20% yedek parçalarınızı çıkarın!

Arama
Arama

Genel satış şartları ve koşulları

SUSHI ROBOTS (bundan böyle "Şirket" olarak anılacaktır) tek hissedarlı ve 10.000 Euro sermayeli bir basitleştirilmiş anonim şirkettir (société par actions simplifiée). Merkezi ZAC D'Aytré, 21 Rue Lavoisier 17440 AYTRÉ, Fransa adresinde bulunmaktadır ve Registre du Commerce et des Sociétés'de 813 046 281 numarasıyla kayıtlıdır.

Şirket'in Fransa ve Avrupa'daki faaliyet alanı, başta Japonlar olmak üzere etnik catering pazarına yönelik otomasyon makinelerinin (bundan böyle "Ürünler" olarak anılacaktır) ithalatı ve dağıtımıdır. Ayrıca bakım ve destek hizmetleri ("Hizmetler") de sunmaktadır.

Bu GKS'nin amacı, Şirket'in Ürünlerini pazarladığı tüm koşulları tanımlamaktır.

Satışa sunulan Ürünler, Şirket tarafından yayınlanan ve aşağıdaki adreste bulunan internet sitesinde de mevcuttur www.sushi-robots.eu. Bunlar, Müşteri tarafından Ürünler için verilen herhangi bir Sipariş (bundan böyle "Sipariş" olarak anılacaktır) için geçerli olacaktır.

Bu GKS aynı zamanda Şirket ile müşterileri (bundan böyle "Müşteriler" olarak anılacaktır) arasındaki ilişkinin yasal çerçevesini de tanımlamaktadır. Şirket ve Müşteri bundan böyle müştereken "Taraflar" ve münferiden "Taraf" olarak anılacaktır.

Müşteri, Sipariş vermeden önce bu Genel Satış Hüküm ve Koşullarını ve bir Ürün veya Hizmetle ilgili Özel Satış Hüküm ve Koşullarını okuduğunu ve kabul ettiğini beyan eder.

Açık bir kabulün yokluğunda, Müşteri tarafından aksi yönde konulan herhangi bir koşul, Şirketin dikkatine ne zaman sunulmuş olursa olsun, Şirkete karşı uygulanamaz olacaktır.

Şirketin belirli bir zamanda bu GŞK'nın herhangi bir hükmünden yararlanmaması, daha sonraki bir tarihte bu GŞK'nın herhangi bir hükmünden yararlanma hakkından feragat ettiği şeklinde yorumlanamaz.

Şirket ile bu belgenin üst kısmında verilen adresten ve aşağıdaki e-posta adresinden iletişime geçilebilir contact@sushi-robots.eu05 16 07 39 09 numaralı telefondan veya Sitede bulunan iletişim formu aracılığıyla.

MADDE 1: AMAÇ VE KAPSAM

Bu Genel Satış Hüküm ve Koşulları, Müşterinin genel satın alma hüküm ve koşullarına bakılmaksızın, Şirket tarafından sunulan ve Müşteri tarafından verilen bir Siparişin konusunu oluşturan tüm Ürün ve Hizmetler için geçerlidir.

Herhangi bir Ürün Siparişi, Şirket tarafından düzenlenen ve Müşteriye sunulan bir fiyat teklifinin (bundan böyle "Fiyat Teklifi" olarak anılacaktır) imzalanmasıyla kanıtlanır ve bu GŞS hükümlerinin kayıtsız şartsız kabul edildiği anlamına gelir. GŞK'ler Şirket tarafından Müşteriye gönderilen her Teklife eklenmiştir.

Şirket, bu GŞK'yi istediği zaman uyarlama veya değiştirme hakkını saklı tutar. Değişiklik yapılması durumunda, her bir Sipariş için Sipariş tarihinde yürürlükte olan GŞK geçerli olacaktır. Değişiklikler yasal veya idari zorunluluklardan kaynaklanmadığı sürece, güncellenmiş GŞK uygulanmadan önce Müşteriye makul bir bildirimde bulunulacaktır.

GŞK'nin mevcut en son sürümü, uygulanabilir olduğu durumlarda, bu GŞK'nin diğer sürümlerinden üstün olacaktır.

