20% από τα ανταλλακτικά σας!

Αναζήτηση
Αναζήτηση

Πολιτική απορρήτου

www.sushi-robots.eu

Ρομπότ σούσι SASU

 

Τύπος ιστότοπου: βιτρίνα και ηλεκτρονικό εμπόριο

 

Σκοπός της παρούσας πολιτικής απορρήτου

 

Σκοπός της παρούσας πολιτικής απορρήτου είναι να ενημερώσει τους χρήστες του ιστότοπού μας σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε και τις ακόλουθες πληροφορίες, κατά περίπτωση:

a.     Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε

b.     Χρήση των δεδομένων που συλλέγονται

c.     Ποιος έχει πρόσβαση στα δεδομένα που συλλέγονται

d.     Δικαιώματα των χρηστών του ιστότοπου

e.     Η πολιτική cookies του ιστότοπου

Η παρούσα πολιτική εμπιστευτικότητας λειτουργεί παράλληλα με τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις πώλησης και χρήσης του ιστότοπού μας.

 

Εφαρμοστέοι νόμοι

 

Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR), η παρούσα πολιτική απορρήτου συμμορφώνεται με τις ακόλουθες διατάξεις και προορίζεται για την πώληση προϊόντων που προσφέρονται στον ιστότοπο.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να είναι :

a.     υποβάλλονται σε επεξεργασία νόμιμα, δίκαια και με διαφάνεια σε σχέση με το υποκείμενο των δεδομένων (νομιμότητα, αμεροληψία, διαφάνεια),

b.     συλλέγονται για καθορισμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασυμβίβαστο με τους σκοπούς αυτούς- η περαιτέρω επεξεργασία για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς δεν θεωρείται, σύμφωνα με το άρθρο 89 παράγραφος 1, ασυμβίβαστη με τους αρχικούς σκοπούς (περιορισμός σκοπού) ,

c.     επαρκείς, συναφείς και περιορισμένες στα αναγκαία για τους σκοπούς για τους οποίους γίνεται η επεξεργασία των κλικ (ελαχιστοποίηση των δεδομένων),

d.     ακριβή και, εφόσον είναι αναγκαίο, επικαιροποιημένα- πρέπει να λαμβάνεται κάθε εύλογο μέτρο για να διασφαλίζεται ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι ανακριβή, λαμβανομένων υπόψη των σκοπών για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία, διαγράφονται ή διορθώνονται χωρίς καθυστέρηση (ακρίβεια) ,

e.     διατηρούνται σε μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από αυτό που είναι αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία τα κλικ- τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να διατηρηθούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, εφόσον τα κλικ υποβάλλονται σε επεξεργασία αποκλειστικά για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς σύμφωνα με το άρθρο 89 παράγραφος 1, υπό την προϋπόθεση ότι εφαρμόζονται τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που απαιτούνται από τον κανονισμό για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων (περιορισμός της αποθήκευσης),

f.      υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η κατάλληλη ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και από τυχαία απώλεια, καταστροφή ή ζημία, με τη χρήση κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων (ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα).

 

Η επεξεργασία είναι νόμιμη μόνο εάν και εφόσον πληρούται τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

a.     το υποκείμενο των δεδομένων έχει συναινέσει στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς,

b.     η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης στην οποία το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος ή για την εκτέλεση προσυμβατικών μέτρων που λαμβάνονται κατόπιν αιτήματος του υποκειμένου των δεδομένων,

c.     η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με νομική υποχρέωση στην οποία υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας ;

d.     η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου,

e.     η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας,

f.      η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τρίτος, εκτός εάν υπερισχύουν τα συμφέροντα ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων που απαιτούν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως όταν το υποκείμενο των δεδομένων είναι παιδί.

 

Τέλος, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται είναι επαρκή, συναφή και περιορίζονται στα αναγκαία για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία. Δεν μπορούν να ζητηθούν ή να συλλεχθούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που θεωρούνται ευαίσθητα, όπως η φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά, φιλοσοφικά ή θρησκευτικά φρονήματα.

 

Συναίνεση

 

Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, οι χρήστες συμφωνούν να αποδέχονται :

a.     τους όρους που καθορίζονται στην παρούσα πολιτική απορρήτου, και

b.     τη συλλογή, χρήση και αποθήκευση των δεδομένων που αναφέρονται στην παρούσα πολιτική.

