Ontdek onze verschillende messen!

Zoek op
Zoek op

Verkoopvoorwaarden

SUSHI ROBOTS (hierna "de Vennootschap" genoemd) is een vereenvoudigde naamloze vennootschap (société par actions simplifiée) met één aandeelhouder en een kapitaal van 10.000 euro. De maatschappelijke zetel is gevestigd in ZAC D'Aytré, 21 Rue Lavoisier 17440 AYTRÉ, Frankrijk, en het bedrijf is geregistreerd bij het Registre du Commerce et des Sociétés onder nummer 813 046 281.

De Vennootschap houdt zich in Frankrijk en Europa bezig met de import en distributie van automatiseringsmachines (hierna de "Producten" genoemd) voor de etnische cateringmarkt, voornamelijk Japans. Het bedrijf biedt ook onderhouds- en ondersteuningsdiensten aan (de "Diensten").

Het doel van deze GCS is om alle voorwaarden te definiëren waaronder de Onderneming haar Producten op de markt brengt.

De te koop aangeboden Producten zijn ook beschikbaar op de door de Onderneming gepubliceerde website op het volgende adres www.sushi-robots.eu. Zij zijn van toepassing op elke Bestelling (hierna te noemen de "Bestelling") voor Producten geplaatst door de Klant.

Deze GCS definiëren ook het juridische kader voor de relatie tussen het Bedrijf en zijn klanten (hierna te noemen de "Klanten"). Het Bedrijf en de Klant worden hierna gezamenlijk aangeduid als de "Partijen" en individueel als een "Partij".

De Klant verklaart dat hij/zij deze Algemene Verkoopvoorwaarden en eventuele Bijzondere Verkoopvoorwaarden met betrekking tot een Product of Dienst heeft gelezen en geaccepteerd voordat hij/zij een Bestelling plaatst.

Bij gebreke van een uitdrukkelijke aanvaarding is elke andersluidende voorwaarde die door de Klant wordt gesteld derhalve niet tegenstelbaar aan het Bedrijf, ongeacht het tijdstip waarop het Bedrijf hiervan in kennis is gesteld.

Het feit dat het Bedrijf op een bepaald moment geen gebruik maakt van een bepaling van deze AV, mag niet worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand van het recht om op een later tijdstip wel gebruik te maken van een bepaling van deze AV.

U kunt contact opnemen met het bedrijf via het adres bovenaan dit document of per e-mail op het volgende adres contact@sushi-robots.euper telefoon op 05 16 07 39 09 of via het contactformulier op de Site.

ARTIKEL 1: DOEL EN REIKWIJDTE

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle Producten en Diensten die door het Bedrijf worden aangeboden en die het voorwerp vormen van een Bestelling door de Klant, ongeacht de algemene aankoopvoorwaarden van de Klant.

Elke Bestelling van een Product blijkt uit de ondertekening van een offerte die door het Bedrijf wordt uitgegeven en aan de Klant wordt aangeboden (hierna de "Offerte" genoemd) en houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding in van de bepalingen van deze AGV. De AGV zijn als bijlage toegevoegd aan elke Offerte die door het Bedrijf aan de Klant wordt verzonden.

Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om deze AV te allen tijde aan te passen of te wijzigen. In geval van wijziging zijn de AV die van kracht zijn op de datum van de Bestelling van toepassing op elke Bestelling. Tenzij de wijzigingen het gevolg zijn van wettelijke of administratieve verplichtingen, wordt de Klant binnen een redelijke termijn op de hoogte gesteld voordat de gewijzigde AV van toepassing worden.

De laatst beschikbare versie van de AV heeft, indien van toepassing, voorrang op elke andere versie van deze AV.

ARTIKEL 2: VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Bij gebrek aan een door de Partijen ondertekende Offerte geven de bepalingen van deze AVV de volledige overeenkomst tussen de Klanten en het Bedrijf weer. Ze hebben voorrang op elk voorstel, briefwisseling voor of na het afsluiten van deze AVV, evenals op elke andere bepaling die voorkomt in de documenten die tussen de Partijen zijn uitgewisseld en die betrekking hebben op het onderwerp van de AVV, tenzij een wijziging naar behoren is ondertekend door de vertegenwoordigers van beide Partijen.

Offertes kunnen bijzondere voorwaarden bevatten die in tegenspraak zijn met of een verduidelijking zijn van de bepalingen in de AVV. Als de Offerte door de Partijen is ondertekend, heeft deze voorrang op deze AVV.

Door ondertekening van de Offerte erkent de Klant de voorwaarden van deze AGV volledig en zonder beperkingen te hebben gelezen en aanvaard, met inbegrip van de betalingsvoorwaarden, het restitutiebeleid van het Bedrijf en alle toepasselijke wet- en regelgeving.

ARTIKEL 3: PRODUCTEN BESTELLEN - OFFERTE

De belangrijkste kenmerken van de Producten, en in het bijzonder hun specificaties, eigenschappen, afmetingen en capaciteit, worden uiteengezet in de Productbladen, die de Klant dient te lezen alvorens een Bestelling te plaatsen.

De keuze en aankoop van een Product is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Klant.

Productaanbiedingen zijn afhankelijk van beschikbaarheid, zoals gespecificeerd wanneer de Bestelling wordt geplaatst.

De Klant erkent door de Onderneming geïnformeerd te zijn dat de prijzen van de getoonde Producten niet de kosten van verwerking, verzending, transport en levering van de bestelde Producten omvatten, die gefactureerd en berekend worden in de Offerte die de Onderneming aan de Klant stuurt voordat de Klant de Bestelling plaatst.

Elke geplaatste Bestelling wordt gevalideerd door het Bedrijf, na controle van de beschikbaarheid van het gewenste Product en van de informatie die nodig is voor levering en facturering. Het Bedrijf zal vervolgens de Bestelling bevestigen door een Offerte uit te brengen op basis van de door de Klant verstrekte informatie.

De Offerte is gratis en wordt de Klant op om het even welke manier toegestuurd. Hierin worden met name de kenmerken van de bestelde Producten, de manier waarop de prijs wordt bepaald en de geschatte levertijden voor de genoemde Producten vermeld.

Om zijn Bestelling definitief te bevestigen, moet de Klant de Bestelling valideren of de Offerte ondertekenen en de instructies volgen voor de betaling van de Producten en/of Diensten, waarvan het bedrag op de Offerte staat vermeld. Het contract tussen het Bedrijf en de Klant wordt rechtsgeldig gesloten zodra de Bestelling is gevalideerd of de Offerte is ondertekend en de betaling door het Bedrijf is ontvangen, waardoor zij onherroepelijk zijn gebonden.

ARTIKEL 4: PRIJZEN EN BESCHIKBAARHEID

4.1 De Producten worden verkocht tegen de prijzen die in de Offerte zijn vermeld en worden geleverd tegen de prijzen die gelden op het moment van de Bestelling en binnen de geldigheidsperiode die in de Offerte is vermeld.

Prijzen worden vermeld in euro's exclusief btw. De financiële voorwaarden en details van de prijzen staan vermeld in de Offerte.

De opgegeven prijzen die gelden op het moment dat de Offerte door de Klant wordt ondertekend, zijn bindend.

De Onderneming heeft het recht om, na de Klant hiervan op de hoogte te hebben gesteld, haar prijzen te verhogen en/of de Producten niet te leveren op de in de Offerte vermelde datum in gevallen waarin de Klant, na ondertekening van de Offerte, de omvang van zijn Bestelling wenst te wijzigen. Alle belastingen die het Bedrijf naast de Bestelling moet betalen, zullen aan de Klant in rekening worden gebracht, tenzij de Klant een geschikt certificaat van belastingvrijstelling overlegt.

4.2 De Klant kan de Onderneming op elk moment laten weten dat hij een of meer aanvullende Producten of Diensten wenst te bestellen. In dat geval stuurt de Onderneming de Klant binnen dertig (30) kalenderdagen vanaf de datum van verzending van de behoeftebevestiging een aanvullende Offerte.

4.3 Elke beslissing om een korting, vermindering of toepassing van degressieve tarieven, gebaseerd op een percentage of een forfaitair bedrag, toe te kennen, valt uitsluitend onder de bevoegdheid van de Onderneming. Eventuele kortingen of verminderingen die aan de Klant worden toegekend, scheppen in geen geval een verworven recht voor latere Bestellingen.

In geval van laattijdige betaling van de door de Klant verschuldigde bedragen na het verstrijken van de vastgestelde termijnen, worden boetes voor laattijdige betaling berekend tegen de rentevoet die door de Europese Centrale Bank wordt toegepast op haar meest recente herfinancieringsoperatie, vermeerderd met 10 procentpunten, op het bedrag inclusief belasting van de prijs van de Bestellingen die op voornoemde factuur staan, zal automatisch en zonder enige formaliteit of voorafgaande kennisgeving ten laste worden gelegd van de Vennootschap en zal leiden tot de onmiddellijke betaling van alle bedragen die de Klant verschuldigd is aan de Vennootschap, onverminderd elke andere actie die de Vennootschap in dit verband kan ondernemen tegen de Klant. Elke Klant die te laat betaalt, is automatisch een forfaitaire schadevergoeding van € 40 voor invorderingskosten verschuldigd aan de Onderneming.

ARTIKEL 5: BETALINGSVOORWAARDEN

De door de Klant bestelde Producten en Diensten worden volledig betaald op het moment dat de Bestelling wordt geplaatst.

Het Bedrijf biedt de Klant de mogelijkheid om, na onderzoek van zijn aanvraag, te profiteren van een leasingovereenkomst, die de Klant in staat stelt om de betaling van zijn Bestelling maandelijks te spreiden, in overeenstemming met de voorwaarden die zijn vermeld in de aangeboden Offerte.

Betaling voor geplaatste Bestellingen kan plaatsvinden per creditcard, bankoverschrijving of cheque ten gunste van het Bedrijf. De bankgegevens van het Bedrijf staan vermeld op elke Offerte en factuur.

De Klant garandeert het Bedrijf dat hij/zij over de nodige machtigingen beschikt om de betalingsmethode te gebruiken bij het plaatsen van de Bestelling.

Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om de uitvoering en/of levering van een Order op te schorten of te annuleren, ongeacht de aard en het niveau van uitvoering, in geval van niet-betaling of gedeeltelijke betaling van een bedrag dat de Klant aan het Bedrijf verschuldigd is, in geval van een betalingsincident of in geval van fraude of een poging tot fraude met betrekking tot de betaling van een Order.

ARTIKEL 6: EIGENDOMSVOORBEHOUD

De Producten worden verkocht onder eigendomsvoorbehoud totdat zij volledig zijn betaald. Onder betaling wordt verstaan de betaling van de prijs van de Producten en de met de verkoop gepaard gaande kosten en rente. In geval van niet-betaling moet de Klant dus, op eigen kosten en risico, de onbetaalde Producten terugsturen, acht (8) dagen nadat een ingebrekestelling per aangetekende brief met ontvangstbewijs onbeantwoord is gebleven.

In dit geval wordt de verkoop automatisch geannuleerd op de datum van het verzoek tot teruggave. Ondanks de toepassing van deze clausule van eigendomsvoorbehoud, draagt de Klant de risico's vanaf de datum van levering/ophaling van de Producten.

ARTIKEL 7: LEVERING VAN PRODUCTEN

7.1 De Producten die door de Onderneming te koop worden aangeboden, kunnen in elk land van de Europese Unie worden geleverd.

Alle informatie met betrekking tot de leveringskosten van de Producten is rechtstreeks beschikbaar op de Site en/of op de door de Partijen ondertekende Offerte.

De Klant erkent echter te zijn geïnformeerd over het feit dat de kosten voor het importeren van Producten worden vastgesteld door de verschillende vervoerders en daarom dienovereenkomstig variëren.

De Klant dient ervoor te zorgen dat de informatie die aan het Bedrijf wordt verstrekt bij het plaatsen van de Bestelling correct is, en dat dit zo blijft tot de volledige ontvangst van het/de bestelde Product(en) of Dienst(en).

De Klant verplicht zich daarom het Bedrijf op de hoogte te stellen van wijzigingen in factuur- en/of leveringsgegevens die zich kunnen voordoen tussen de Bestelling en de levering, door onverwijld een e-mail te sturen naar het volgende adres contact@sushi-robots.eu.

Bij gebrek hieraan kan de Klant in geval van laattijdige, gebrekkige en/of foutieve levering in geen geval de aansprakelijkheid van de Onderneming inroepen en zal de klantendienst van de Onderneming contact opnemen met de Klant om een tweede levering te regelen op kosten van de Klant.

Het Product wordt geleverd op het door de Klant opgegeven afleveradres, op vertoon van een door de Klant ondertekend ontvangstbewijs.

7.2 De Klant wordt op enigerlei wijze geïnformeerd over de verzending van zijn Bestelling. Indien de Klant de bestelde Producten niet binnen de op de Offerte vermelde termijn ontvangt, dient de Klant het Bedrijf opdracht te geven om binnen een redelijke aanvullende termijn te leveren.

Als het Bedrijf de Bestelling niet binnen deze termijn uitvoert, kan de Klant de Bestelling annuleren door een aangetekende brief met ontvangstbevestiging te sturen naar het adres dat bovenaan dit document staat vermeld. Indien de brief het Bedrijf bereikt nadat de Bestelling is afgeleverd, wordt de annulering niet in aanmerking genomen. Indien van toepassing heeft het Bedrijf een termijn van veertien (14) dagen om de Bestelling terug te betalen.

7.3 Door de Bestelling te plaatsen, verbindt de Klant zich ertoe de bestelde Producten te ontvangen op het aangegeven leveringsadres. De Klant moet zijn/haar identiteit kunnen bewijzen om de Bestelling in ontvangst te kunnen nemen.

Bovendien is het de directe verantwoordelijkheid van de Klant om te controleren of de Producten in perfecte staat zijn bij levering. Indien dit niet het geval is, moet de Klant zijn/haar uitdrukkelijke en precieze/gedetailleerde voorbehoud rechtstreeks op de leveringsbon van de vervoerder vermelden in aanwezigheid van de vervoerder en dit voorbehoud bevestigen per aangetekende brief met ontvangstbewijs binnen drie (3) dagen na de levering, overeenkomstig artikel L 133-3 van het Franse Wetboek van Koophandel, waarbij de op de leveringsbon vermelde datum als bewijs geldt.

De Onderneming is niet aansprakelijk voor schade aan de Producten. Alleen de bezorger is aansprakelijk onder de afgesloten verzekeringspolissen.

De risico's van verlies of beschadiging van de Producten, evenals alle risico's verbonden aan hun bestaan of gebruik, gaan over op de Klant vanaf het moment van levering, gevalideerd door de handtekening van de Klant op de leveringsbon.

7.4 De geschatte leveringstermijn voor de Producten wordt vermeld op de door de Partijen gevalideerde Offerte. Deze geschatte levertijd loopt vanaf de ontvangst van de betaling van de Klant en de ontvangst van alle noodzakelijke documenten en informatie, en kan alleen plaatsvinden als de Klant zijn verplichtingen uit hoofde van deze AV is nagekomen.

De levertijd voor de Producten zal variëren afhankelijk van de behoeften van de Klant en elk verzoek tot wijziging door de Klant zal de levertijd verlengen.

Het Bedrijf verbindt zich ertoe voorbereid en georganiseerd te zijn om het verwachte volume te kunnen beheren en te voldoen aan de geschatte levertijden die door de Partijen zijn overeengekomen.

Deze levertijden worden echter slechts ter indicatie gegeven. Bijgevolg geeft een redelijke vertraging in de levering van de Producten de Klant niet het recht om de Bestelling te annuleren of de levering van de Producten te weigeren.

ARTIKEL 8: ANNULERING VAN DE BESTELLING

De Bestelling van de Klant drukt onherroepelijk zijn volledige en onvoorwaardelijke toestemming uit.

Zodra de Bestelling is gevalideerd of de Offerte door de Klant is geretourneerd, kan de Klant de Bestelling niet meer annuleren, tenzij het Bedrijf hiermee uitdrukkelijk heeft ingestemd.

Elke Partij kan de Bestelling van rechtswege annuleren in geval van niet-nakoming van een van de verplichtingen die rusten op de andere Partij na ingebrekestelling per aangetekende brief met ontvangstbewijs, die zonder gevolg is gebleven gedurende een periode van dertig (30) dagen na ontvangst.

Annulering van een Order door een Partij op grond van deze clausule heeft geen invloed op haar recht om schadevergoeding te vorderen.

Eventuele betalingsverplichtingen die voortvloeien uit een levering van het Product die vóór de beëindiging is of wordt uitgevoerd, moeten zo spoedig mogelijk na de beëindiging door de Klant worden voldaan. Indien van toepassing zal de Onderneming, om de afrekening tussen de Partijen te vergemakkelijken, een rapport opstellen over de staat van de geleverde Producten, waarvan een kopie aan de Klant zal worden gegeven.

ARTIKEL 9: WEDERZIJDSE VERPLICHTINGEN

9.1 Bedrijfsverplichtingen

De Onderneming besteedt bijzondere aandacht aan de kwaliteit van haar Producten en controleert zorgvuldig de kwaliteit van de Producten die zij op de markt brengt.

De Onderneming verbindt zich ertoe de Klant op de hoogte te brengen van elke gebeurtenis die de levering van het door de Klant bestelde Product in gevaar kan brengen, ook als deze gebeurtenis aan een derde kan worden toegeschreven. De Onderneming verbindt zich ertoe alle nodige middelen aan te wenden om het Product te leveren onder de voorwaarden die zijn vermeld in de Offerte en op de Site.

Gedurende de looptijd van deze GCS verbindt het Bedrijf zich ertoe om de Klant regelmatig op de hoogte te stellen van alle nuttige informatie die het Bedrijf ter kennis kan komen.

9.2 Verplichtingen van de klant

De Klant verbindt zich ertoe de geldende wet- en regelgeving na te leven en de rechten van derden en de openbare orde niet te schenden.

Dientengevolge aanvaardt de Klant de volledige verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid, integriteit, wettigheid, betrouwbaarheid en tijdigheid van de informatie die in het kader van deze GCS aan het Bedrijf wordt verzonden.

De Klant erkent dat de Vennootschap in geen geval aansprakelijk kan worden gesteld indien de doorgegeven informatie niet vrij van rechten is of inbreuk maakt op de rechten van een derde. In dit verband garandeert de Klant de Vennootschap dat hij alle veroordelingen, kosten en erelonen zal betalen die de Vennootschap moet betalen of die de Vennootschap moet dragen om zich te verdedigen ten gevolge van het in gebreke blijven van de Klant.

ARTIKEL 10: INFORMATIEPLICHT VAN DE PARTIJEN

De partijen verbinden zich ertoe zich ten opzichte van elkaar steeds te gedragen als serieuze, loyale partners die te goeder trouw handelen en in het bijzonder elkaar onverwijld op de hoogte te brengen van eventuele moeilijkheden die zij zouden kunnen ondervinden in verband met deze AVV.

Onder deze voorwaarden verplicht het Bedrijf zich om onverwijld te reageren op elk verzoek om informatie van de Klant.

De Klant verbindt zich ertoe om tijdens de volledige duur van deze AV de Vennootschap regelmatig op de hoogte te brengen van alle informatie die kan bijdragen tot de goede uitvoering van het doel van de AV en waarvan hij kennis krijgt tijdens de uitvoering ervan. De door de Klant aan de Onderneming meegedeelde informatie moet nauwkeurig, volledig en up-to-date zijn.

ARTIKEL 11: WETTELIJKE EN HANDELSGARANTIES

11.1 Wettelijke garanties

11.1.1 Artikel 1641 van het Franse Burgerlijk Wetboek: "De verkoper is aansprakelijk voor alle verborgen gebreken aan het verkochte goed die het ongeschikt maken voor het beoogde gebruik of die dat gebruik zodanig beperken dat de koper het niet zou hebben gekocht of er slechts een lagere prijs voor zou hebben betaald als hij ze had gekend".

Artikel 1648 van het Burgerlijk Wetboek, eerste alinea: "De rechtsvordering die voortvloeit uit remmende gebreken moet door de koper worden ingesteld binnen twee jaar na de ontdekking van het gebrek.

Als een Klant van mening is dat hij/zij een Product heeft ontvangen dat naar zijn/haar mening defect of niet in overeenstemming met de Bestelling is, moet hij/zij binnen achtenveertig (48) werkuren na ontvangst van de Bestelling contact opnemen met het Bedrijf, onder vermelding van het defect, op het volgende e-mailadres: contact@sushi-robots.eu of per aangetekende post met ontvangstbevestiging naar het volgende adres: Sushi Robots, 21 rue Lavoisier, 17440 Aytré, Frankrijk.

Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om een rechtvaardiging te geven voor de aanduiding van de zichtbare gebreken en/of afwijkingen die worden vastgesteld. De klant moet de vennootschap alle kansen geven om deze gebreken of niet-conformiteiten vast te stellen en indien nodig te verhelpen. Hij zal zich ervan onthouden zelf tussenbeide te komen of een derde hiervoor te laten tussenbeide komen.

Als de gebreken en/of afwijkingen door het Bedrijf worden bevestigd, zal het Bedrijf de Klant instructies geven over hoe te handelen na kennis te hebben genomen van de aldus geformuleerde klacht en, indien nodig, overgaan tot de vervanging van het Product waarvan het Bedrijf heeft vastgesteld dat het niet conform of gebrekkig is.

In het geval dat het onmogelijk is om het Product om te ruilen, is de Onderneming verplicht om de Klant binnen veertien (14) dagen na ontvangst van het Product terug te betalen. De terugbetaling vindt naar goeddunken van de Onderneming plaats door het crediteren van de bankrekening van de Klant, en de Klant kan kiezen voor een andere terugbetalingsmethode.

11.1.2 De Onderneming wijst echter alle aansprakelijkheid af in het geval dat de Klant de gebruiksvoorwaarden van de bestelde Producten niet naleeft, in het bijzonder als de Producten :

- Werden niet correct getransporteerd en opgeslagen;

- te lijden hebben gehad van slecht onderhoud, onjuist gebruik, abnormale slijtage zoals stoten, krassen, enz.

11.2 Commerciële garantie

11.2.1 Het Bedrijf geeft de Klant uitdrukkelijk een commerciële garantie voor de reparatie van het bestelde Product, geldig in Europees Frankrijk, voor een periode van twaalf (12) maanden (hierna de "Garantie" genoemd).

ARTIKEL 12: AANSPRAKELIJKHEID

Het Bedrijf neemt alle passende maatregelen om ervoor te zorgen dat de Klant onder optimale omstandigheden kwaliteitsproducten geleverd krijgt. Onder geen enkele omstandigheid zal de Onderneming echter aansprakelijk kunnen worden gesteld voor het niet of slecht nakomen van alle of een deel van de verplichtingen die in deze AGV worden uiteengezet en die te wijten zijn aan de Klant, of aan een onvoorziene en onoverkomelijke daad van een derde die buiten het contract staat, of aan een geval van overmacht. Meer in het algemeen kan het Bedrijf, indien het aansprakelijk zou worden gesteld, er in geen geval mee instemmen om de Klant te vergoeden voor indirecte schade of schade waarvan het bestaan en/of de omvang niet door bewijs kan worden vastgesteld.

De Klant is volledig op de hoogte van de bepalingen van dit artikel en in het bijzonder van de bovengenoemde garanties en aansprakelijkheidsbeperkingen, die essentiële voorwaarden zijn zonder welke het Bedrijf nooit een contract zou hebben gesloten.

ARTIKEL 13: PERSOONSGEGEVENS

In overeenstemming met de Franse Wet Bescherming Persoonsgegevens van 6 januari 1978 en de Europese Richtlijn Bescherming Persoonsgegevens (RGPD), wordt de Klant hierbij geïnformeerd dat bepaalde verplichte informatie nodig is om het Bedrijf in staat te stellen Bestellingen te verwerken en uit te voeren.

Deze verplichte informatie, waarvan het ontbreken het bestelproces zou blokkeren, is als volgt:

- Naam ;

- Voornamen ;

- Volledig postadres ;

- E-mailadres ;

- Telefoonnummer ;

Het Bedrijf verzamelt persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de voorwaarden van deze AGV en alle redelijke wettelijke instructies van de Klant.

Het bedrijf zal alle technische en organisatorische maatregelen treffen die nodig zijn om de bescherming van persoonsgegevens te waarborgen. Het bedrijf verplicht zich om het aantal verwerkte persoonsgegevens van meet af aan te beperken.

Als het bedrijf zich bewust wordt van een schending van rechten in verband met de verwerking van persoonsgegevens, zal deze schending worden gemeld aan de CNIL binnen een periode van niet meer dan tweeënzeventig (72) uur.

Elke inbreuk met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens wordt binnen één (1) maand per e-mail aan de betrokken partij gemeld.

Elke partij neemt passende technische en organisatorische maatregelen om ongeoorloofde of onwettige verwerking van persoonsgegevens of onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging te voorkomen.

De verstrekte persoonsgegevens worden uiterlijk één (1) jaar na levering van de Producten vernietigd. De Onderneming behoudt zich het recht voor om bepaalde gegevens te bewaren om, indien van toepassing, de volledige uitvoering van haar contractuele of wettelijke verplichtingen te rechtvaardigen.

Recht op toegang, wijziging, verzet, overdraagbaarheid en verwijdering

In alle gevallen heeft elke betrokken persoon het recht op toegang, wijziging, verzet, overdracht en verwijdering van de hem of haar betreffende persoonsgegevens door te schrijven naar het adres dat in de preambule van deze voorwaarden wordt vermeld, met vermelding van zijn of haar naam, voornaam, e-mailadres en postadres.

In overeenstemming met de huidige regelgeving moeten alle verzoeken worden ondertekend en vergezeld gaan van een fotokopie van een identiteitsbewijs met de handtekening van de betrokken persoon. De betrokken persoon zal zijn/haar persoonlijke gegevens in een open en leesbaar formaat kunnen opvragen. Het recht op overdraagbaarheid is beperkt tot de verstrekte gegevens.

Het is van toepassing op basis van voorafgaande toestemming. Het Bedrijf verplicht zich om op verzoek, binnen een periode van één (1) maand, elk document dat persoonsgegevens bevat over te dragen aan de betrokken persoon om het recht op overdraagbaarheid te kunnen uitvoeren. De kosten voor het terughalen van de gegevens zijn voor rekening van de betrokken persoon.

ARTIKEL 14: GEDEELTELIJKE NIETIGHEID

Als een bepaling van deze AV ongeldig of niet-afdwingbaar wordt bevonden door een rechtbank of een administratieve autoriteit, worden de overige bepalingen van de AV op geen enkele wijze aangetast of gewijzigd.

ARTIKEL 15: VERKLARING VAN AFSTAND

Geen enkele verklaring van afstand door een der Partijen, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, hetzij gedeeltelijk of anderszins, hetzij tijdelijk of anderszins, van een schending van een bepaling van deze AVV, zal worden opgevat als een verklaring van afstand door een der Partijen op enig ander tijdstip van een schending of niet-nakoming van die bepaling of van enige bepaling van de AVV.

Evenzo mag geen verklaring van afstand door een van de partijen om het gedrag van de andere partij te veroordelen, worden beschouwd als een verklaring van afstand door de genoemde partij om zich te beroepen op het feit dat herhaling van dergelijk gedrag een schending van deze GCS is.

ARTIKEL 16: EFFECTEN

In geval van interpretatiemoeilijkheden tussen de titel en het hoofdstuk van een van de Artikelen en Clausules, worden de titels geacht niet te zijn geschreven.

ARTIKEL 17: VOLLEDIGHEID

De bepalingen van deze AVV drukken de volledige overeenkomst uit tussen de Klanten en het Bedrijf. Ze hebben voorrang op elk voorstel, briefwisseling voor of na het afsluiten van deze AVV, evenals op elke andere bepaling die voorkomt in de documenten die tussen de partijen zijn uitgewisseld en die betrekking hebben op het onderwerp van de AVV, tenzij een wijziging naar behoren is ondertekend door de vertegenwoordigers van beide partijen.

ARTIKEL 18: OVERMACHT

Geen van de partijen is jegens de andere aansprakelijk voor verlies en/of schade als gevolg van overmacht, gedefinieerd als elke onvoorzienbare, onweerstaanbare gebeurtenis buiten de partijen om, evenals elke daad van God of externe oorzaken zoals arbeidsconflicten, interventie door burgerlijke of militaire autoriteiten of natuurrampen zoals gedefinieerd in het Burgerlijk Wetboek.

De Partijen zullen elkaar schriftelijk op de hoogte brengen van het optreden van een geval van overmacht en zullen samenwerken om de gevolgen en de duur ervan te beperken.

Voor de duur van de overmachtsituatie wordt de uitvoering van dit contract opgeschort. Als deze onderbreking langer dan dertig (30) dagen duurt, kan het contract tussen de Onderneming en de Klant door elk van beide partijen worden opgezegd zonder schadevergoeding aan een van beide partijen.

ARTIKEL 19: GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Franse wetgeving, zonder rekening te houden met de principes van conflicterende wetten.

In het geval van een geschil voortvloeiend uit de interpretatie en/of uitvoering van deze Algemene Voorwaarden of in verband met een aankoop en/of poging tot aankoop, komen de Partijen overeen zich te onderwerpen aan een conventionele bemiddelingsprocedure of een andere alternatieve methode voor het oplossen van geschillen.

Elk geschil dat niet in der minne kan worden geschikt tussen de Partijen betreffende de interpretatie, uitvoering of beëindiging van deze AVV zal door elk van de Partijen worden voorgelegd aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van het rechtsgebied van de maatschappelijke zetel van het Bedrijf.

Abonneer je op onze nieuwsbrief