MADDE 2: TAM ANLAŞMA

Taraflarca imzalanmış bir Fiyat Teklifinin bulunmaması halinde, bu GŞS'nin hükümleri Müşteriler ile Şirket arasındaki anlaşmanın tamamını ifade eder. Her iki Tarafın temsilcileri tarafından usulüne uygun olarak imzalanmış bir değişiklik olmadıkça, bu GŞS'nin imzalanmasından önce veya sonra yapılan herhangi bir teklif, mektup teatisi ve Taraflar arasında teati edilen ve GŞS'nin konusuyla ilgili belgelerde yer alan diğer hükümler üzerinde geçerli olacaktır.

Teklifler, KŞS'de belirtilen hükümlerle çelişen veya bunlara açıklık getiren özel koşullar içerebilir. Fiyat Teklifi Taraflarca imzalanmışsa, bu KŞS'ye göre öncelikli olacaktır.

Müşteri, Teklifi imzalayarak, ödeme koşulları, Şirketin geri ödeme politikası ve yürürlükteki tüm yasa ve yönetmelikler dahil olmak üzere, bu GKS'nin koşullarını bütünüyle ve herhangi bir sınırlama olmaksızın okuduğunu ve kabul ettiğini onaylar.

MADDE 3: ÜRÜN SİPARİŞİ - TEKLİF

Ürünlerin temel özellikleri ve özellikle spesifikasyonları, özellikleri, boyutları ve kapasiteleri, Müşterinin Sipariş vermeden önce okuması gereken Ürün sayfalarında belirtilmiştir.

Bir Ürünün seçimi ve satın alınması tamamen Müşterinin sorumluluğundadır.

Ürün teklifleri, Sipariş verildiğinde belirtildiği gibi stok durumuna tabidir.

Müşteri, gösterilen Ürün fiyatlarının, Müşterinin Siparişi vermeden önce Şirket tarafından Müşteriye gönderilen Fiyat Teklifinde faturalandırılan ve hesaplanan, sipariş edilen Ürünlerin işleme, nakliye, taşıma ve teslimat maliyetlerini içermediği konusunda Şirket tarafından bilgilendirildiğini kabul eder.

Verilen her Sipariş, istenen Ürünün mevcudiyetinin ve teslimat ve faturalama için gerekli bilgilerin doğrulanmasından sonra Şirket tarafından onaylanacaktır. Şirket daha sonra Müşteri tarafından sağlanan bilgilere dayanarak bir Fiyat Teklifi düzenleyerek Siparişi onaylayacaktır.

Fiyat Teklifi ücretsizdir ve Müşteriye herhangi bir yolla gönderilir. Özellikle, sipariş edilen Ürünlerin özelliklerini, fiyatın nasıl belirlendiğini ve söz konusu Ürünler için tahmini teslimat sürelerini belirtir.

Müşteri, Siparişini kesin ve kati olarak teyit etmek için Siparişi onaylamalı veya Fiyat Teklifini imzalamalı ve miktarı Fiyat Teklifinde belirtilen Ürünler ve/veya Hizmetler için ödeme talimatlarını takip etmelidir. Sözleşme, Sipariş onaylandıktan veya Teklif imzalandıktan ve ödeme Şirket tarafından alındıktan sonra Şirket ile Müşteri arasında geçerli bir şekilde akdedilecek ve böylece onları geri dönülmez bir şekilde bağlayacaktır.

MADDE 4: FİYATLAR VE UYGUNLUK

4.1 Ürünler, Teklifte belirtilen fiyatlarla satılır ve Sipariş sırasında yürürlükte olan fiyatlarla ve Teklifte tanımlanan geçerlilik süresi içinde tedarik edilir.

Fiyatlar KDV hariç Euro cinsinden belirtilmiştir. Finansal koşullar ve fiyatların ayrıntıları Fiyat Teklifinde verilmiştir.

Teklifin Müşteri tarafından imzalandığı tarihte yürürlükte olan fiyatlar bağlayıcıdır.