 

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε

 

Δεδομένα που συλλέγονται αυτόματα

 

Όταν επισκέπτεστε και χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας, ενδέχεται να συλλέγουμε και να αποθηκεύουμε αυτόματα τις ακόλουθες πληροφορίες:

a.     Διεύθυνση IP

b.     Τοποθεσία

c.     Λεπτομέρειες υλικού και λογισμικού

d.     Σύνδεσμοι στους οποίους ο χρήστης κάνει κλικ κατά τη χρήση του ιστότοπου

e.     Περιεχόμενο που οι χρήστες συμβουλεύονται στον ιστότοπό μας

 

Δεδομένα που συλλέγονται μη αυτόματα

 

Ενδέχεται επίσης να συλλέγουμε τα ακόλουθα δεδομένα όταν εκτελείτε ορισμένες λειτουργίες στον ιστότοπό μας:

a.     Όνομα και επώνυμο

b.     Επωνυμία εταιρείας και αριθμός ΦΠΑ

c.     Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

d.     Ταχυδρομική διεύθυνση

e.     Αριθμός τηλεφώνου

f.      Δεδομένα αυτόματης πλήρωσης

Τα δεδομένα αυτά μπορούν να συλλεχθούν με τις ακόλουθες μεθόδους:

a.     Έντυπα

b.     Παραγγελίες που πραγματοποιούνται μέσω της σήραγγας αγοράς

Σημειώστε ότι συλλέγουμε μόνο δεδομένα που μας βοηθούν να επιτύχουμε τον στόχο που ορίζεται στην παρούσα πολιτική απορρήτου.

Δεν θα συλλέξουμε πρόσθετα δεδομένα χωρίς να σας ενημερώσουμε εκ των προτέρων.

 

Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα

 

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται στον ιστότοπό μας θα χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς που καθορίζονται στην παρούσα πολιτική ή αναφέρονται στις σχετικές σελίδες του ιστότοπού μας.

Δεν θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας πέραν των όσων σας γνωστοποιούμε.

Τα δεδομένα που συλλέγουμε αυτόματα χρησιμοποιούνται για τους ακόλουθους σκοπούς:

a.     Στατιστικά στοιχεία

b.     Μάρκετινγκ

Τα δεδομένα που συλλέγουμε όταν ο χρήστης εκτελεί ορισμένες λειτουργίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τους ακόλουθους σκοπούς:

a.     Επικοινωνία

b.     Ανεύρεση νέων

 

Με ποιον μοιραζόμαστε προσωπικά δεδομένα

 

Εργαζόμενοι

 

Μπορούμε να αποκαλύψουμε σε οποιοδήποτε μέλος του οργανισμού μας τα δεδομένα χρήστη που εύλογα απαιτούνται για την εκπλήρωση των σκοπών που ορίζονται στην παρούσα πολιτική.

 

Τρίτα μέρη

 

Ενδέχεται να μοιραστούμε δεδομένα χρηστών με τρίτους για τους ακόλουθους σκοπούς:

Τα τρίτα μέρη δεν θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα των χρηστών πέραν του εύλογα αναγκαίου για την επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου.

 

Άλλες γνωστοποιήσεις

 

Δεσμευόμαστε να μην πουλήσουμε ή μοιραστούμε τα δεδομένα σας με τρίτους, εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

a.     εάν απαιτείται από το νόμο

b.     εάν απαιτείται για τυχόν νομικές διαδικασίες

c.     για να αποδείξουμε ή να προστατεύσουμε τα νομικά μας δικαιώματα

d.     σε αγοραστές ή πιθανούς αγοραστές αυτής της εταιρείας σε περίπτωση που επιδιώξουμε να πουλήσουμε την εταιρεία

 

Εάν ακολουθήσετε υπερσυνδέσμους από τον ιστότοπό μας σε άλλον ιστότοπο, παρακαλούμε σημειώστε ότι δεν είμαστε υπεύθυνοι και δεν ελέγχουμε τις πολιτικές και τις πρακτικές απορρήτου τους.

 

Πόσο καιρό αποθηκεύουμε τα προσωπικά δεδομένα

 

Τα δεδομένα των χρηστών διατηρούνται για περίοδο τριών ετών, εκτός από την περίπτωση δεδομένων που διατηρούνται για τη διάρκεια νομικών προθεσμιών παραγραφής, ιδίως όσον αφορά λογιστικά έγγραφα και αρχεία.

Θα διασφαλίσουμε ότι οι χρήστες θα ειδοποιούνται εάν τα δεδομένα τους διατηρούνται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από αυτό.

 

Πώς προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

 

Για την προστασία της ασφάλειάς σας, χρησιμοποιούμε πρωτόκολλο ασφαλείας επιπέδου μεταφοράς για τη μετάδοση προσωπικών πληροφοριών στο σύστημά μας.

Όλα τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο σύστημά μας είναι καλά ασφαλισμένα και προσβάσιμα μόνο από τους υπαλλήλους μας.

Δεσμευόμαστε να εφαρμόσουμε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να εγγυηθούμε την ασφάλεια, την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα όλων των προσωπικών δεδομένων, ώστε να αποτρέψουμε την αλλοίωση, την καταστροφή ή την πρόσβαση σε αυτά από μη εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη.

Καθώς κανένα μέτρο ασφαλείας δεν είναι αλάνθαστο, ο χρήστης ενημερώνεται ότι δεν μπορεί να εγγυηθεί η απόλυτη ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των δικών του δεδομένων ή/και του λογισμικού του από τη μόλυνση από τυχόν ιούς που κυκλοφορούν στο Διαδίκτυο.

 

Διεθνείς μεταφορές δεδομένων

 

Τα δεδομένα των χρηστών ενδέχεται να ζητηθούν, να υποβληθούν σε επεξεργασία ή να συλλεχθούν στις ακόλουθες χώρες:

  • Ηνωμένο Βασίλειο
  • Ισπανία
  • Πολωνία
  • Γερμανία

 

Ανήλικοι

 

Η RGPD διευκρινίζει ότι τα άτομα κάτω των 15 ετών θεωρούνται ανήλικοι για τους σκοπούς της συλλογής δεδομένων. Οι ανήλικοι πρέπει να έχουν τη συγκατάθεση ενός νόμιμου εκπροσώπου για τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των δεδομένων τους.

 

Τα δικαιώματά σας ως χρήστης

 

Σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, οι χρήστες έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα ως υποκείμενα των δεδομένων:

a.     δικαίωμα πρόσβασης

b.     δικαίωμα διόρθωσης

c.     δικαίωμα διαγραφής

d.     δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

e.     δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων

f.      δικαίωμα ένστασης

 

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα εν λόγω δικαιώματα μπορείτε να βρείτε στο κεφάλαιο 3 (άρθρα 12-23) της οδηγίας για την προστασία των δικαιωμάτων του πολίτη.

 

Πώς να τροποποιήσετε, να διαγράψετε ή να αμφισβητήσετε τα δεδομένα που συλλέγονται

 

Εάν θέλετε να διαγράψετε ή να τροποποιήσετε τις πληροφορίες σας με οποιονδήποτε τρόπο, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων εδώ :

 

Alexandre Petit

alexandre@sushi-robots.eu

 

Επιπλέον, οι χρήστες ενημερώνονται ότι έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν καταγγελία στην Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (Γαλλική Αρχή Προστασίας Δεδομένων) σε περίπτωση οποιασδήποτε δυσκολίας.

 

Πολιτική cookie

 

Το cookie είναι ένα μικρό αρχείο που αποθηκεύεται στο σκληρό δίσκο του χρήστη από τον ιστότοπο. Σκοπός του είναι να συλλέγει δεδομένα σχετικά με τις συνήθειες περιήγησης του χρήστη. Χρησιμοποιείται για την ανάλυση της συμπεριφοράς του χρήστη κατά την επίσκεψη σε έναν ιστότοπο, για τη βελτιστοποίηση της περιήγησης, ιδίως με τον προσδιορισμό του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείται, και για την ταυτοποίηση του χρήστη κατά τη σύνδεση, ιδίως για να διαπιστωθεί ποιες σελίδες έχει ήδη επισκεφθεί στον ιστότοπο.

 

Οποιαδήποτε χρήση των cookies στον ιστότοπο υπόκειται σε προηγούμενη και ρητή εξουσιοδότηση του χρήστη, η οποία ισχύει για 13 μήνες και την οποία ο χρήστης μπορεί να τροποποιήσει ανά πάσα στιγμή. Ο χρήστης ενημερώνεται ότι η χρήση των cookies οδηγεί στη συλλογή στατιστικών δεδομένων, αλλά δεν οδηγεί στη συλλογή προσωπικών δεδομένων.

 

Χρησιμοποιούμε τους ακόλουθους τύπους cookies στον ιστότοπό μας:

 

a.     Αναλυτικά cookies

Αυτό μας επιτρέπει να βελτιώσουμε το σχεδιασμό και τη λειτουργικότητα του ιστότοπού μας, συλλέγοντας δεδομένα σχετικά με το περιεχόμενο στο οποίο έχετε πρόσβαση και με το οποίο ασχολείστε κατά τη χρήση του ιστότοπού μας.

 

b.     Cookies στόχευσης

Αυτά τα cookies συλλέγουν δεδομένα σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο και τις προτιμήσεις σας. Αυτό μας επιτρέπει να κάνουμε τις πληροφορίες που βλέπετε στον ιστότοπό μας πιο προωθητικές και στοχευμένες για εσάς.

 

Μπορείτε να επιλέξετε να ενημερώνεστε κάθε φορά που αποστέλλεται ένα cookie. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε να απενεργοποιήσετε εντελώς τα cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας στο Διαδίκτυο, αλλά αυτό μπορεί να μειώσει την ποιότητα της εμπειρίας σας ως χρήστης.

 

Αλλαγές

 

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου μπορεί να τροποποιείται κατά καιρούς για να διατηρείται η συμμόρφωση με το νόμο και να αντικατοπτρίζει τυχόν αλλαγές στη διαδικασία συλλογής δεδομένων. Συνιστούμε στους χρήστες μας να ελέγχουν την πολιτική μας από καιρό σε καιρό για να διασφαλίσουν ότι είναι ενήμεροι για τυχόν ενημερώσεις. Εάν είναι απαραίτητο, ενδέχεται να ειδοποιήσουμε τους χρήστες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τις αλλαγές στην παρούσα πολιτική.

 

Επικοινωνία

 

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

 

info@sushi-robots.eu

 

21 rue Lavoisier, 17440 Aytré

ΓΑΛΛΙΑ

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο