20% bort med dina reservdelar!

Sök
Sök

Integritetspolicy

www.sushi-robots.eu

SASU Sushi Robotar

 

Typ av webbplats: utställning och e-handel

 

Syftet med denna integritetspolicy

 

Syftet med denna integritetspolicy är att informera användare av vår webbplats om de personuppgifter vi kommer att samla in och följande information, i tillämpliga fall:

a.     De personuppgifter vi samlar in

b.     Användning av de insamlade uppgifterna

c.     Vem har tillgång till de insamlade uppgifterna?

d.     Webbplatsanvändares rättigheter

e.     Webbplatsens policy för cookies

Denna sekretesspolicy gäller parallellt med de allmänna villkoren för försäljning och användning av vår webbplats.

 

Tillämpliga lagar

 

I enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) följer denna sekretesspolicy följande bestämmelser och är avsedd för försäljning av produkter som erbjuds på webbplatsen.

Personuppgifter måste vara :

a.     behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i förhållande till den registrerade (laglighet, korrekthet, öppenhet);

b.     Ytterligare behandling för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål ska i enlighet med artikel 89.1 inte anses vara oförenlig med de ursprungliga ändamålen (ändamålsbegränsning) ;

c.     adekvat, relevant och begränsad till vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka klicken behandlas (dataminimering);

d.     Alla rimliga åtgärder måste vidtas för att säkerställa att personuppgifter som är felaktiga, med hänsyn till de ändamål för vilka de behandlas, raderas eller rättas utan dröjsmål (korrekthet) ;

e.     Personuppgifter får lagras under längre perioder i den mån som klick kommer att behandlas uteslutande för arkivändamål av allmänt intresse, för vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller för statistiska ändamål i enlighet med artikel 89.1, under förutsättning att de lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs enligt förordningen genomförs för att skydda den registrerades rättigheter och friheter (begränsning av lagring);

f.      behandlas på ett sådant sätt att lämplig säkerhet för personuppgifterna säkerställs, inbegripet skydd mot obehörig eller olaglig behandling och mot förlust, förstöring eller skada genom olyckshändelse, med hjälp av lämpliga tekniska eller organisatoriska åtgärder (integritet och konfidentialitet).

 

Behandlingen är laglig endast om, och i den mån, minst ett av följande villkor är uppfyllt:

 

a.     Den registrerade har samtyckt till behandlingen av sina personuppgifter för ett eller flera specifika ändamål;

b.     Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att fullgöra åtgärder före avtalets ingående som vidtagits på den registrerades begäran;

c.     Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige. ;

d.     Behandlingen är nödvändig för att skydda den registrerades eller en annan fysisk persons vitala intressen;

e.     Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning;

f.      Behandlingen är nödvändig för att tillgodose den registeransvariges eller en tredje parts berättigade intressen, om inte den registrerades intressen eller grundläggande fri- och rättigheter som kräver skydd av personuppgifter väger tyngre, särskilt om den registrerade är ett barn.

 

Slutligen ska de personuppgifter som samlas in vara adekvata, relevanta och begränsade till vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka de behandlas. Inga personuppgifter som anses vara känsliga, såsom ras eller etniskt ursprung, politiska, filosofiska eller religiösa åsikter, får begäras eller samlas in.

 

Samtycke

 

Genom att använda vår webbplats samtycker användarna till att acceptera :

a.     de villkor som anges i denna integritetspolicy, och

b.     insamling, användning och lagring av de uppgifter som anges i denna policy.

 

Personuppgifter som vi samlar in

 

Uppgifter som samlas in automatiskt

 

När du besöker och använder vår webbplats kan vi automatiskt samla in och lagra följande information:

a.     IP-adress

b.     Plats

c.     Detaljer om maskinvara och programvara

d.     Länkar som en användare klickar på när han eller hon använder webbplatsen

e.     Innehåll som användare konsulterar på vår webbplats

 

Data som samlas in icke-automatiskt

 

Vi kan också samla in följande uppgifter när du utför vissa funktioner på vår webbplats:

a.     Förnamn och efternamn

b.     Företagsnamn och momsregistreringsnummer

c.     E-post

d.     Postadress

e.     Telefonnummer

f.      Automatisk fyllning av data

Dessa data kan samlas in med hjälp av följande metoder:

a.     Formulär

b.     Beställningar via inköpstunneln

Observera att vi endast samlar in uppgifter som hjälper oss att uppnå de mål som anges i denna integritetspolicy.

Vi kommer inte att samla in några ytterligare uppgifter utan att informera dig i förväg.

 

Hur vi använder personuppgifter

 

Personuppgifter som samlas in på vår webbplats kommer endast att användas för de ändamål som anges i denna policy eller som anges på de relevanta sidorna på vår webbplats.

Vi kommer inte att använda dina uppgifter utöver vad vi lämnar ut.

De uppgifter som vi samlar in automatiskt används för följande ändamål:

a.     Statistik

b.     Marknadsföring

De uppgifter vi samlar in när användaren utför vissa funktioner kan användas för följande ändamål:

a.     Kommunikation

b.     Prospektering

 

Med vilka vi delar personuppgifter

 

Anställda

 

Vi kan lämna ut sådana användaruppgifter till medlemmar i vår organisation som de rimligen behöver för att uppfylla de syften som anges i denna policy.

 

Tredje part

 

Vi kan komma att dela användaruppgifter med tredje part för följande ändamål:

Tredje part kommer inte att kunna få tillgång till användaruppgifter utöver vad som rimligen är nödvändigt för att uppnå det givna målet.

 

Övriga upplysningar

 

Vi åtar oss att inte sälja eller dela dina uppgifter med tredje part, utom i följande fall:

a.     om det krävs enligt lag

b.     om det krävs för rättsliga förfaranden

c.     för att bevisa eller skydda våra juridiska rättigheter

d.     till köpare eller potentiella köpare av detta företag i händelse av att vi försöker sälja företaget

 

Om du följer hyperlänkar från vår webbplats till en annan webbplats, observera att vi inte är ansvariga för och inte har någon kontroll över deras integritetspolicyer och praxis.

 

Hur länge vi lagrar personuppgifter

 

Användaruppgifter kommer att sparas i tre år, utom när det gäller uppgifter som sparas under lagstadgade preskriptionstider, i synnerhet när det gäller bokföringsdokument och bokföring.

Vi kommer att se till att användarna meddelas om deras uppgifter sparas längre än denna period.

 

Hur vi skyddar dina personuppgifter

 

För att skydda din säkerhet använder vi transport layer security protocol för att överföra personuppgifter i vårt system.

Alla data som lagras i vårt system är väl skyddade och endast tillgängliga för våra medarbetare.

Vi åtar oss att genomföra tekniska och organisatoriska åtgärder för att garantera säkerheten, integriteten och sekretessen för alla personuppgifter, för att förhindra att de förvrängs, skadas eller nås av obehöriga tredje parter.

Eftersom ingen säkerhetsåtgärd är ofelbar, informeras användaren om att absolut säkerhet för de insamlade personuppgifterna inte kan garanteras. Det är användarens ansvar att vidta alla lämpliga åtgärder för att skydda sina egna uppgifter och/eller sin egen programvara från virus som cirkulerar på Internet.

 

Internationella dataöverföringar

 

Användaruppgifter kan konsulteras, behandlas eller samlas in i följande länder:

  • Förenade kungariket
  • Spanien
  • Polen
  • Tyskland

 

Minderåriga

 

I RGPD anges att personer under 15 år betraktas som minderåriga i samband med datainsamling. Minderåriga måste ha samtycke från en rättslig företrädare för att deras uppgifter ska få samlas in, bearbetas och användas.

 

Dina rättigheter som användare

 

Enligt GDPR har användare följande rättigheter som registrerade:

a.     rätt till tillträde

b.     rätt till rättelse

c.     Rätt till radering

d.     rätt att begränsa behandlingen

e.     rätt till dataportabilitet

f.      rätt till invändning

 

Ytterligare information om dessa rättigheter finns i kapitel 3 (art. 12-23) i RGPD.

 

Hur du ändrar, raderar eller bestrider de insamlade uppgifterna

 

Om du vill att dina uppgifter ska raderas eller ändras på något sätt, vänligen kontakta vår sekretessansvarige här :

 

Alexandre Petit

alexandre@sushi-robots.eu

 

Dessutom informeras användarna om att de har rätt att lämna in ett klagomål till Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (den franska dataskyddsmyndigheten) i händelse av problem.

 

Policy för kakor

 

En cookie är en liten fil som webbplatsen lagrar på användarens hårddisk. Syftet är att samla in uppgifter om användarens surfvanor. Den används för att analysera användarnas beteende när de besöker en webbplats, för att optimera surfningen, särskilt genom att fastställa vilken webbläsare som används, och för att identifiera användaren när de ansluter sig, särskilt för att ta reda på vilka sidor som redan har besökts på webbplatsen.

 

All användning av cookies på webbplatsen förutsätter ett uttryckligt förhandstillstånd från användaren, som gäller i 13 månader och som användaren när som helst kan ändra. Användaren informeras om att användningen av cookies leder till insamling av statistiska uppgifter, men inte till insamling av personuppgifter.

 

Vi använder följande typer av cookies på vår webbplats:

 

a.     Analytiska cookies

Detta gör att vi kan förbättra utformningen och funktionaliteten på vår webbplats genom att samla in uppgifter om det innehåll du får tillgång till och interagerar med när du använder vår webbplats.

 

b.     Cookies för målgruppsanpassning

Dessa cookies samlar in uppgifter om hur du använder webbplatsen och dina preferenser. På så sätt kan vi göra den information du ser på vår webbplats mer säljfrämjande och riktad till dig.

 

Du kan välja att få ett meddelande varje gång en cookie skickas. Du kan också välja att helt avaktivera cookies i din webbläsare, men detta kan försämra din användarupplevelse.

 

Förändringar

 

Denna integritetspolicy kan ändras från tid till annan för att upprätthålla efterlevnaden av lagen och för att återspegla eventuella ändringar i vår datainsamlingsprocess. Vi rekommenderar att våra användare kontrollerar vår policy från tid till annan för att säkerställa att de är medvetna om eventuella uppdateringar. Vid behov kan vi meddela användare via e-post om ändringar i denna policy.

 

Kontakt

 

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss via följande kontaktuppgifter:

 

info@sushi-robots.eu

 

21 rue Lavoisier, 17440 Aytré

FRANKRIKE

Prenumerera på vårt nyhetsbrev