Şirket, Müşteriyi bilgilendirdikten sonra, Müşterinin Teklifi imzaladıktan sonra Siparişinin kapsamını değiştirmek istemesi durumunda, fiyatlarını artırma ve/veya Ürünleri Teklifte belirtilen tarihte teslim etmeme hakkına sahip olacaktır. Şirketin Siparişe ek olarak ödemekle yükümlü olduğu her türlü vergi, Müşteri uygun bir vergi muafiyet belgesi sunmadıkça Müşteriden tahsil edilecektir.

4.2 Müşteri, herhangi bir zamanda Şirkete bir veya daha fazla ek Ürün veya Hizmet sipariş etmek istediğini bildirebilir. Bu durumda Şirket, ihtiyaç beyanının iletildiği tarihten itibaren otuz (30) takvim günü içinde Müşteriye ek bir Fiyat Teklifi gönderecektir.

4.3 Yüzde veya sabit bir orana dayalı olarak indirim, azaltma veya indirimli oranların uygulanmasına ilişkin her türlü karar tamamen Şirketin takdirine bağlıdır. Müşteriye verilebilecek herhangi bir indirim veya tenzilat, hiçbir koşulda sonraki Siparişler için kazanılmış bir hak oluşturmayacaktır.

Müşteri tarafından borçlu olunan meblağların belirlenen sürelerin ötesinde geç ödenmesi durumunda, söz konusu faturada görünen Siparişlerin fiyatının vergi dahil tutarı üzerinden Avrupa Merkez Bankası'nın en son refinansman operasyonuna uyguladığı faiz oranı artı yüzde 10 puan üzerinden hesaplanan geç ödeme cezaları, herhangi bir formalite veya ön bildirim olmaksızın otomatik olarak Şirketten tahsil edilecek ve Şirketin bu konuda Müşteriye karşı yapabileceği diğer işlemlere halel getirmeksizin, Müşteri tarafından Şirkete borçlu olunan tüm meblağların derhal ödenmesi ile sonuçlanacaktır. Ödeme yapmakta geciken herhangi bir Müşteri, Şirkete tahsilat masrafları için otomatik olarak 40 € tutarında sabit bir tazminat ödemekle yükümlü olacaktır.

MADDE 5: ÖDEME KOŞULLARI

Müşteri tarafından sipariş edilen Ürünler ve Hizmetler, Sipariş verildiğinde tam olarak ödenecektir.

Şirket, Müşteriye, başvurusunun incelenmesinden sonra, sunulan Teklifte belirtilen koşullara uygun olarak, Müşterinin Siparişinin ödemesini aylık olarak yaymasına olanak tanıyan bir leasing düzenlemesinden yararlanma imkanı sunar.

Verilen Siparişler için ödeme, kredi kartı, banka havalesi veya Şirkete ödenecek çek ile yapılabilir. Şirketin banka bilgileri her Teklif ve faturada yer alacaktır.

Müşteri, Siparişi verirken ödeme yöntemini kullanmak için gerekli yetkilere sahip olduğunu Şirkete garanti eder.

Şirket, Müşteri tarafından Şirkete borçlu olunan herhangi bir meblağın ödenmemesi veya kısmen ödenmesi durumunda, bir ödeme olayı durumunda veya bir Siparişin ödenmesiyle ilgili dolandırıcılık veya dolandırıcılık teşebbüsü durumunda, niteliği ve uygulama düzeyi ne olursa olsun, bir Siparişin uygulanmasını ve/veya teslimatını askıya alma veya iptal etme hakkını saklı tutar.

MADDE 6: UNVANIN SAKLI TUTULMASI

Ürünler, bedellerinin tamamı ödenene kadar mülkiyeti muhafaza kaydıyla satılmaktadır. Ödeme, Ürünlerin fiyatının ve satışla ilgili masrafların ve faizin ödenmesi anlamına gelir. Dolayısıyla, ödemenin yapılmaması durumunda, Müşteri, masrafları ve riski kendisine ait olmak üzere, resmi bildirimin iadeli taahhütlü mektupla tebliğ edilmesinden sekiz (8) gün sonra, cevapsız kalan ödenmemiş Ürünleri iade etmelidir.

Bu durumda satış, iade talebinin yapıldığı tarihte otomatik olarak iptal edilecektir. Bu mülkiyetin muhafazası maddesinin uygulanmasına rağmen, Ürünlerin teslim/tesellüm tarihinden itibaren riskler Müşteriye aittir.

MADDE 7: ÜRÜNLERİN TESLİMİ

7.1 Şirket tarafından satışa sunulan Ürünler Avrupa Birliği'ndeki herhangi bir ülkeye teslim edilebilir.

Ürünlerin teslimat maliyetine ilişkin tüm bilgiler doğrudan Sitede ve/veya Taraflarca imzalanan Fiyat Teklifinde mevcuttur.

Ancak Müşteri, Ürünlerin ithalat maliyetlerinin çeşitli taşıyıcılar tarafından belirlendiği ve bu nedenle buna göre değiştiği konusunda bilgilendirildiğini kabul eder.

Müşteri, Sipariş verirken Şirkete verdiği bilgilerin doğru olduğundan ve sipariş edilen Ürün(ler)in veya Hizmet(ler)in tam olarak teslim alınmasına kadar bu şekilde kaldığından emin olmalıdır.

Bu nedenle Müşteri, Sipariş ile teslimat arasında fatura ve/veya teslimat bilgilerinde meydana gelebilecek her türlü değişikliği gecikmeksizin aşağıdaki adrese bir e-posta göndererek Şirkete bildirmeyi taahhüt eder contact@sushi-robots.eu.

Aksi takdirde, geç, hatalı ve/veya hatalı teslimat durumunda, Müşteri hiçbir koşulda Şirketin sorumluluğuna giremez ve Şirketin müşteri hizmetleri departmanı, masrafları Müşteriye ait olmak üzere ikinci bir teslimat ayarlamak için Müşteriyle iletişime geçecektir.

Ürün, Müşteri tarafından imzalanmış bir makbuzun ibrazı üzerine Müşteri tarafından belirtilen teslimat adresine teslim edilecektir.

7.2 Müşteri, Siparişinin sevkiyatı hakkında herhangi bir yolla bilgilendirilecektir. Müşteri sipariş ettiği Ürünleri Fiyat Teklifinde belirtilen süre içinde teslim almazsa, Müşteri Şirkete makul bir ek süre içinde teslimat yapması talimatını verecektir.

Şirketin bu süre içinde gereğini yerine getirmemesi halinde, Müşteri bu belgenin üst kısmında verilen adrese alındı onaylı taahhütlü bir mektup göndererek Siparişi iptal edebilir. Mektubun Sipariş teslim edildikten sonra Şirkete ulaşması halinde, iptal dikkate alınmayacaktır. Uygulanabilir olduğu durumlarda, Şirketin Siparişi iade etmek için on dört (14) günlük bir süresi olacaktır.

7.3 Müşteri, Siparişi vermekle, belirtilen teslimat adresinde sipariş edilen Ürünleri teslim almayı taahhüt eder. Müşteri, Siparişi teslim alabilmek için kimliğini kanıtlayabilmelidir.

Ayrıca, Ürünlerin teslimat sırasında mükemmel durumda olup olmadığını kontrol etmek doğrudan Müşterinin sorumluluğundadır. Durum böyle değilse, Müşteri açık ve kesin/ayrıntılı çekincelerini taşıyıcının irsaliyesi üzerinde taşıyıcının huzurunda doğrudan ifade etmeli ve bu çekinceleri Fransız Ticaret Kanunu'nun L 133-3 maddesi uyarınca teslimattan sonraki üç (3) gün içinde, irsaliyede gösterilen tarih kanıt olarak kabul edilerek, alındı onaylı taahhütlü mektupla teyit etmelidir.

Şirket, Ürünlere gelebilecek herhangi bir zarardan sorumlu olmayacaktır. Yalnızca teslimat hizmeti sağlayıcısı, yaptırılan sigorta poliçeleri kapsamında sorumlu olacaktır.

Ürünlerin kaybolma veya bozulma risklerinin yanı sıra varlıkları veya kullanımları ile ilgili tüm riskler, teslimat anından itibaren Müşteriye devredilir ve Müşterinin irsaliye üzerindeki imzası ile doğrulanır.

7.4 Ürünler için tahmini teslimat süresi Taraflarca onaylanan Fiyat Teklifinde belirtilecektir. Bu tahmini teslimat süresi, Müşterinin ödemesinin alınmasından ve gerekli tüm belge ve bilgilerin alınmasından itibaren başlar ve yalnızca Müşterinin bu GŞK kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi durumunda gerçekleşebilir.

Ürünlerin teslimat süresi Müşterinin ihtiyaçlarına göre değişecektir ve Müşteri tarafından yapılan herhangi bir değişiklik talebi teslimat süresini uzatacaktır.

Şirket, beklenen hacmi yönetebilmek ve Taraflarca seçilen tahmini teslimat sürelerine uyabilmek için hazırlıklı ve organize olmayı taahhüt eder.

Ancak, bu teslimat süreleri sadece bir gösterge olarak verilmiştir. Sonuç olarak, Ürünlerin teslimatındaki herhangi bir makul gecikme, Müşteriye Siparişi iptal etme veya Ürünlerin teslimatını kabul etmeyi reddetme hakkı vermez.

MADDE 8: SİPARİŞİN İPTALİ

Müşterinin Siparişi geri dönülmez bir şekilde tam ve koşulsuz rızasını ifade eder.

Sipariş onaylandıktan veya Fiyat Teklifi Müşteri tarafından iade edildikten sonra, Şirket tarafından açıkça kabul edilmedikçe, Müşteri Siparişi iptal edemez.

Taraflardan herhangi biri, diğer Tarafa düşen yükümlülüklerden herhangi birinin yerine getirilmemesi durumunda, alındığına dair taahhütlü mektupla gönderilen ve alınmasından itibaren otuz (30) günlük bir süre boyunca yürürlükte kalmayan resmi bildirimi takiben Siparişi iptal edebilir.

Bir Tarafın bu madde uyarınca bir Siparişi iptal etmesi, tazminat talep etme hakkını etkilemeyecektir.

Fesihten önce yapılan veya yapılmakta olan bir Ürün teslimatından kaynaklanan herhangi bir ödeme yükümlülüğü, söz konusu fesihten sonra mümkün olan en kısa sürede Müşteri tarafından ödenmelidir. Uygulanabildiği durumlarda, Taraflar arasındaki hesapları kolaylaştırmak için, tedarik edilen Ürünlerin durumu hakkında Şirket tarafından bir rapor hazırlanacak ve bir kopyası Müşteriye verilecektir.

MADDE 9: KARŞILIKLI YÜKÜMLÜLÜKLER

9.1 Şirket yükümlülükleri

Şirket, Ürünlerinin kalitesine özel önem vermekte ve pazarladığı Ürünlerin kalitesini dikkatle kontrol etmektedir.

Şirket, Müşteri tarafından sipariş edilen Ürünün tedarikini tehlikeye atabilecek herhangi bir olay hakkında, bu olayın üçüncü bir tarafa atfedilebilir olması da dahil olmak üzere, Müşteriyi bilgilendirmeyi taahhüt eder. Şirket, Ürünü Fiyat Teklifinde ve Sitede belirtilen koşullar altında teslim etmek için gerekli tüm araçları kullanmayı taahhüt eder.

Bu GKS'nin süresi boyunca Şirket, dikkatini çekebilecek her türlü yararlı bilgiyi Müşteriye düzenli olarak bildirmeyi taahhüt eder.

9.2 Müşteri yükümlülükleri

Müşteri, yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere uymayı ve üçüncü şahısların haklarını veya kamu düzenini ihlal etmemeyi taahhüt eder.

Sonuç olarak, Müşteri, bu GKS kapsamında Şirkete iletilen bilgilerin doğruluğu, bütünlüğü, yasallığı, güvenilirliği ve güncelliği konusunda tüm sorumluluğu üstlenir.

Müşteri, iletilen bilgilerin haklardan arındırılmamış olması veya üçüncü bir tarafın haklarını ihlal etmesi durumunda Şirketin hiçbir koşulda sorumlu tutulamayacağını kabul eder. Bu bağlamda, Müşteri, Müşterinin temerrüdünün bir sonucu olarak kendisini savunmak için Şirkete yüklenen veya Şirket tarafından karşılanan her türlü kınama, masraf ve ücreti ödeyeceğini Şirkete garanti eder.

MADDE 10: TARAFLARIN BİLGİLENDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Taraflar birbirlerine karşı her zaman iyi niyetle hareket eden ciddi ve sadık ortaklar olarak davranmayı ve özellikle bu GŞS ile bağlantılı olarak karşılaşabilecekleri zorlukları gecikmeksizin birbirlerine bildirmeyi taahhüt ederler.

Bu koşullar altında Şirket, Müşteriden gelen herhangi bir bilgi talebine gecikmeksizin yanıt vermeyi taahhüt eder.

Müşteri, bu GŞK'nin süresi boyunca, GŞK'nin amacının düzgün bir şekilde yerine getirilmesine katkıda bulunabilecek ve bunun yerine getirilmesi sırasında farkına varabileceği her türlü bilgiyi düzenli olarak Şirkete bildirmeyi taahhüt eder. Müşteri tarafından Şirkete iletilen bilgiler doğru, kapsamlı ve güncel olmalıdır.

MADDE 11: YASAL VE TİCARİ TEMİNATLAR

11.1 Yasal güvenceler

11.1.1 Fransız Medeni Kanunu Madde 1641: "Satıcı, satılan malda bulunan ve onu kullanım amacına uygunsuz hale getiren ya da bu kullanımı, alıcının bunları bilmesi halinde satın almayacağı ya da sadece daha düşük bir fiyat ödeyeceği ölçüde bozan gizli kusurlardan sorumludur".

Medeni Kanun'un 1648. maddesinin birinci fıkrası: "Ayıptan doğan davanın alıcı tarafından ayıbın öğrenilmesinden itibaren iki yıl içinde açılması gerekir.

Bir Müşteri, hatalı olduğunu veya Siparişe uygun olmadığını düşündüğü bir Ürün aldığını düşünürse, Siparişin alınmasından itibaren kırk sekiz (48) iş saati içinde hatayı belirterek Şirket ile aşağıdaki e-posta adresinden iletişime geçmelidir: contact@sushi-robots.eu veya aşağıdaki adrese alındı onayı ile birlikte taahhütlü posta yoluyla: Sushi Robots, 21 rue Lavoisier, 17440 Aytré, Fransa.

Gözlemlenen belirgin kusurların ve/veya anormalliklerin tanımlanmasına ilişkin herhangi bir gerekçe sunmak Müşterinin sorumluluğunda olacaktır. Müşteri, Şirkete bu kusurları veya uygunsuzlukları tespit etmesi ve gerekirse düzeltmesi için her türlü fırsatı vermelidir. Bu amaçla kendisi müdahale etmekten veya üçüncü bir tarafın müdahale etmesini sağlamaktan kaçınacaktır.

Kusurlar ve/veya anormallikler Şirket tarafından onaylanırsa, Şirket bu şekilde formüle edilen şikayeti not ettikten sonra nasıl ilerleyeceğine dair talimatlarını Müşteriye gönderecek ve gerekirse Şirketin uygunsuzluk veya kusurluluğunu not ettiği Ürünün değiştirilmesine devam edecektir.

Ürünün değiştirilmesinin mümkün olmaması durumunda, Şirket, Ürünün teslim alınmasından itibaren on dört (14) gün içinde Müşteriye geri ödeme yapmakla yükümlü olacaktır. Geri ödeme, Şirketin takdirine bağlı olarak Müşterinin banka hesabına alacak kaydedilerek yapılacaktır ve Müşteri başka bir geri ödeme yöntemini tercih edebilir.

11.1.2 Ancak Şirket, Müşterinin sipariş edilen Ürünlerin kullanım koşullarına uymaması durumunda, özellikle de Ürünler :

- Doğru şekilde taşınmamış ve depolanmamıştır;

- Yetersiz bakım, uygunsuz kullanım, çarpma, çizilme gibi anormal aşınma ve yıpranmaya maruz kalmış olması.

11.2 Ticari garanti

11.2.1 Şirket, Müşteriye sipariş edilen Ürünün on iki (12) ay süreyle onarımı için Metropolitan Fransa'da geçerli ticari bir garanti vermektedir (bundan böyle "Garanti" olarak anılacaktır).

MADDE 12: SORUMLULUK

Şirket, Müşteriye en uygun koşullar altında kaliteli Ürünler tedarik edilmesini sağlamak için tüm uygun önlemleri alır. Bununla birlikte, Şirket hiçbir koşulda bu GKS'de belirtilen yükümlülüklerin tamamının veya bir kısmının yerine getirilmemesinden veya uygunsuz bir şekilde yerine getirilmesinden sorumlu tutulamaz; bu durum Müşteriye veya sözleşme dışında üçüncü bir tarafın öngörülemeyen ve üstesinden gelinemeyen bir eylemine veya mücbir sebep durumuna atfedilebilir. Daha genel olarak, Şirketin sorumlu tutulması halinde, Şirket, varlığı ve/veya miktarı kanıtlarla tespit edilemeyen dolaylı zarar veya hasar için Müşteriyi tazmin etmeyi hiçbir koşulda kabul edemez.

Müşteri, bu maddenin hükümlerinin ve özellikle de yukarıda belirtilen garantilerin ve sorumluluk sınırlamalarının tamamen farkındadır ve bunlar olmadan Şirketin asla bir sözleşme yapmayacağı temel koşullardır.

MADDE 13: KİŞİSEL VERİLER

Müşteri, 6 Ocak 1978 tarihli Fransız Veri Koruma Yasası ve Avrupa Veri Koruma Direktifi (RGPD) uyarınca, Şirketin Siparişleri işlemesini ve yerine getirmesini sağlamak için belirli zorunlu bilgilerin gerekli olduğu konusunda bilgilendirilir.

Eksikliği Sipariş sürecini bloke edecek olan bu zorunlu bilgiler aşağıdaki gibidir:

- İsim ;

- İlk isimler ;

- Tam posta adresi ;

- E-posta adresi ;

- Telefon numarası ;

Şirket, kişisel verileri yalnızca bu GKS'nin şartlarına ve Müşteri tarafından verilen yasal ve makul talimatlara uygun olarak toplar.

Şirket, kişisel verilerin korunmasını sağlamak için gerekli tüm teknik ve organizasyonel önlemleri uygulayacaktır. Şirket, en başından itibaren işlenen kişisel veri miktarını sınırlandırmayı taahhüt eder.

Şirket, kişisel verilerin işlenmesiyle bağlantılı olarak bir hak ihlalinin farkına varırsa, bu ihlal yetmiş iki (72) saatten fazla olmayan bir süre içinde CNIL'e bildirilecektir.

Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin herhangi bir ihlal, bir (1) ay içinde ilgili tarafa e-posta ile bildirilecektir.

Taraflardan her biri, kişisel verilerin yetkisiz veya yasadışı işlenmesini veya kazara kaybolmasını, imha edilmesini veya bozulmasını önlemek için uygun teknik ve organizasyonel tedbirleri alacaktır.

Sağlanan kişisel veriler, Ürünlerin tesliminden sonra en geç bir (1) yıl içinde imha edilecektir. Şirket, geçerli olduğu durumlarda, sözleşmeden doğan veya yasal yükümlülüklerinin tam olarak yerine getirilmesini gerekçelendirmek için belirli verileri saklama hakkını saklı tutar.

Erişim, değişiklik, itiraz, taşınabilirlik ve silme hakları

Her durumda, ilgili herhangi bir kişi, soyadını, adını, e-posta adresini ve posta adresini belirterek bu hüküm ve koşulların girişinde verilen adrese yazarak kendisiyle ilgili kişisel verilere erişme, bunları değiştirme, itiraz etme, taşıma ve silme hakkına sahiptir.

Mevcut düzenlemeler uyarınca, tüm talepler imzalanmalı ve ilgili kişinin imzasını taşıyan bir kimlik belgesinin fotokopisi eklenmelidir. İlgili kişi, kişisel verilerini açık ve okunabilir bir formatta alabilecektir. Taşınabilirlik hakkı, sağlanan verilerle sınırlıdır.

Önceden onay temelinde uygulanır. Şirket, taşınabilirlik hakkının uygulanabilmesi için kişisel veri içeren her türlü belgeyi talep üzerine bir (1) aylık süre içerisinde ilgili kişiye aktarmayı taahhüt eder. Verilerin kurtarılmasının maliyeti ilgili kişi tarafından karşılanacaktır.

MADDE 14: KISMİ HÜKÜMSÜZLÜK

Bu GŞK'nin herhangi bir hükmünün herhangi bir mahkeme veya idari makam tarafından geçersiz veya uygulanamaz bulunması halinde, GŞK'nin geri kalan hükümleri hiçbir şekilde etkilenmeyecek veya değiştirilmeyecektir.

MADDE 15: FERAGAT

Taraflardan herhangi birinin işbu GŞKS'nin herhangi bir hükmünün ihlalinden açık veya zımni, kısmi veya başka türlü, geçici veya başka türlü feragat etmesi, Taraflardan herhangi birinin söz konusu hükmün veya GŞKS'nin herhangi bir hükmünün ihlalinden veya ifa edilmemesinden başka bir zamanda feragat ettiği şeklinde yorumlanmayacaktır.

Benzer şekilde, Taraflardan birinin diğerinin davranışını kınamaktan feragat etmesi, söz konusu Tarafın bu tür bir davranışın tekrarlanmasının işbu GKS'nin ihlali olduğu gerçeğine dayanmaktan feragat ettiği anlamına gelmeyecektir.

MADDE 16: MENKUL KIYMETLER

Maddelerden ve Fıkralardan herhangi birinin başlığı ile bölümü arasında herhangi bir yorum güçlüğü olması halinde, başlıklar yazılmamış sayılacaktır.

MADDE 17: TAMLIK

Bu GŞS'nin hükümleri Müşteriler ve Şirket arasındaki anlaşmanın tamamını ifade eder. Her iki Tarafın temsilcileri tarafından usulüne uygun olarak imzalanmış bir değişiklik olmadığı sürece, bu GŞS'nin imzalanmasından önce veya sonra yapılan herhangi bir teklif, mektup teatisi ve taraflar arasında teati edilen ve GŞS'nin konusuyla ilgili belgelerde yer alan diğer hükümlere göre önceliklidir.

MADDE 18: MÜCBİR SEBEPLER

Taraflardan hiçbiri, Tarafların dışında meydana gelen, öngörülemeyen, karşı konulamaz herhangi bir olay olarak tanımlanan mücbir sebeplerin yanı sıra, Medeni Kanun'da tanımlandığı şekliyle endüstriyel anlaşmazlıklar, sivil veya askeri makamların müdahalesi veya doğal afetler gibi Tanrı'nın bir eylemi veya harici nedenler sonucunda uğranılan herhangi bir kayıp ve/veya zarardan diğerine karşı sorumlu olmayacaktır.

Taraflar, bir mücbir sebep olayının meydana geldiğini birbirlerine yazılı olarak bildirecek ve bunun sonuçlarını ve süresini sınırlamak için birlikte çalışacaklardır.

Mücbir sebep süresince, işbu Sözleşmenin ifası askıya alınacaktır. Bu kesintinin otuz (30) günü aşması halinde, Şirket ile Müşteri arasında akdedilen sözleşme, Taraflardan herhangi biri tarafından herhangi bir tazminat ödenmeksizin feshedilebilir.

MADDE 19: ANLAŞMAZLIKLAR VE UYGULANACAK HUKUK

Bu Hüküm ve Koşullar, kanunlar ihtilafı ilkelerine bakılmaksızın Fransız kanunlarına göre yönetilecek ve yorumlanacaktır.

Bu Hüküm ve Koşulların yorumlanması ve/veya ifasından veya herhangi bir satın alma ve/veya satın alma girişimiyle bağlantılı olarak ortaya çıkan herhangi bir anlaşmazlık durumunda, Taraflar geleneksel bir arabuluculuk prosedürüne veya başka bir alternatif anlaşmazlık çözüm yöntemine başvurmayı kabul eder.

Bu GŞK'ların yorumlanması, ifası veya feshi ile ilgili olarak Taraflar arasında dostane bir şekilde çözülemeyen herhangi bir ihtilaf, Taraflardan herhangi biri tarafından Şirket'in kayıtlı ofisinin bulunduğu yargı bölgesindeki Mahkemelerin münhasır yargı yetkisine sunulacaktır.

Haber bültenimize abone olun