20% bort med dina reservdelar!

Sök
Sök

Rättslig information

Definitioner

Kund : Varje yrkesutövare eller fysisk person med behörighet enligt artiklarna 1123 och följande i den franska civillagen, eller juridisk person, som besöker den webbplats som omfattas av dessa allmänna villkor.

Tjänster : http://www.sushi-robots.eu ger kunderna :

Innehåll: Alla element som utgör informationen på webbplatsen, särskilt text - bilder - videor.

Kundinformation : Hädanefter kallad "Information(er)", som motsvarar alla personuppgifter som sannolikt kommer att innehas av http://www.sushi-robots.eu för att hantera ditt konto och dina kundrelationer samt för analys och statistiska ändamål.

Användare : Internetanvändare som ansluter till och använder den ovan nämnda webbplatsen.

Personliga uppgifter: "Information som på något sätt, direkt eller indirekt, gör det möjligt att identifiera de fysiska personer som informationen avser" (artikel 4 i lag nr 78-17 av den 6 januari 1978).

Begreppen "personuppgifter", "registrerad", "underbiträde" och "känsliga uppgifter" har den betydelse som definieras i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR: nr 2016-679).

1. Presentation av webbplatsen

I enlighet med artikel 6 i den franska lagen nr 2004-575 av den 21 juni 2004 om förtroende för den digitala ekonomin informeras härmed webbplatsens användare om följande http://www.sushi-robots.eu Identiteten på de olika parter som deltar i dess genomförande och övervakning:

Ägare SAS SUSHI ROBOTS Aktiekapital: 10 000 euro Momsregistreringsnummer: FR38813046281 - 21 Rue Lavoisier 17440 AYTRÉ
Ansvarig för utgivningen : TOUCHAIS ALICE - alice@sushi-robots.eu
Den person som ansvarar för publiceringen är antingen en fysisk person eller en juridisk person.
Webmaster : DUPUIS SANDY - sandy@sushi-robots.eu
Värd : Scaleway
Förenklat aktiebolag med ett kapital på 214 410,50 euro
SIREN: 433 115 904 RCS Paris
Registrerat säte: 8 rue de la Ville l'Evêque, 75008 Paris
Gemenskapsinternt momsregistreringsnummer: FR 35 433115904
Ombud för dataskydd : PETIT ALEXANDRE - alice@sushi-robots.eu

Denna webbplats har tagits fram av : webbyrå www.maclaine.fr

Detta rättsliga meddelande från RGPD är hämtat från Orson.io RGPD generator för rättsligt meddelande

2. Allmänna villkor för användning av webbplatsen och de tjänster som erbjuds

Webbplatsen utgör ett intellektuellt verk som skyddas av bestämmelserna i den franska lagen om immateriella rättigheter och tillämpliga internationella bestämmelser. Kunden får inte på något sätt återanvända, överföra eller för egen räkning utnyttja hela eller delar av de element eller verk som finns på Webbplatsen.

Användning av webbplatsen http://www.sushi-robots.eu innebär ett fullständigt och förbehållslöst godkännande av de allmänna användningsvillkor som beskrivs nedan. Dessa användarvillkor kan när som helst ändras eller kompletteras. http://www.sushi-robots.eu uppmanas därför att regelbundet konsultera dem.

Denna webbplats är normalt alltid tillgänglig för användarna. Företaget kan dock besluta att avbryta den för tekniskt underhåll. http://www.sushi-robots.eukommer att sträva efter att i förväg informera användarna om datum och tider för interventionen. Webbplats http://www.sushi-robots.eu uppdateras regelbundet av http://www.sushi-robots.eu ansvarig. På samma sätt kan de rättsliga meddelandena ändras när som helst: de är ändå bindande för användaren, som uppmanas att hänvisa till dem så ofta som möjligt för att bekanta sig med dem.

3. Beskrivning av de tjänster som tillhandahålls

Webbplatsen http://www.sushi-robots.eu är att tillhandahålla information om alla företagets aktiviteter. http://www.sushi-robots.eu strävar efter att på webbplatsen tillhandahålla http://www.sushi-robots.eu information så korrekt som möjligt. Vi kan dock inte hållas ansvariga för eventuella utelämnanden, felaktigheter eller underlåtenhet att uppdatera information, vare sig det beror på vårt eget fel eller på fel hos tredje part som tillhandahåller informationen.

All information på webbplatsen http://www.sushi-robots.eu ges endast i informationssyfte och kan komma att ändras. Dessutom kan informationen på denna webbplats http://www.sushi-robots.eu är inte uttömmande. De anges med förbehåll för eventuella ändringar som kan ha gjorts sedan de lades ut på nätet.

4. Avtalsbegränsningar för tekniska data

Webbplatsen använder JavaScript-teknik. Webbplatsen kan inte hållas ansvarig för eventuella materiella skador i samband med användningen av webbplatsen. Användaren av webbplatsen förbinder sig dessutom att använda ny, virusfri utrustning och en webbläsare av senaste generationen. http://www.sushi-robots.eu hostas av en tjänsteleverantör i Europeiska unionen i enlighet med bestämmelserna i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR: nr. 2016-679)

Målet är att tillhandahålla en tjänst som garanterar högsta möjliga tillgänglighet. Värdföretaget garanterar kontinuitet i tjänsten 24 timmar om dygnet, varje dag året runt. Värden förbehåller sig dock rätten att avbryta värdtjänsten under kortast möjliga tid, särskilt i underhållssyfte, för att förbättra sin infrastruktur, i händelse av infrastrukturfel eller om tjänsterna genererar trafik som anses vara onormal.

http://www.sushi-robots.eu och värden kan inte hållas ansvariga i händelse av funktionsfel i Internetnätverket, telefonlinjer eller dator- och telefoniutrustning, särskilt på grund av överbelastning av nätverket som förhindrar åtkomst till servern.

5. Immateriella rättigheter och varumärkesförfalskning

http://www.sushi-robots.eu är ägare till de immateriella rättigheterna och innehar nyttjanderätten till alla element som är tillgängliga på webbplatsen, särskilt texter, bilder, grafik, logotyper, videor, ikoner och ljud. All reproduktion, framställning, ändring, publicering eller anpassning av hela eller delar av innehållet på webbplatsen, oavsett vilka medel eller processer som används, är förbjuden utan skriftligt förhandsgodkännande från : http://www.sushi-robots.eu.

All obehörig användning av webbplatsen eller något av de element som den innehåller betraktas som intrång och kommer att beivras i enlighet med bestämmelserna i artiklarna L.335-2 och följande i den franska lagen om immateriella rättigheter.

6. Begränsning av ansvar

http://www.sushi-robots.eu är ansvarig utgivare för webbplatsen. http://www.sushi-robots.eu är ansvarig för kvaliteten och riktigheten i det innehåll som den publicerar.

http://www.sushi-robots.eu kan inte hållas ansvarigt för direkta eller indirekta skador på användarens utrustning i samband med åtkomst till webbplatsen. http://www.sushi-robots.euDetta kan bero antingen på att utrustning används som inte uppfyller de specifikationer som anges i punkt 4, eller på att det uppstår ett fel eller en inkompatibilitet.

http://www.sushi-robots.eu kan inte hållas ansvarig för indirekta skador (t.ex. förlust av marknad eller förlust av möjligheter) till följd av användningen av http://www.sushi-robots.eu. Interaktiva områden (möjlighet att ställa frågor i kontaktområdet) finns tillgängliga för användarna. http://www.sushi-robots.eu förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande radera allt innehåll som lagts ut på denna plats och som strider mot den lagstiftning som gäller i Frankrike, särskilt bestämmelserna om dataskydd. I tillämpliga fall, http://www.sushi-robots.eu förbehåller sig också rätten att hålla användaren civilrättsligt och/eller straffrättsligt ansvarig, särskilt vid meddelanden av rasistisk, förolämpande, ärekränkande eller pornografisk karaktär, oavsett vilket medium som används (text, fotografier etc.).

7. Hantering av personuppgifter

Kunden informeras om bestämmelserna om kommunikation och marknadsföring, lagen av den 21 juni 2014 om förtroende för den digitala ekonomin, dataskyddslagen av den 6 augusti 2004 och den allmänna dataskyddsförordningen (RGPD: nr 2016-679).

7.1 Personer som ansvarar för datainsamlingen

personlig

För Personuppgifter som samlas in som en del av skapandet av Användarens personliga konto och surfning på Webbplatsen, är den person som ansvarar för behandlingen av Personuppgifterna: SUSHI ROBOTS. http://www.sushi-robots.euföreträds av TOUCHAIS ALICE, dess juridiska ombud.

Som den part som ansvarar för behandlingen av de uppgifter som samlas in, http://www.sushi-robots.eu åtar sig att följa gällande rättsliga bestämmelser. I synnerhet är det Kundens ansvar att fastställa syftet med sin databehandling, att förse sina potentiella kunder och kunder, när deras samtycke har erhållits, med fullständig information om behandlingen av deras personuppgifter och att upprätthålla ett korrekt register över sådan behandling. Närhelst http://www.sushi-robots.eu behandlar personuppgifter, http://www.sushi-robots.eu vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att personuppgifterna är korrekta och relevanta för de ändamål för vilka de ska användas. http://www.sushi-robots.eu behandlar dem.

7.2 Syftet med de insamlade uppgifterna

http://www.sushi-robots.eu får behandla alla eller delar av uppgifterna:

 • för att möjliggöra surfning på webbplatsen och hantering och spårbarhet av tjänster som beställts av användaren: webbplatsanslutning och användningsdata, fakturering, orderhistorik osv.
 • För att förhindra och bekämpa datorbedrägerier (spamming, hacking etc.): datorutrustning som används för surfning, IP-adress, lösenord (hash) etc.
 • för att förbättra surfningen på webbplatsen: anslutnings- och användningsdata
 • att genomföra frivilliga nöjdhetsundersökningar på http://www.sushi-robots.eu E-postadress
 • för att genomföra kommunikationskampanjer (sms, e-post): telefonnummer, e-postadress

http://www.sushi-robots.eu säljer inte dina personuppgifter, som endast används för statistik- och analysändamål.

7.3 Rätt till tillgång, rättelse och invändning

I enlighet med gällande europeiska bestämmelser får användare av http://www.sushi-robots.eu har följande rättigheter:

 • rätt till tillgång (artikel 15 i den allmänna dataskyddsförordningen), rättelse (artikel 16 i den allmänna dataskyddsförordningen), uppdatering och fullständighet av användarnas uppgifter rätt att blockera eller radera användarnas personuppgifter (artikel 17 i den allmänna dataskyddsförordningen), om sådana uppgifter är felaktiga, ofullständiga, tvetydiga eller inaktuella, eller om insamling, användning, kommunikation eller lagring av dem är förbjuden
 • rätten att när som helst återkalla sitt samtycke (artikel 13-2c i RGPD)
 • rätten att begränsa behandlingen av användarnas uppgifter (artikel 18 i RGPD)
 • rätten att invända mot behandlingen av användarnas uppgifter (artikel 21 i RGPD)
 • Rätten till portabilitet för uppgifter som tillhandahålls av användare, om sådana uppgifter är föremål för automatiserad behandling baserad på deras samtycke eller på ett avtal (artikel 20 i RGPD).
 • rätten att bestämma vad som ska hända med användarnas uppgifter efter deras död och att välja till vem dessa uppgifter ska lämnas ut. http://www.sushi-robots.eu kommer att vara skyldiga att vidarebefordra (eller inte) sina uppgifter till en tredje part som de har utsett i förväg

Så snart som http://www.sushi-robots.eu är medveten om att en användare har avlidit och i avsaknad av instruktioner från användaren, http://www.sushi-robots.eu åtar sig att förstöra sina uppgifter, såvida de inte måste bevaras för bevisändamål eller för att uppfylla en rättslig skyldighet.

Om användaren vill veta hur http://www.sushi-robots.eu använda sina personuppgifter, begära att de rättas eller invända mot att de behandlas, kan användaren kontakta http://www.sushi-robots.eu skriftligen till följande adress SUSHI ROBOTS - DPO, PETIT ALEXANDRE
21 Rue Lavoisier 17440 AYTRÉ.

I detta fall måste användaren ange de personuppgifter som han eller hon vill radera. http://www.sushi-robots.eu korrigerar, uppdaterar eller raderar, genom att identifiera sig exakt med en kopia av en identitetshandling (identitetskort eller pass).

Begäran om radering av personuppgifter kommer att omfattas av de skyldigheter som åläggs http://www.sushi-robots.eu enligt lag, särskilt med avseende på bevarande eller arkivering av dokument. Slutligen kan användare av http://www.sushi-robots.eu kan lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheterna, särskilt CNIL (https://www.cnil.fr/fr/plaintes).

7.4 Förbud mot utlämnande av personuppgifter

http://www.sushi-robots.eu ska inte behandla, hysa eller överföra den information som samlats in om dess kunder till ett land utanför Europeiska unionen eller som erkänts som "icke adekvat" av Europeiska kommissionen utan att först informera kunden. Dock gäller följande, http://www.sushi-robots.eu får fritt välja sina tekniska och kommersiella underleverantörer, förutsatt att de erbjuder tillräckliga garantier med avseende på kraven i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR: nr 2016-679).

http://www.sushi-robots.eu åtar sig att vidta alla nödvändiga försiktighetsåtgärder för att skydda informationens säkerhet och i synnerhet för att se till att den inte avslöjas för obehöriga personer. Om en incident som påverkar integriteten eller sekretessen för kundens information uppmärksammas av http://www.sushi-robots.euKunden skall så snart som möjligt informeras om de korrigerande åtgärder som vidtagits. Dessutom skall http://www.sushi-robots.eu samlar inte in några "känsliga uppgifter".

Användarens personuppgifter kan behandlas av dotterbolag till http://www.sushi-robots.eu och underleverantörer (tjänsteleverantörer), uteslutande för att uppnå syftet med denna policy.

Inom ramen för sina respektive ansvarsområden och för de ändamål som anges ovan kommer de huvudsakliga personer som sannolikt kommer att ha tillgång till användarnas uppgifter att vara http://www.sushi-robots.eu är huvudsakligen våra kundtjänstmedarbetare.

 

8. Anmälan av incidenter

Trots våra bästa ansträngningar är ingen metod för överföring via Internet och ingen metod för elektronisk lagring helt säker. Därför kan vi inte garantera absolut säkerhet. Om vi får kännedom om en säkerhetsöverträdelse kommer vi att meddela de berörda användarna så att de kan vidta lämpliga åtgärder. Våra rutiner för anmälan av incidenter tar hänsyn till våra rättsliga skyldigheter, oavsett om de är nationella eller europeiska. Vi är fast beslutna att hålla våra kunder fullt informerade om alla frågor som rör säkerheten för deras konton och att förse dem med all information som krävs för att hjälpa dem att uppfylla sina egna lagstadgade rapporteringsskyldigheter.

Ingen personlig information om användaren av http://www.sushi-robots.eu publiceras utan användarens vetskap, utbyts, överförs, tilldelas eller säljs på något som helst medium till tredje part. Endast antagandet om köp av http://www.sushi-robots.eu och dess rättigheter skulle tillåta överföring av nämnda information till den eventuella köparen som i sin tur skulle vara bunden av samma skyldighet att bevara och ändra uppgifterna med avseende på användaren av webbplatsen. http://www.sushi-robots.eu.

Säkerhet

För att säkerställa säkerheten och sekretessen för personuppgifter och personliga hälsouppgifter, http://www.sushi-robots.eu använder nätverk som skyddas av standardutrustning som brandväggar, pseudonymisering, kryptering och lösenord.

Vid behandling av personuppgifter, http://www.sushi-robots.euvidtar alla rimliga åtgärder för att skydda dem mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, röjande, ändring eller förstörelse.

9. Hypertextlänkar, cookies och internettaggar

Webbplats http://www.sushi-robots.eu innehåller ett antal hypertextlänkar till andra webbplatser som har upprättats med tillstånd av http://www.sushi-robots.eu. Detta är dock inte slutet på historien, http://www.sushi-robots.eu har inte möjlighet att kontrollera innehållet på de webbplatser som besöks på detta sätt och tar följaktligen inget ansvar i detta avseende. Om du inte väljer att avaktivera cookies accepterar du att webbplatsen kan använda dem. Du kan när som helst avaktivera dessa cookies kostnadsfritt med hjälp av de avaktiveringsalternativ som erbjuds dig och som beskrivs nedan, med beaktande av att detta kan minska eller förhindra åtkomst till alla eller delar av de tjänster som erbjuds av webbplatsen.

9.1. COOKIES

En "cookie" är en liten informationsfil som skickas till Användarens webbläsare och lagras på Användarens terminal (t.ex. dator, smartphone) (nedan kallad "Cookies"). Denna fil innehåller information som Användarens domännamn, Användarens Internetleverantör, Användarens operativsystem samt datum och tid för åtkomst. Cookies kan inte på något sätt skada Användarens terminal.

http://www.sushi-robots.eu kommer sannolikt att behandla information om Användarens besök på Webbplatsen, t.ex. vilka sidor som besökts och vilka sökningar som gjorts. Denna information möjliggör http://www.sushi-robots.eu för att förbättra innehållet på webbplatsen och användarens surfupplevelse.

Eftersom cookies underlättar surfning och/eller tillhandahållande av tjänster som erbjuds av webbplatsen, kan användaren konfigurera sin webbläsare så att han/hon kan bestämma om han/hon vill acceptera dem eller inte så att cookies lagras i terminalen eller, tvärtom, att de avvisas, antingen systematiskt eller beroende på avsändaren. Användare kan också konfigurera sin webbläsarprogramvara så att de erbjuds möjligheten att acceptera eller avvisa cookies från tid till annan, innan en cookie sannolikt kommer att lagras på deras terminal. http://www.sushi-robots.eu informerar användaren om att det i detta fall är möjligt att inte alla funktioner i webbläsarens programvara kommer att vara tillgängliga.

Om Användaren vägrar att spara Cookies på sin terminal eller webbläsare, eller om Användaren raderar de sparade, informeras Användaren om att hans/hennes surfning och upplevelse på Webbplatsen kan vara begränsad. Detta kan också vara fallet när http://www.sushi-robots.eu eller en av dess tjänsteleverantörer kan av tekniska kompatibilitetsskäl inte känna igen den typ av webbläsare som terminalen använder, språk- och bildskärmsinställningarna eller det land från vilket terminalen verkar vara ansluten till Internet.

I tillämpliga fall, http://www.sushi-robots.eu frånsäger sig allt ansvar för konsekvenserna av nedsatt drift av Webbplatsen och alla tjänster som erbjuds av http://www.sushi-robots.eutill följd av (i) att Användaren inte accepterar Cookies (ii) att det är omöjligt för Användaren att använda Cookies. http://www.sushi-robots.eu att spara eller konsultera de cookies som är nödvändiga för deras funktion genom användarens val. För hantering av cookies och användarens val är konfigurationen av varje webbläsare olika. Detta beskrivs i webbläsarens hjälpmeny, som kommer att ange hur användaren kan ändra sina önskemål med avseende på cookies.

Användare kan när som helst välja att uttrycka och ändra sina önskemål avseende cookies. http://www.sushi-robots.eu kan också anlita externa tjänsteleverantörer för att samla in och behandla den information som beskrivs i detta avsnitt.

Slutligen, genom att klicka på ikonerna för de sociala nätverken Twitter, Facebook, LinkedIn och Instagram som visas på http://www.sushi-robots.eu webbplats eller mobilapplikation och om Användaren har accepterat deponering av cookies genom att fortsätta att surfa på http://www.sushi-robots.euTwitter, Facebook, LinkedIn och Instagram kan också placera cookies på dina terminaler (dator, surfplatta, mobiltelefon).

Dessa typer av cookies placeras endast på dina terminaler om du ger ditt samtycke genom att fortsätta att surfa på webbplatsen eller mobilapplikationen för http://www.sushi-robots.eu. Användaren kan dock när som helst återkalla sitt samtycke till http://www.sushi-robots.eu anger denna typ av cookie.

Artikel 9.2. INTERNET TAGS

http://www.sushi-robots.eu kan ibland använda webbfyrar (även kallade "taggar", action tags, single-pixel GIF, clear GIF, invisible GIF och one-to-one GIF) och distribuera dem via en specialiserad webbanalyspartner som kan finnas (och därför lagra relevant information, inklusive användarens IP-adress) i ett främmande land.

Dessa taggar placeras både i de onlineannonser som ger Internetanvändare tillgång till webbplatsen och på de olika sidorna på webbplatsen.

Denna teknik möjliggör http://www.sushi-robots.eu Utvärdera besökarnas reaktioner på webbplatsen och hur effektiva åtgärderna är (t.ex. hur många gånger en sida öppnas och vilken information som hämtas), samt hur användaren använder webbplatsen.

Den externa tjänsteleverantören kan samla in information om besökare på webbplatsen och andra webbplatser med hjälp av dessa taggar, sammanställa rapporter om aktiviteten på webbplatsen för http://www.sushi-robots.euoch tillhandahålla andra tjänster i samband med användningen av denna webbplats och Internet.

10. Tillämplig lag och jurisdiktion

Tvister i samband med användningen av webbplatsen http://www.sushi-robots.eu omfattas av fransk lag. Förutom i de fall där lagen inte tillåter det, ges exklusiv jurisdiktion till de behöriga domstolarna i LA ROCHELLE.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev