20% bort med dina reservdelar!

Sök
Sök

Allmänna försäljningsvillkor

SUSHI ROBOTS (nedan kallat "företaget") är ett förenklat aktiebolag (société par actions simplifiée) med en enda aktieägare och ett kapital på 10 000 euro. Företagets säte är ZAC D'Aytré, 21 Rue Lavoisier 17440 AYTRÉ, Frankrike, och det är registrerat hos Registre du Commerce et des Sociétés under nummer 813 046 281.

Bolagets verksamhet, i Frankrike och Europa, är import och distribution av automationsmaskiner (nedan kallade "Produkterna") för den etniska cateringmarknaden, främst den japanska. Företaget erbjuder också underhålls- och supporttjänster ("Tjänsterna").

Syftet med dessa GCS är att definiera alla de villkor enligt vilka företaget marknadsför sina produkter.

De produkter som erbjuds till försäljning finns också tillgängliga på den webbplats som publicerats av företaget, som finns på följande adress www.sushi-robots.eu. De skall gälla för varje beställning (nedan kallad "Beställning") av Produkter som görs av Kunden.

Dessa allmänna villkor definierar också den rättsliga ramen för förhållandet mellan bolaget och dess kunder (nedan kallade "kunderna"). Bolaget och Kunden benämns nedan gemensamt "Parterna" och var och en för sig "Part".

Kunden försäkrar att han/hon har läst och accepterat dessa Allmänna Försäljningsvillkor, och eventuella Särskilda Försäljningsvillkor som avser en Produkt eller Tjänst, innan Beställning görs.

I avsaknad av uttryckligt godkännande kommer därför alla villkor som Kunden ställer att vara omöjliga att göra gällande mot Bolaget, oavsett vid vilken tidpunkt de kan ha kommit till dess kännedom.

Det faktum att företaget inte använder sig av någon bestämmelse i dessa allmänna villkor vid en viss tidpunkt får inte tolkas som ett avstående från rätten att använda sig av någon bestämmelse i dessa allmänna villkor vid ett senare tillfälle.

Företaget kan kontaktas på den adress som anges överst i detta dokument eller via e-post på följande adress contact@sushi-robots.euvia telefon 05 16 07 39 09 eller via det kontaktformulär som finns på webbplatsen.

ARTIKEL 1: SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Dessa allmänna försäljningsvillkor gäller för alla produkter och tjänster som erbjuds av företaget och som är föremål för en beställning som gjorts av kunden, oavsett kundens allmänna villkor för inköp.

Varje Produktorder styrks genom undertecknandet av en offert som utfärdats av Företaget och erbjudits Kunden (nedan kallad "Offerten") och innebär ett förbehållslöst godkännande av bestämmelserna i dessa GCS. De allmänna villkoren bifogas varje offert som företaget skickar till kunden.

Företaget förbehåller sig rätten att när som helst anpassa eller ändra dessa allmänna villkor. I händelse av ändring ska de GTC som gäller på dagen för beställningen gälla för varje beställning. Om inte ändringarna beror på juridiska eller administrativa skyldigheter ska Kunden ges rimligt varsel innan de uppdaterade GTC tillämpas.

Den senast tillgängliga versionen av dessa allmänna villkor ska, i tillämpliga fall, ha företräde framför alla andra versioner av dessa allmänna villkor.

ARTIKEL 2: FULLSTÄNDIGT AVTAL

I avsaknad av en offert som undertecknats av parterna uttrycker bestämmelserna i dessa allmänna villkor hela överenskommelsen mellan kunderna och företaget. De ska ha företräde framför alla förslag, skriftväxlingar före eller efter ingåendet av dessa allmänna villkor, liksom framför alla andra bestämmelser som förekommer i de dokument som utbyts mellan parterna och som rör ämnet för de allmänna villkoren, såvida inte en ändring undertecknas av båda parternas företrädare.

Offerter kan innehålla särskilda villkor som motsäger eller förtydligar de bestämmelser som anges i de allmänna villkoren. Om Offerten har undertecknats av Parterna ska den ha företräde framför dessa Allmänna Villkor.

Genom att underteckna Offerten bekräftar Kunden att denne har läst och accepterat villkoren i dessa GCS i sin helhet och utan begränsning, inklusive betalningsvillkoren, Företagets återbetalningspolicy och alla tillämpliga lagar och förordningar.

ARTIKEL 3: BESTÄLLNING AV PRODUKTER - OFFERT

Produkternas huvudsakliga egenskaper, och i synnerhet deras specifikationer, egenskaper, mått och kapacitet, anges i produktbladen, som Kunden måste läsa innan han eller hon gör en beställning.

Valet och köpet av en Produkt är helt och hållet Kundens ansvar.

Produkterbjudanden gäller i mån av tillgång, enligt vad som anges när beställningen görs.

Kunden bekräftar att ha blivit informerad av Företaget om att priserna på de Produkter som visas inte inkluderar kostnaderna för bearbetning, frakt, transport och leverans av de beställda Produkterna, vilka faktureras och beräknas i den Offert som Företaget skickar till Kunden innan Kunden lägger Beställningen.

Varje lagd Order kommer att valideras av Företaget, efter verifiering av tillgängligheten av den önskade Produkten och av den information som krävs för leverans och fakturering. Företaget kommer sedan att bekräfta beställningen genom att utfärda en offert baserad på den information som kunden tillhandahåller.

Offerten är kostnadsfri och skickas till Kunden på valfritt sätt. I offerten anges särskilt egenskaperna hos de beställda produkterna, hur priset bestäms och de beräknade leveranstiderna för de nämnda produkterna.

För att bekräfta sin Order slutgiltigt och definitivt måste Kunden validera Ordern eller underteckna Offerten och följa instruktionerna för betalning av Produkterna och/eller Tjänsterna, vars belopp anges i Offerten. Avtalet ska vara giltigt ingånget mellan företaget och kunden när beställningen har validerats eller offerten har undertecknats och betalningen har mottagits av företaget, vilket därmed binder dem oåterkalleligt.

ARTIKEL 4: PRISER OCH TILLGÄNGLIGHET

4.1 Produkterna säljs till de priser som anges i Offerten och levereras till de priser som gäller vid tidpunkten för Beställningen och inom den giltighetsperiod som anges i Offerten.

Priserna anges i euro exklusive mervärdesskatt. De finansiella villkoren och prisuppgifterna framgår av Offerten.

De priser som anges och som gäller vid den tidpunkt då Offerten undertecknas av Kunden är bindande.

Företaget har rätt att, efter att ha informerat kunden, höja sina priser och/eller inte leverera produkterna på det datum som anges i offerten i de fall kunden, efter att ha undertecknat offerten, vill ändra omfattningen av sin beställning. Eventuell skatt som företaget är skyldigt att betala utöver beställningen kommer att debiteras kunden om inte kunden uppvisar ett lämpligt intyg om skattebefrielse.

4.2 Kunden kan när som helst informera Företaget om att denne önskar beställa en eller flera ytterligare Produkter eller Tjänster. I detta fall kommer Företaget att skicka Kunden en ytterligare Offert inom trettio (30) kalenderdagar från dagen för överföringen av det uttryckta behovet.

4.3 Varje beslut om att bevilja en rabatt, minskning eller tillämpning av degressiva priser, baserat på en procentsats eller ett schablonbelopp, förblir helt och hållet Företagets godtycke. Eventuella rabatter eller nedsättningar som kan beviljas 3 Kunden skall under inga omständigheter skapa en förvärvad rättighet för efterföljande Beställningar.

I händelse av försenad betalning av de belopp som Kunden är skyldig efter de fastställda tidsfristerna, kommer förseningsavgifter beräknade enligt den räntesats som Europeiska centralbanken tillämpar för sin senaste refinansieringstransaktion, plus 10 procentenheter, på beloppet inklusive skatt för priset på de Beställningar som anges på fakturan i fråga, kommer automatiskt att debiteras Företaget, utan några formaliteter eller föregående meddelande, och kommer att leda till omedelbar betalning av alla belopp som Kunden är skyldig Företaget, utan att det påverkar eventuella andra åtgärder som Företaget kan vidta mot Kunden i detta avseende. En kund som är sen med betalningen blir automatiskt skyldig att betala företaget en fast ersättning på 40 euro för inkassokostnader.

ARTIKEL 5: BETALNINGSVILLKOR

De Produkter och Tjänster som beställs av Kunden skall betalas i sin helhet när Beställningen görs.

Bolaget erbjuder Kunden möjlighet att, efter prövning av ansökan, dra nytta av ett leasingavtal som gör det möjligt för Kunden att fördela betalningen av sin Order på månadsbasis, i enlighet med de villkor som anges i den Offert som erbjuds.

Betalning för gjorda Beställningar kan ske med kreditkort, banköverföring eller check ställd till Företaget. Företagets bankuppgifter framgår av varje Offert och faktura.

Kunden garanterar Bolaget att han/hon har nödvändiga tillstånd för att använda den betalningsmetod som används när Beställningen görs.

Företaget förbehåller sig rätten att avbryta eller annullera utförandet och/eller leveransen av en order, oavsett dess natur och utförandenivå, i händelse av utebliven betalning eller delbetalning av något belopp som kunden är skyldig företaget, i händelse av en betalningsincident eller i händelse av bedrägeri eller försök till bedrägeri i samband med betalningen av en order.

ARTIKEL 6: ÄGANDERÄTTSFÖRBEHÅLL

Produkterna säljs med äganderättsförbehåll till dess att de har betalats i sin helhet. Med betalning avses betalning av priset för Produkterna och de kostnader som är förknippade med försäljningen samt ränta. Vid utebliven betalning måste Kunden således på egen bekostnad och risk returnera de obetalda Produkterna, åtta (8) dagar efter att ett formellt meddelande har skickats med rekommenderat brev med mottagningsbevis, som har förblivit obesvarat.

I detta fall annulleras köpet automatiskt på dagen för begäran om retur. Trots tillämpningen av denna klausul om äganderättsförbehåll ska kunden bära riskerna från och med dagen för leverans/hämtning av produkterna.

ARTIKEL 7: LEVERANS AV PRODUKTER

7.1 De produkter som företaget erbjuder till försäljning kan levereras till alla länder i Europeiska unionen.

All information som rör leveranskostnaden för Produkterna finns tillgänglig direkt på Webbplatsen och/eller i den Offert som undertecknats av Parterna.

Kunden bekräftar dock att han har informerats om att kostnaderna för import av Produkter fastställs av de olika transportörerna och därför varierar i enlighet därmed.

Kunden måste säkerställa att den information som lämnas till Företaget när Beställningen görs är korrekt, och att den förblir korrekt tills den beställda Produkten eller Tjänsten har mottagits.

Kunden förbinder sig därför att informera företaget om eventuella ändringar av fakturerings- och/eller leveransuppgifter som kan inträffa mellan beställningen och leveransen, genom att utan dröjsmål skicka ett e-postmeddelande till följande adress contact@sushi-robots.eu.

I avsaknad av detta, i händelse av försenad, felaktig och/eller felaktig leverans, kan kunden under inga omständigheter engagera företagets ansvar, och företagets kundtjänstavdelning kommer att kontakta kunden för att ordna en andra leverans på kundens bekostnad.

Produkten levereras till den leveransadress som Kunden angivit, mot uppvisande av ett av Kunden undertecknat kvitto.

7.2 Kunden skall på valfritt sätt informeras om att hans/hennes Beställning har skickats. Om kunden inte får de beställda produkterna inom den period som anges i offerten, ska kunden instruera företaget att leverera inom en rimlig ytterligare period.

Om Företaget inte uppfyller sina åtaganden inom denna period får Kunden annullera Beställningen genom att skicka ett rekommenderat brev med mottagningsbevis till den adress som anges överst i detta dokument. Om brevet når Företaget efter det att Beställningen har levererats, kommer annulleringen inte att beaktas. I tillämpliga fall ska företaget ha en period på fjorton (14) dagar för att återbetala beställningen.

7.3 Genom att lägga Beställningen åtar sig Kunden att ta emot de beställda Produkterna på den angivna leveransadressen. Kunden måste kunna styrka sin identitet för att kunna ta emot beställningen.

Dessutom är det Kundens direkta ansvar att kontrollera att Produkterna är i perfekt skick vid leveransen. Om så inte är fallet måste kunden uttrycka sina uttryckliga och exakta/detaljerade reservationer på transportörens följesedel i närvaro av transportören och bekräfta dessa reservationer via rekommenderat brev med mottagningsbevis inom tre (3) dagar efter leveransen, i enlighet med artikel L 133-3 i den franska handelslagen, varvid det datum som anges på följesedeln betraktas som bevis.

Företaget är inte ansvarigt för eventuella skador på produkterna. Endast leverantören av leveranstjänsten är ansvarig enligt de försäkringar som tecknats.

Risken för förlust eller försämring av Produkterna, liksom alla risker som är förknippade med deras existens eller användning, överförs till Kunden från och med leveranstidpunkten, vilket bekräftas av Kundens underskrift på följesedeln.

7.4 Den beräknade leveranstiden för Produkterna kommer att anges i den Offert som validerats av Parterna. Denna beräknade leveranstid löper från mottagandet av Kundens betalning och mottagandet av alla nödvändiga dokument och information, och kan endast inträffa om Kunden har uppfyllt sina skyldigheter enligt dessa Allmänna villkor.

Leveranstiden för Produkterna kommer att variera beroende på Kundens behov och varje begäran om ändring som görs av Kunden kommer att förlänga leveranstiden.

Företaget åtar sig att vara förberett och organiserat för att kunna hantera den förväntade volymen och att följa de beräknade leveranstider som överenskommits mellan Parterna.

Dessa leveranstider ges dock endast som en indikation. En rimlig försening i leveransen av Produkterna skall följaktligen inte ge Kunden rätt att annullera Beställningen eller vägra att ta emot leveransen av Produkterna.

ARTIKEL 8: ANNULLERING AV ORDERN

Kundens Order uttrycker oåterkalleligen sitt fullständiga och ovillkorliga samtycke.

När ordern har validerats eller offerten har returnerats av kunden får kunden inte annullera ordern, såvida inte företaget uttryckligen har godkänt detta.

Vardera parten har rätt att häva beställningen om den andra parten inte fullgör någon av sina skyldigheter efter ett formellt meddelande som skickats med rekommenderat brev med mottagningsbevis och som har förblivit utan verkan under en period av trettio (30) dagar från mottagandet.

Parts annullering av Order enligt denna punkt skall inte påverka Parts rätt till skadestånd.

Alla betalningsskyldigheter som härrör från en leverans av Produkten som gjorts, eller pågår, före uppsägningen, måste betalas av Kunden så snart som möjligt efter uppsägningen. I förekommande fall, för att underlätta redovisningen mellan parterna, kommer en rapport om tillståndet för de levererade produkterna att upprättas av företaget och en kopia kommer att ges till kunden.

ARTIKEL 9: ÖMSESIDIGA SKYLDIGHETER

9.1 Företagets förpliktelser

Företaget ägnar särskild uppmärksamhet åt kvaliteten på sina produkter och kontrollerar noggrant kvaliteten på de produkter som det marknadsför.

Företaget åtar sig att informera kunden om alla händelser som kan äventyra leveransen av den produkt som kunden beställt, inklusive om denna händelse kan hänföras till en tredje part. Företaget åtar sig att använda alla nödvändiga medel för att leverera produkten enligt de villkor som anges i offerten och på webbplatsen.

Under hela giltighetstiden för dessa allmänna villkor åtar sig företaget att regelbundet informera kunden om all användbar information som kan komma till företagets kännedom.

9.2 Kundåtaganden

Kunden förbinder sig att följa gällande lagar och förordningar och att inte kränka tredje parts rättigheter eller allmän ordning.

Följaktligen tar kunden på sig det fulla ansvaret för riktigheten, integriteten, lagligheten, tillförlitligheten och aktualiteten i den information som överförs till företaget enligt dessa GCS.

Kunden är medveten om att Företaget under inga omständigheter kan hållas ansvarigt i händelse av att den överförda informationen inte är fri från rättigheter eller kränker tredje parts rättigheter. I detta avseende garanterar Kunden Företaget att han kommer att betala för alla domar, kostnader och avgifter som debiteras eller bärs av Företaget för att försvara sig till följd av Kundens försummelse.

ARTIKEL 10: PARTERNAS INFORMATIONSSKYLDIGHET

Parterna förbinder sig att alltid uppträda mot varandra som seriösa, lojala partner som handlar i god tro och, i synnerhet, att utan dröjsmål underrätta varandra om eventuella svårigheter som de kan stöta på i samband med dessa allmänna villkor.

Under dessa förutsättningar åtar sig Bolaget att utan dröjsmål besvara varje begäran om information från Kunden.

Kunden åtar sig att under hela giltighetstiden för dessa allmänna villkor regelbundet informera företaget om all information som kan bidra till att syftet med de allmänna villkoren uppfylls korrekt och som den kan bli medveten om under genomförandet av dessa villkor. Den information som Kunden meddelar Företaget måste vara korrekt, uttömmande och aktuell.

ARTIKEL 11: RÄTTSLIGA OCH KOMMERSIELLA GARANTIER

11.1 Rättsliga garantier

11.1.1 Artikel 1641 i den franska civillagen: "Säljaren är ansvarig för alla dolda fel i den sålda varan som gör den olämplig för den avsedda användningen, eller som försämrar denna användning i sådan utsträckning att köparen inte skulle ha köpt den, eller bara skulle ha betalat ett lägre pris för den, om han hade känt till dem".

Artikel 1648 i civillagen, första stycket: "Talan till följd av fel som medför rätt till ersättning måste väckas av köparen inom två år från det att felet upptäcktes.

Om en Kund anser att han/hon har mottagit en Produkt som han/hon anser vara felaktig eller inte överensstämmer med Beställningen, måste han/hon kontakta Företaget och ange felet, inom fyrtioåtta (48) arbetstimmar efter mottagandet av Beställningen, på följande e-postadress: contact@sushi-robots.eu eller via rekommenderat brev med mottagningsbevis till följande adress: Sushi Robots, 21 rue Lavoisier, 17440 Aytré, Frankrike.

Det skall vara Kundens ansvar att tillhandahålla eventuella motiveringar för beteckningen av uppenbara defekter och/eller avvikelser som observerats. Kunden skall ge Företaget alla möjligheter att konstatera dessa fel eller avvikelser och att vid behov avhjälpa dem. Kunden skall avstå från att själv ingripa eller låta tredje part ingripa i detta syfte.

Om defekterna och/eller avvikelserna bekräftas av företaget, kommer det senare att skicka kunden sina instruktioner om hur man går vidare efter att ha noterat det klagomål som formulerats och, om nödvändigt, kommer att fortsätta med utbytet av den produkt vars brist på överensstämmelse eller defekt företaget har fått notera.

Om det är omöjligt att byta ut produkten är företaget skyldigt att ersätta kunden inom fjorton (14) dagar efter mottagandet av produkten. Ersättningen kommer att göras efter företagets gottfinnande genom kreditering av kundens bankkonto, och kunden kan välja en annan metod för ersättning än den som föreslås.

11.1.2 Företaget frånsäger sig dock allt ansvar i händelse av att Kunden inte uppfyller villkoren för användning av de beställda Produkterna, särskilt om Produkterna :

- Transporterades och förvarades inte korrekt;

- Har utsatts för dåligt underhåll, olämplig användning, onormalt slitage som stötar, repor etc.

11.2 Kommersiell garanti

11.2.1 Företaget beviljar uttryckligen Kunden en kommersiell garanti för reparation av den beställda Produkten, giltig i Frankrike, under en period av tolv (12) månader (nedan kallad "Garantin").

ARTIKEL 12: ANSVAR

Företaget vidtar alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att kunden får kvalitetsprodukter under optimala förhållanden. Företaget kan dock under inga omständigheter hållas ansvarigt för underlåtenhet att fullgöra eller felaktigt fullgörande av alla eller delar av de skyldigheter som anges i dessa allmänna villkor, vilket antingen beror på kunden eller på en oförutsebar och oöverstiglig handling av en tredje part utanför avtalet eller på ett fall av force majeure. Mer allmänt, om företaget hålls ansvarigt, kan det under inga omständigheter gå med på att kompensera kunden för indirekt skada eller skada vars existens och/eller kvantum inte har fastställts genom bevis.

Kunden är fullt medveten om bestämmelserna i denna artikel och i synnerhet om de ovannämnda garantierna och ansvarsbegränsningarna, som är väsentliga villkor utan vilka företaget aldrig skulle ha ingått ett avtal.

ARTIKEL 13: PERSONUPPGIFTER

I enlighet med den franska dataskyddslagen av den 6 januari 1978 och det europeiska dataskyddsdirektivet (RGPD) informeras kunden härmed om att viss obligatorisk information krävs för att företaget ska kunna behandla och uppfylla beställningar.

Denna obligatoriska information, vars uteblivande skulle blockera orderprocessen, är följande:

- Namn ;

- Förnamn ;

- Fullständig postadress ;

- E-postadress ;

- Telefonnummer ;

Företaget samlar endast in personuppgifter i enlighet med villkoren i dessa allmänna villkor och eventuella lagliga och rimliga instruktioner från kunden.

Företaget kommer att genomföra alla tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att säkerställa skyddet av personuppgifter. Företaget åtar sig att redan från början begränsa mängden personuppgifter som behandlas.

Om företaget blir medvetet om en överträdelse av rättigheter i samband med behandlingen av personuppgifter, kommer denna överträdelse att anmälas till CNIL inom en period av högst sjuttiotvå (72) timmar.

Eventuella överträdelser avseende behandling av personuppgifter kommer att meddelas den berörda parten via e-post inom en (1) månad.

Varje part ska vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra obehörig eller olaglig behandling av personuppgifter eller oavsiktlig förlust, förstöring eller försämring av dem.

De personuppgifter som lämnas kommer att förstöras senast ett (1) år efter leveransen av Produkterna. Företaget förbehåller sig rätten att lagra vissa uppgifter för att i tillämpliga fall kunna motivera ett fullständigt fullgörande av sina avtalsenliga eller rättsliga skyldigheter.

Rätt till tillgång, ändring, invändning, portabilitet och radering

Under alla omständigheter har varje berörd person rätt att få tillgång till, ändra, invända mot, portera och radera personuppgifter som rör honom eller henne genom att skriva till den adress som anges i ingressen till dessa villkor och ange hans eller hennes efternamn, förnamn, e-postadress och postadress.

I enlighet med gällande bestämmelser måste alla förfrågningar undertecknas och åtföljas av en fotokopia av en identitetshandling med den berörda personens underskrift. Den berörda personen kommer att kunna hämta sina personuppgifter i ett öppet och läsbart format. Rätten till portabilitet är begränsad till de uppgifter som tillhandahållits.

Det gäller på grundval av tidigare samtycke. Företaget åtar sig att på begäran, inom en period av en (1) månad, överföra alla dokument som innehåller personuppgifter till den berörda personen för att kunna genomföra rätten till portabilitet. Kostnaden för att återställa uppgifterna ska bäras av den berörda personen.

ARTIKEL 14: PARTIELL OGILTIGHET

Om någon bestämmelse i dessa allmänna villkor befinns vara ogiltig eller icke verkställbar av en domstol eller administrativ myndighet, kommer de återstående bestämmelserna i de allmänna villkoren inte att påverkas eller ändras på något sätt.

ARTIKEL 15: AVSTÅENDE

Inget avstående från någon av parterna, vare sig uttryckligt eller underförstått, vare sig delvis eller på annat sätt, vare sig tillfälligt eller på annat sätt, av någon överträdelse av någon bestämmelse i dessa allmänna villkor, ska tolkas som ett avstående från någon av parterna vid någon annan tidpunkt av överträdelse eller bristande uppfyllelse av den bestämmelsen eller av någon bestämmelse i de allmänna villkoren.

På samma sätt skall inget avstående från någon av parterna att fördöma den andra partens beteende anses utgöra ett avstående från nämnda parts sida att åberopa det faktum att varje upprepning av sådant beteende utgör en överträdelse av dessa allmänna villkor.

ARTIKEL 16: VÄRDEPAPPER

I händelse av tolkningssvårigheter mellan rubriken och kapitlet i någon av artiklarna och någon av klausulerna, skall rubrikerna anses inte ha blivit skrivna.

ARTIKEL 17: FULLSTÄNDIGHET

Bestämmelserna i dessa allmänna villkor uttrycker hela avtalet mellan kunderna och företaget. De har företräde framför alla förslag, brevväxlingar före eller efter ingåendet av dessa allmänna villkor, liksom framför alla andra bestämmelser som förekommer i de dokument som utbyts mellan parterna och som rör ämnet för de allmänna villkoren, såvida inte en ändring vederbörligen undertecknas av företrädarna för båda parter.

ARTIKEL 18: FORCE MAJEURE

Ingen av parterna ska vara ansvarig gentemot den andra parten för förluster och/eller skador som uppstått till följd av force majeure, vilket definieras som oförutsebara och oemotståndliga händelser utanför parterna, liksom naturkatastrofer eller yttre orsaker såsom arbetskonflikter, ingripanden av civila eller militära myndigheter eller naturkatastrofer enligt definitionen i civillagen.

Parterna ska skriftligen informera varandra om force majeure och ska samarbeta för att begränsa dess konsekvenser och varaktighet.

Under den tid som force majeure-händelsen varar kommer fullgörandet av detta avtal att avbrytas. Om detta avbrott överstiger trettio (30) dagar kan avtalet mellan företaget och kunden sägas upp av endera parten utan ersättning från någondera sidan.

ARTIKEL 19: TVISTER OCH TILLÄMPLIG LAG

Dessa villkor ska regleras av och tolkas i enlighet med fransk lag, utan hänsyn till principer om lagkonflikter.

I händelse av tvist till följd av tolkning och/eller tillämpning av dessa villkor eller i samband med köp och/eller försök till köp, är parterna överens om att använda sig av ett konventionellt medlingsförfarande eller någon annan alternativ tvistlösningsmetod.

Alla tvister som inte kan lösas i godo mellan parterna angående tolkningen, utförandet eller uppsägningen av dessa allmänna villkor ska av endera parten överlämnas till den exklusiva jurisdiktionen för domstolarna i jurisdiktionen för företagets säte.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev