληρωθούν ανά πάσα στιγμή. http://www.sushi-robots.eu καλούνται συνεπώς να τις συμβουλεύονται σε τακτική βάση.

Αυτός ο δικτυακός τόπος είναι κανονικά προσβάσιμος στους χρήστες ανά πάσα στιγμή. Μια διακοπή για λόγους τεχνικής συντήρησης μπορεί ωστόσο να αποφασιστεί από http://www.sushi-robots.euθα προσπαθήσει να ενημερώσει τους χρήστες εκ των προτέρων για τις ημερομηνίες και τις ώρες της παρέμβασης. Ο δικτυακός τόπος http://www.sushi-robots.eu ενημερώνεται τακτικά από http://www.sushi-robots.eu υπεύθυνος. Κατά τον ίδιο τρόπο, οι νομικές ανακοινώσεις μπορούν να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή: είναι ωστόσο δεσμευτικές για τον χρήστη, ο οποίος καλείται να ανατρέχει σε αυτές όσο το δυνατόν συχνότερα για να τις γνωρίζει.

3. Περιγραφή των παρεχόμενων υπηρεσιών

Η ιστοσελίδα http://www.sushi-robots.eu είναι να παρέχει πληροφορίες για όλες τις δραστηριότητες της εταιρείας. http://www.sushi-robots.eu προσπαθεί να παρέχει στον ιστότοπο http://www.sushi-robots.eu όσο το δυνατόν ακριβέστερες πληροφορίες. Ωστόσο, δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν παραλείψεις, ανακρίβειες ή αδυναμία ενημέρωσης των πληροφοριών, είτε αυτές οφείλονται σε δική της υπαιτιότητα είτε σε υπαιτιότητα τρίτων συνεργατών που παρέχουν τις πληροφορίες.

Όλες οι πληροφορίες στον ιστότοπο http://www.sushi-robots.eu δίνονται μόνο για ενημέρωση και υπόκεινται σε αλλαγές. Επιπλέον, οι πληροφορίες που περιέχονται στο http://www.sushi-robots.eu δεν είναι εξαντλητικές. Δίνονται με την επιφύλαξη τυχόν αλλαγών που μπορεί να έχουν γίνει από τότε που τέθηκαν στο διαδίκτυο.

4. Συμβατικοί περιορισμοί των τεχνικών δεδομένων

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί τεχνολογία JavaScript. Ο ιστότοπος δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για τυχόν υλικές ζημίες που συνδέονται με τη χρήση του ιστότοπου. Επιπλέον, ο χρήστης του ιστότοπου δεσμεύεται να έχει πρόσβαση στον ιστότοπο χρησιμοποιώντας πρόσφατο εξοπλισμό χωρίς ιούς και με ένα ενημερωμένο πρόγραμμα περιήγησης τελευταίας γενιάς. http://www.sushi-robots.eu φιλοξενείται από πάροχο υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR: αριθ. 2016-679)

Στόχος είναι η παροχή υπηρεσιών που εξασφαλίζουν το υψηλότερο επίπεδο προσβασιμότητας. Ο οικοδεσπότης διασφαλίζει τη συνέχεια των υπηρεσιών 24 ώρες το 24ωρο, κάθε μέρα του έτους. Ωστόσο, διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την υπηρεσία φιλοξενίας για το συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα, ιδίως για λόγους συντήρησης, για τη βελτίωση των υποδομών της, σε περίπτωση βλάβης των υποδομών ή εάν οι υπηρεσίες παράγουν κίνηση που θεωρείται μη φυσιολογική.

http://www.sushi-robots.eu και ο οικοδεσπότης δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος σε περίπτωση δυσλειτουργίας του δικτύου Διαδικτύου, των τηλεφωνικών γραμμών ή του εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεφωνίας, ιδίως λόγω συμφόρησης του δικτύου που εμποδίζει την πρόσβαση στον διακομιστή.

5. Πνευματική ιδιοκτησία και παραποίηση

http://www.sushi-robots.eu είναι ο κάτοχος των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και κατέχει τα δικαιώματα χρήσης όλων των στοιχείων που είναι προσβάσιμα στον δικτυακό τόπο, ιδίως των κειμένων, εικόνων, γραφικών, λογότυπων, βίντεο, εικονιδίων και ήχων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή, αναπαράσταση, τροποποίηση, δημοσίευση ή προσαρμογή του συνόλου ή μέρους των στοιχείων του δικτυακού τόπου, ανεξάρτητα από τα μέσα ή τη διαδικασία που χρησιμοποιούνται, εκτός εάν έχει προηγηθεί γραπτή άδεια της : http://www.sushi-robots.eu.

Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του ιστότοπου ή οποιουδήποτε από τα στοιχεία που περιέχει θα θεωρείται ότι συνιστά παραβίαση και θα διώκεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων L.335-2 και επόμενα του γαλλικού κώδικα πνευματικής ιδιοκτησίας.

6. Περιορισμός της ευθύνης

http://www.sushi-robots.eu ενεργεί ως εκδότης του ιστότοπου. http://www.sushi-robots.eu είναι υπεύθυνη για την ποιότητα και την ακρίβεια του Περιεχομένου που δημοσιεύει.

http://www.sushi-robots.eu δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία που προκαλείται στον εξοπλισμό του χρήστη κατά την πρόσβαση στον ιστότοπο. http://www.sushi-robots.euΑυτό μπορεί να προκύψει είτε από τη χρήση εξοπλισμού που δεν πληροί τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο σημείο 4, είτε από την εμφάνιση σφάλματος ή ασυμβατότητας.

http://www.sushi-robots.eu δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε έμμεση ζημία (όπως απώλεια αγοράς ή απώλεια ευκαιρίας) που προκύπτει από τη χρήση του http://www.sushi-robots.eu. Οι χρήστες έχουν στη διάθεσή τους διαδραστικές περιοχές (δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων στην περιοχή επαφής). http://www.sushi-robots.eu διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, οποιοδήποτε περιεχόμενο που αναρτάται στον χώρο αυτό και παραβιάζει τη νομοθεσία που ισχύει στη Γαλλία, ιδίως τις διατάξεις που αφορούν την προστασία των δεδομένων. Κατά περίπτωση, http://www.sushi-robots.eu διατηρεί επίσης το δικαίωμα να θεωρήσει τον χρήστη αστικά ή/και ποινικά υπεύθυνο, ιδίως σε περίπτωση μηνυμάτων ρατσιστικού, προσβλητικού, δυσφημιστικού ή πορνογραφικού χαρακτήρα, ανεξάρτητα από το μέσο που χρησιμοποιείται (κείμενο, φωτογραφίες κ.λπ.).

7. Διαχείριση προσωπικών δεδομένων

Ο Πελάτης ενημερώνεται για τους κανονισμούς σχετικά με την επικοινωνία και το μάρκετινγκ, τον νόμο της 21ης Ιουνίου 2014 για την εμπιστοσύνη στην ψηφιακή οικονομία, τον νόμο περί προστασίας δεδομένων της 06ης Αυγούστου 2004 και τον γενικό κανονισμό για την προστασία δεδομένων (RGPD: n° 2016-679).

7.1 Υπεύθυνοι για τη συλλογή δεδομένων

προσωπική

Για τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται στο πλαίσιο της δημιουργίας του προσωπικού λογαριασμού του Χρήστη και της περιήγησης στην Ιστοσελίδα, υπεύθυνος για την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων είναι: SUSHI ROBOTS. http://www.sushi-robots.euεκπροσωπείται από την TOUCHAIS ALICE, τη νόμιμη εκπρόσωπό της.

Ως υπεύθυνος για την επεξεργασία των δεδομένων που συλλέγει, http://www.sushi-robots.eu δεσμεύεται να συμμορφώνεται με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις. Ειδικότερα, είναι ευθύνη του Πελάτη να καθορίζει τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων του, να παρέχει στους υποψήφιους και τους πελάτες του, αφού λάβει τη συγκατάθεσή τους, πλήρη ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων και να τηρεί ακριβές μητρώο της εν λόγω επεξεργασίας. Κάθε φορά που το http://www.sushi-robots.eu επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα, http://www.sushi-robots.eu λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα για να διασφαλίσει ότι τα Προσωπικά Δεδομένα είναι ακριβή και συναφή με τους σκοπούς για τους οποίους πρόκειται να χρησιμοποιηθούν. http://www.sushi-robots.eu τους αντιμετωπίζει.

7.2 Σκοπός των δεδομένων που συλλέγονται

http://www.sushi-robots.eu μπορεί να επεξεργάζεται το σύνολο ή μέρος των δεδομένων:

 • για να καταστεί δυνατή η περιήγηση στον ιστότοπο και η διαχείριση και η ιχνηλασιμότητα των υπηρεσιών που παραγγέλνει ο χρήστης: δεδομένα σύνδεσης και χρήσης του ιστότοπου, τιμολόγηση, ιστορικό παραγγελιών κ.λπ.
 • για την πρόληψη και την καταπολέμηση της απάτης στον υπολογιστή (spamming, hacking κ.λπ.): εξοπλισμός υπολογιστή που χρησιμοποιείται για την περιήγηση, διεύθυνση IP, κωδικός πρόσβασης (κατακερματισμένος) κ.λπ.
 • για τη βελτίωση της περιήγησης στον Ιστότοπο: δεδομένα σύνδεσης και χρήσης
 • να διεξάγει εθελοντικές έρευνες ικανοποίησης για http://www.sushi-robots.eu διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • για την πραγματοποίηση εκστρατειών επικοινωνίας (sms, email): αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση email

http://www.sushi-robots.eu δεν πωλεί τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία χρησιμοποιούνται μόνο για στατιστικούς και αναλυτικούς σκοπούς.

7.3 Δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης και εναντίωσης

Σύμφωνα με τους ισχύοντες ευρωπαϊκούς κανονισμούς, οι χρήστες των http://www.sushi-robots.eu έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • το δικαίωμα πρόσβασης (άρθρο 15 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων), διόρθωσης (άρθρο 16 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων), ενημέρωσης και πληρότητας των δεδομένων των χρηστών το δικαίωμα δέσμευσης ή διαγραφής των προσωπικών δεδομένων των χρηστών (άρθρο 17 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων), όταν τα δεδομένα αυτά είναι ανακριβή, ελλιπή, ασαφή, παρωχημένα ή η συλλογή, χρήση, κοινοποίηση ή αποθήκευση των οποίων απαγορεύεται
 • το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης ανά πάσα στιγμή (άρθρο 13-2γ RGPD)
 • το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων των χρηστών (άρθρο 18 RGPD)
 • το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων των χρηστών (άρθρο 21 RGPD)
 • το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων που παρέχουν οι χρήστες, όταν τα δεδομένα αυτά υπόκεινται σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία βάσει της συγκατάθεσής τους ή βάσει σύμβασης (άρθρο 20 της οδηγίας για τους χρήστες)
 • το δικαίωμα να καθορίζει τι θα συμβεί με τα δεδομένα των χρηστών μετά το θάνατό τους και να επιλέγει σε ποιον θα κοινοποιηθούν τα δεδομένα αυτά. http://www.sushi-robots.eu θα κληθούν να διαβιβάσουν (ή όχι) τα δεδομένα τους σε τρίτους που έχουν υποδείξει εκ των προτέρων

Μόλις http://www.sushi-robots.eu γνωρίζει το θάνατο ενός Χρήστη και ελλείψει οδηγιών από τον Χρήστη, http://www.sushi-robots.eu αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταστρέψει τα δεδομένα του, εκτός εάν είναι απαραίτητο να διατηρηθούν για αποδεικτικούς σκοπούς ή για τη συμμόρφωση με νομική υποχρέωση.

Εάν ο χρήστης επιθυμεί να μάθει πώς http://www.sushi-robots.eu να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά του δεδομένα, να ζητήσει τη διόρθωσή τους ή να αντιταχθεί στην επεξεργασία τους, ο χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με http://www.sushi-robots.eu εγγράφως στην ακόλουθη διεύθυνση SUSHI ROBOTS - DPO, PETIT ALEXANDRE
21 Rue Lavoisier 17440 AYTRÉ.

Στην περίπτωση αυτή, ο Χρήστης πρέπει να δηλώσει τα Προσωπικά Δεδομένα που επιθυμεί να διαγραφούν. http://www.sushi-robots.eu διορθώνει, ενημερώνει ή διαγράφει, ταυτοποιούμενος επακριβώς με αντίγραφο εγγράφου ταυτότητας (δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο).

Τα αιτήματα διαγραφής Προσωπικών Δεδομένων υπόκεινται στις υποχρεώσεις που επιβάλλονται σε http://www.sushi-robots.eu από το νόμο, ιδίως όσον αφορά τη διατήρηση ή την αρχειοθέτηση εγγράφων. Τέλος, οι χρήστες των http://www.sushi-robots.eu μπορεί να υποβάλει καταγγελία στις εποπτικές αρχές, ιδίως στην CNIL (https://www.cnil.fr/fr/plaintes).

7.4 Μη αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων

http://www.sushi-robots.eu δεν επεξεργάζεται, δεν φιλοξενεί και δεν μεταφέρει τις πληροφορίες που συλλέγει για τους πελάτες της σε χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε χώρα που έχει αναγνωριστεί ως "μη κατάλληλη" από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, χωρίς να ενημερώσει προηγουμένως τον πελάτη. Ωστόσο, http://www.sushi-robots.eu παραμένει ελεύθερος να επιλέγει τους τεχνικούς και εμπορικούς υπεργολάβους του, υπό την προϋπόθεση ότι προσφέρουν επαρκείς εγγυήσεις όσον αφορά τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ: αριθ. 2016-679).

http://www.sushi-robots.eu αναλαμβάνει την υποχρέωση να λαμβάνει όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις για την προστασία της ασφάλειας των πληροφοριών και ιδίως να διασφαλίζει ότι δεν αποκαλύπτονται σε μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. Ωστόσο, εάν ένα περιστατικό που επηρεάζει την ακεραιότητα ή την εμπιστευτικότητα των Πληροφοριών του Πελάτη υποπέσει στην αντίληψη της http://www.sushi-robots.euΟ Πελάτης ενημερώνεται το συντομότερο δυνατό για τα διορθωτικά μέτρα που λαμβάνονται. Επιπλέον http://www.sushi-robots.eu δεν συλλέγει "ευαίσθητα δεδομένα".

Τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από θυγατρικές της http://www.sushi-robots.eu και τους υπεργολάβους (παρόχους υπηρεσιών), αποκλειστικά για την επίτευξη των σκοπών της παρούσας πολιτικής.

Εντός των ορίων των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους και για τους σκοπούς που ορίζονται ανωτέρω, τα κύρια πρόσωπα που ενδέχεται να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα των χρηστών της http://www.sushi-robots.eu είναι κυρίως οι πράκτορες εξυπηρέτησης πελατών μας.

 

8. Κοινοποίηση συμβάντων

Παρά τις προσπάθειές μας, καμία μέθοδος μετάδοσης μέσω του Διαδικτύου και καμία μέθοδος ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεν είναι απολύτως ασφαλής. Ως εκ τούτου, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε απόλυτη ασφάλεια. Εάν αντιληφθούμε παραβίαση της ασφάλειας, θα ειδοποιήσουμε τους ενδιαφερόμενους χρήστες ώστε να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα. Οι διαδικασίες μας για την κοινοποίηση περιστατικών λαμβάνουν υπόψη τις νομικές μας υποχρεώσεις, είτε σε εθνικό είτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεσμευόμαστε να ενημερώνουμε πλήρως τους πελάτες μας για όλα τα θέματα που αφορούν την ασφάλεια του λογαριασμού τους και να τους παρέχουμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για να τους βοηθήσουμε να εκπληρώσουν τις δικές τους κανονιστικές υποχρεώσεις αναφοράς.

Δεν υπάρχουν προσωπικές πληροφορίες για τον χρήστη του http://www.sushi-robots.eu δημοσιεύεται εν αγνοία του χρήστη, ανταλλάσσεται, μεταβιβάζεται, εκχωρείται ή πωλείται με οποιοδήποτε μέσο σε τρίτους. Μόνο η ανάληψη της αγοράς του http://www.sushi-robots.eu και τα δικαιώματά του θα επέτρεπαν τη διαβίβαση των εν λόγω πληροφοριών στον ενδεχόμενο αγοραστή, ο οποίος με τη σειρά του θα δεσμευόταν από την ίδια υποχρέωση διατήρησης και τροποποίησης των δεδομένων σε σχέση με τον χρήστη του ιστότοπου. http://www.sushi-robots.eu.

Ασφάλεια

Να διασφαλίζεται η ασφάλεια και η εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων και των προσωπικών δεδομένων υγείας, http://www.sushi-robots.eu χρησιμοποιεί δίκτυα που προστατεύονται από τυποποιημένες συσκευές, όπως τείχη προστασίας, ψευδωνυμοποίηση, κρυπτογράφηση και κωδικούς πρόσβασης.

Κατά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, http://www.sushi-robots.euλαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα για την προστασία τους από απώλεια, κακή χρήση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη, μεταβολή ή καταστροφή.

9. Σύνδεσμοι υπερκειμένου, cookies και ετικέτες διαδικτύου

Η ιστοσελίδα http://www.sushi-robots.eu περιέχει έναν αριθμό συνδέσμων υπερκειμένου προς άλλους δικτυακούς τόπους, που έχουν δημιουργηθεί με την άδεια της http://www.sushi-robots.eu. Ωστόσο, αυτό δεν είναι το τέλος της ιστορίας, http://www.sushi-robots.eu δεν έχει τη δυνατότητα να ελέγχει το περιεχόμενο των ιστότοπων που επισκέπτεται με αυτόν τον τρόπο και, κατά συνέπεια, δεν φέρει καμία ευθύνη από αυτή την άποψη. Εάν δεν αποφασίσετε να απενεργοποιήσετε τα cookies, αποδέχεστε ότι ο ιστότοπος μπορεί να τα χρησιμοποιεί. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτά τα cookies ανά πάσα στιγμή, χωρίς χρέωση, χρησιμοποιώντας τις επιλογές απενεργοποίησης που σας προσφέρονται και περιγράφονται παρακάτω, λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό μπορεί να μειώσει ή να εμποδίσει την πρόσβαση σε όλες ή σε μέρος των υπηρεσιών που προσφέρονται από τον ιστότοπο.

9.1. COOKIES

Ένα "cookie" είναι ένα μικρό αρχείο πληροφοριών που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης του Χρήστη και αποθηκεύεται στο τερματικό του Χρήστη (π.χ. υπολογιστή, smartphone) (εφεξής "Cookies"). Το αρχείο αυτό περιλαμβάνει πληροφορίες όπως το όνομα τομέα του Χρήστη, τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου του Χρήστη, το λειτουργικό σύστημα του Χρήστη και την ημερομηνία και ώρα πρόσβασης. Τα cookies δεν είναι σε καμία περίπτωση πιθανό να προκαλέσουν βλάβη στο τερματικό του Χρήστη.

http://www.sushi-robots.eu είναι πιθανό να επεξεργάζεται πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψη του Χρήστη στον Ιστότοπο, όπως οι σελίδες που επισκέφθηκε και οι αναζητήσεις που πραγματοποίησε. Οι πληροφορίες αυτές επιτρέπουν http://www.sushi-robots.eu για να βελτιώσει το περιεχόμενο του ιστότοπου και την εμπειρία περιήγησης του χρήστη.

Καθώς τα Cookies διευκολύνουν την περιήγηση ή/και την παροχή των υπηρεσιών που προσφέρονται από τον Ιστότοπο, ο Χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα περιήγησής του έτσι ώστε να μπορεί να αποφασίζει αν θα τα αποδέχεται ή όχι, έτσι ώστε τα Cookies να αποθηκεύονται στο τερματικό ή, αντίθετα, να απορρίπτονται, είτε συστηματικά είτε ανάλογα με τον αποστολέα. Οι χρήστες μπορούν επίσης να ρυθμίσουν το λογισμικό του προγράμματος περιήγησής τους έτσι ώστε να τους προσφέρεται η δυνατότητα να αποδέχονται ή να απορρίπτουν τα Cookies από καιρό σε καιρό, πριν από την πιθανή αποθήκευση ενός Cookie στο τερματικό τους. http://www.sushi-robots.eu ενημερώνει τον χρήστη ότι, στην περίπτωση αυτή, είναι πιθανό να μην είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες του λογισμικού περιήγησης.

Εάν ο Χρήστης αρνηθεί να αποθηκεύσει τα Cookies στο τερματικό του ή στο πρόγραμμα περιήγησής του ή εάν διαγράψει τα αποθηκευμένα Cookies, ο Χρήστης ενημερώνεται ότι η περιήγησή του και η εμπειρία του στον Ιστότοπο ενδέχεται να είναι περιορισμένη. Αυτό μπορεί επίσης να συμβεί όταν http://www.sushi-robots.eu ή ένας από τους παρόχους υπηρεσιών του δεν μπορεί να αναγνωρίσει, για λόγους τεχνικής συμβατότητας, τον τύπο του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείται από το τερματικό, τις ρυθμίσεις γλώσσας και οθόνης ή τη χώρα από την οποία το τερματικό φαίνεται να είναι συνδεδεμένο στο Διαδίκτυο.

Κατά περίπτωση, http://www.sushi-robots.eu αρνείται κάθε ευθύνη για τις συνέπειες της μειωμένης λειτουργίας της Ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που προσφέρονται από την http://www.sushi-robots.euπου προκύπτουν από (i) την άρνηση των Cookies από τον Χρήστη (ii) την αδυναμία του Χρήστη να χρησιμοποιήσει τα Cookies. http://www.sushi-robots.eu να αποθηκεύει ή να συμβουλεύεται τα Cookies που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία τους κατόπιν επιλογής του χρήστη. Για τη διαχείριση των Cookies και των επιλογών του χρήστη, η διαμόρφωση κάθε προγράμματος περιήγησης είναι διαφορετική. Αυτό περιγράφεται στο μενού βοήθειας του προγράμματος περιήγησης, το οποίο υποδεικνύει πώς ο Χρήστης μπορεί να τροποποιήσει τις επιθυμίες του όσον αφορά τα Cookies.

Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν να εκφράσουν και να τροποποιήσουν τις επιθυμίες τους σχετικά με τα Cookies ανά πάσα στιγμή. http://www.sushi-robots.eu μπορεί επίσης να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες εξωτερικών παρόχων υπηρεσιών για να τη βοηθήσει να συλλέξει και να επεξεργαστεί τις πληροφορίες που περιγράφονται στην παρούσα ενότητα.

Τέλος, κάνοντας κλικ στα εικονίδια που είναι αφιερωμένα στα κοινωνικά δίκτυα Twitter, Facebook, LinkedIn και Instagram που εμφανίζονται στο http://www.sushi-robots.eu ιστοσελίδα ή την εφαρμογή για κινητά και εάν ο χρήστης έχει αποδεχθεί την κατάθεση των cookies συνεχίζοντας να περιηγείται στην http://www.sushi-robots.euΤο Twitter, το Facebook, το LinkedIn και το Instagram μπορούν επίσης να τοποθετήσουν cookies στα τερματικά σας (υπολογιστή, tablet, κινητό τηλέφωνο).

Αυτού του είδους τα cookies τοποθετούνται στα τερματικά σας μόνο εάν δώσετε τη συγκατάθεσή σας, συνεχίζοντας να περιηγείστε στον ιστότοπο ή στην εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα της http://www.sushi-robots.eu. Ωστόσο, ο χρήστης μπορεί ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του για http://www.sushi-robots.eu θέτει αυτόν τον τύπο cookie.

Άρθρο 9.2. ΕΤΙΚΈΤΕΣ INTERNET

http://www.sushi-robots.eu μπορεί περιστασιακά να χρησιμοποιεί web beacons (επίσης γνωστά ως "tags", action tags, single-pixel GIFs, clear GIFs, invisible GIFs και one-to-one GIFs) και να τα αναπτύσσει μέσω ενός ειδικού συνεργάτη web analytics, ο οποίος μπορεί να βρίσκεται (και επομένως να αποθηκεύει σχετικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP του χρήστη) σε μια ξένη χώρα.

Αυτές οι ετικέτες τοποθετούνται τόσο στις διαδικτυακές διαφημίσεις που επιτρέπουν στους χρήστες του Διαδικτύου να έχουν πρόσβαση στον Ιστότοπο όσο και στις διάφορες σελίδες του Ιστότοπου.

Αυτή η τεχνολογία επιτρέπει http://www.sushi-robots.eu να αξιολογεί τις αντιδράσεις των επισκεπτών στον Ιστότοπο και την αποτελεσματικότητα των ενεργειών του (για παράδειγμα, τον αριθμό των φορών που ανοίγει μια σελίδα και τις πληροφορίες που συμβουλεύεται), καθώς και τη χρήση του παρόντος Ιστότοπου από τον Χρήστη.

Ο εξωτερικός πάροχος υπηρεσιών μπορεί να συλλέγει πληροφορίες σχετικά με τους επισκέπτες της Ιστοσελίδας και άλλων ιστοτόπων που χρησιμοποιούν αυτές τις ετικέτες, να συντάσσει εκθέσεις σχετικά με τη δραστηριότητα της Ιστοσελίδας για λογαριασμό των http://www.sushi-robots.euκαι για την παροχή άλλων υπηρεσιών που σχετίζονται με τη χρήση αυτού του ιστότοπου και του Διαδικτύου.

10. Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

Οποιαδήποτε διαφορά σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου http://www.sushi-robots.eu υπόκειται στο γαλλικό δίκαιο. Εκτός από τις περιπτώσεις όπου ο νόμος δεν το επιτρέπει, αποκλειστική δικαιοδοσία έχουν τα αρμόδια δικαστήρια της LA ROCHELLE.

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο