Ontdek onze verschillende messen!

Zoek op
Zoek op

Juridische informatie

Definities

Klant : elke bekwame professionele of natuurlijke persoon in de zin van artikelen 1123 en volgende van het Franse Burgerlijk Wetboek, of rechtspersoon, die de Site bezoekt waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Diensten : http://www.sushi-robots.eu biedt klanten :

Inhoud: Alle elementen waaruit de informatie op de Site bestaat, met name tekst - afbeeldingen - video's.

Klanteninformatie : Hierna te noemen "Informatie(s)", die overeenkomt met alle persoonsgegevens die waarschijnlijk worden bewaard door http://www.sushi-robots.eu om uw account en klantrelaties te beheren en voor analyse en statistische doeleinden.

Gebruiker : Internetgebruiker die verbinding maakt met en gebruik maakt van de bovengenoemde site.

Persoonlijke gegevens: "Informatie die, in welke vorm dan ook, direct of indirect, de identificatie mogelijk maakt van de natuurlijke personen op wie ze van toepassing is" (artikel 4 van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978).

De termen "persoonsgegevens", "betrokkene", "subverwerker" en "gevoelige gegevens" hebben de betekenis zoals gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR: nr. 2016-679).

1. Presentatie van de website

Overeenkomstig artikel 6 van Wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, worden gebruikers van de website geïnformeerd dat http://www.sushi-robots.eu de identiteit van de verschillende partijen die betrokken zijn bij de implementatie en controle:

Eigenaar SAS SUSHI ROBOTS Maatschappelijk kapitaal: €10.000 BTW-nummer: FR38813046281 - 21 Rue Lavoisier 17440 AYTRÉ
Verantwoordelijk voor publicatie : TOUCHAIS ALICE - alice@sushi-robots.eu
De persoon die verantwoordelijk is voor de publicatie is een natuurlijk persoon of een rechtspersoon.
Webmaster : DUPUIS SANDY - sandy@sushi-robots.eu
Gastheer : Scaleway
Vereenvoudigde naamloze vennootschap met een kapitaal van € 214.410,50
Sirene: 433 115 904 RCS Parijs
Maatschappelijke zetel: 8 rue de la Ville l'Evêque, 75008 Parijs
Intracommunautair BTW-nummer: FR 35 433115904
Functionaris voor gegevensbescherming KLEINE ALEXANDRE - alice@sushi-robots.eu

Deze site is geproduceerd door : het webbureau www.maclaine.fr

Deze RGPD wettelijke kennisgeving is overgenomen uit de Orson.io RGPD wettelijke kennisgeving generator

2. Algemene voorwaarden voor het gebruik van de site en de aangeboden diensten

De Site vormt een intellectueel werk dat beschermd wordt door de bepalingen van de Franse wet op de intellectuele eigendom en de toepasselijke internationale regelgeving. De Klant mag de elementen of werken op de Site in geen geval geheel of gedeeltelijk hergebruiken, overdragen of voor eigen rekening exploiteren.

Gebruik van de site http://www.sushi-robots.eu houdt volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding in van de algemene gebruiksvoorwaarden die hieronder worden beschreven. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd of aangevuld. http://www.sushi-robots.eu worden daarom uitgenodigd om ze regelmatig te raadplegen.

Deze website is normaal gesproken altijd toegankelijk voor gebruikers. Een onderbreking voor technisch onderhoud kan echter worden besloten door http://www.sushi-robots.euzal zich inspannen om gebruikers vooraf te informeren over de data en tijden van de interventie. De website http://www.sushi-robots.eu wordt regelmatig bijgewerkt door http://www.sushi-robots.eu verantwoordelijk. Op dezelfde manier kunnen de wettelijke vermeldingen op elk moment worden gewijzigd: ze zijn niettemin bindend voor de gebruiker, die wordt verzocht ze zo vaak mogelijk te raadplegen om er kennis van te nemen.

3. Beschrijving van geleverde diensten

De website http://www.sushi-robots.eu is informatie verstrekken over alle activiteiten van het bedrijf. http://www.sushi-robots.eu zich inspant om op de site http://www.sushi-robots.eu informatie zo nauwkeurig mogelijk te houden. Het kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor omissies, onnauwkeurigheden of het niet bijwerken van informatie, hetzij door eigen schuld of door de schuld van derde partners die de informatie verstrekken.

Alle informatie op de website http://www.sushi-robots.eu worden louter ter informatie gegeven en kunnen worden gewijzigd. Bovendien is de informatie op de http://www.sushi-robots.eu zijn niet volledig. Ze worden gegeven onder voorbehoud van eventuele wijzigingen die zijn aangebracht sinds ze online zijn gezet.

4. Contractuele beperkingen op technische gegevens

De site maakt gebruik van JavaScript-technologie. De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele materiële schade in verband met het gebruik van de site. Bovendien verbindt de gebruiker van de site zich ertoe de site te bezoeken met recente, virusvrije apparatuur en met een browser van de laatste generatie die up-to-date is. http://www.sushi-robots.eu wordt gehost door een serviceprovider in de Europese Unie in overeenstemming met de bepalingen van de General Data Protection Regulation (GDPR: nr. 2016-679)

Het doel is om een service te bieden die het hoogste niveau van toegankelijkheid garandeert. De host garandeert de continuïteit van de service 24 uur per dag, elke dag van het jaar. Hij behoudt zich echter het recht voor om de hostingdienst zo kort mogelijk te onderbreken, met name voor onderhoudsdoeleinden, om zijn infrastructuur te verbeteren, in geval van een storing in de infrastructuur of als de Diensten verkeer genereren dat abnormaal wordt geacht.

http://www.sushi-robots.eu en de host kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van storingen in het internetnetwerk, de telefoonlijnen of de computer- en telefonieapparatuur, met name als gevolg van netwerkstoringen die de toegang tot de server verhinderen.

5. Intellectueel eigendom en namaak

http://www.sushi-robots.eu is de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten en beschikt over de gebruiksrechten van alle elementen die toegankelijk zijn op de website, met name de teksten, afbeeldingen, grafieken, logo's, video's, pictogrammen en geluiden. Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie of aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht het gebruikte middel of proces, is verboden, tenzij met de voorafgaande schriftelijke toestemming van : http://www.sushi-robots.eu.

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of een van de elementen die deze bevat, zal worden beschouwd als een inbreuk en zal worden vervolgd in overeenstemming met de bepalingen van artikelen L.335-2 en volgende van de Franse wet op intellectueel eigendom.

6. Beperking van aansprakelijkheid

http://www.sushi-robots.eu treedt op als uitgever van de site. http://www.sushi-robots.eu is verantwoordelijk voor de kwaliteit en nauwkeurigheid van de Inhoud die zij publiceert.

http://www.sushi-robots.eu kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade aan de apparatuur van de gebruiker bij toegang tot de website. http://www.sushi-robots.euDit kan het gevolg zijn van het gebruik van apparatuur die niet voldoet aan de specificaties in punt 4, of van het optreden van een bug of incompatibiliteit.

http://www.sushi-robots.eu kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade (zoals marktverlies of verlies van kansen) als gevolg van het gebruik van de http://www.sushi-robots.eu. Interactieve gebieden (mogelijkheid om vragen te stellen in het contactgebied) zijn beschikbaar voor gebruikers. http://www.sushi-robots.eu behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving inhoud te verwijderen die op deze ruimte is geplaatst en die in strijd is met de wetgeving die van toepassing is in Frankrijk, in het bijzonder de bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming. Indien van toepassing, http://www.sushi-robots.eu behoudt zich ook het recht voor om de gebruiker burgerlijk en/of strafrechtelijk aansprakelijk te stellen, met name in het geval van racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische berichten, ongeacht het gebruikte medium (tekst, foto's, enz.).

7. Beheer van persoonlijke gegevens

De Klant is op de hoogte van de regelgeving met betrekking tot communicatie en marketing, de wet van 21 juni 2014 voor het vertrouwen in de digitale economie, de Wet Bescherming Persoonsgegevens van 06 augustus 2004 en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG: nr. 2016-679).

7.1 Personen verantwoordelijk voor gegevensverzameling

persoonlijke

Voor Persoonsgegevens die worden verzameld als onderdeel van het aanmaken van de persoonlijke account van de Gebruiker en het browsen op de Site, is de persoon die verantwoordelijk is voor het verwerken van de Persoonsgegevens: SUSHI ROBOTS. http://www.sushi-robots.euwordt vertegenwoordigd door TOUCHAIS ALICE, haar wettelijk vertegenwoordiger.

Als de partij die verantwoordelijk is voor de verwerking van de verzamelde gegevens, http://www.sushi-robots.eu verbindt zich ertoe de geldende wettelijke bepalingen na te leven. In het bijzonder is het de verantwoordelijkheid van de Klant om de doeleinden van zijn gegevensverwerking vast te stellen, zijn prospects en klanten, nadat hun toestemming is verkregen, volledig te informeren over de verwerking van hun persoonsgegevens en een nauwkeurig register van deze verwerking bij te houden. Wanneer http://www.sushi-robots.eu Persoonlijke gegevens verwerkt, http://www.sushi-robots.eu alle redelijke maatregelen neemt om ervoor te zorgen dat Persoonsgegevens nauwkeurig zijn en relevant zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt. http://www.sushi-robots.eu behandelt hen.

7.2 Doel van de verzamelde gegevens

http://www.sushi-robots.eu kan de gegevens geheel of gedeeltelijk verwerken:

 • om browsen op de Site en het beheer en de traceerbaarheid van door de gebruiker bestelde diensten mogelijk te maken: verbindings- en gebruiksgegevens van de Site, facturering, bestelgeschiedenis, enz.
 • om computerfraude (spamming, hacking, enz.) te voorkomen en te bestrijden: computerapparatuur die wordt gebruikt voor browsen, IP-adres, wachtwoord (gehasht), enz.
 • om het browsen op de Site te verbeteren: verbindings- en gebruiksgegevens
 • om vrijwillige tevredenheidsenquêtes te houden over http://www.sushi-robots.eu e-mailadres
 • voor het uitvoeren van communicatiecampagnes (sms, e-mail): telefoonnummer, e-mailadres

http://www.sushi-robots.eu verkoopt uw persoonlijke gegevens niet en gebruikt deze alleen voor statistische en analysedoeleinden.

7.3 Recht op toegang, rectificatie en verzet

In overeenstemming met de huidige Europese regelgeving moeten gebruikers van http://www.sushi-robots.eu hebben de volgende rechten:

 • het recht van toegang (artikel 15 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming), rectificatie (artikel 16 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming), actualisering en volledigheid van de gegevens van Gebruikers het recht om persoonsgegevens van Gebruikers te blokkeren of te wissen (artikel 17 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming), wanneer deze gegevens onnauwkeurig, onvolledig, dubbelzinnig, verouderd zijn of waarvan het verzamelen, gebruiken, doorgeven of opslaan verboden is
 • het recht om toestemming op elk moment in te trekken (artikel 13-2c RGPD)
 • het recht om de verwerking van Gebruikersgegevens te beperken (Artikel 18 RGPD)
 • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van de gegevens van Gebruikers (Artikel 21 RGPD)
 • het recht op overdraagbaarheid van door Gebruikers verstrekte gegevens, wanneer deze gegevens onderworpen zijn aan geautomatiseerde verwerking op basis van hun toestemming of op basis van een contract (Artikel 20 RGPD)
 • het recht om te bepalen wat er met de gegevens van Gebruikers gebeurt na hun dood en om te kiezen aan wie deze gegevens worden verstrekt. http://www.sushi-robots.eu zijn gegevens moet doorgeven (of niet) aan een derde partij die hij vooraf heeft aangewezen

Zodra http://www.sushi-robots.eu op de hoogte is van het overlijden van een Gebruiker en bij gebrek aan instructies van de Gebruiker, http://www.sushi-robots.eu verbindt zich ertoe zijn gegevens te vernietigen, tenzij ze moeten worden bewaard voor bewijsdoeleinden of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Als de gebruiker wil weten hoe http://www.sushi-robots.eu gebruik van zijn Persoonsgegevens, vragen om rectificatie ervan of bezwaar maken tegen de verwerking ervan, kan de Gebruiker contact opnemen met http://www.sushi-robots.eu schriftelijk op het volgende adres SUSHI ROBOTS - DPO, PETIT ALEXANDRE
21 Rue Lavoisier 17440 AYTRÉ.

In dat geval moet de Gebruiker aangeven welke Persoonsgegevens hij verwijderd wil zien. http://www.sushi-robots.eu corrigeert, bijwerkt of verwijdert, door zich nauwkeurig te identificeren met een kopie van een identiteitsbewijs (identiteitskaart of paspoort).

Verzoeken om verwijdering van Persoonsgegevens zijn onderworpen aan de verplichtingen die gelden voor http://www.sushi-robots.eu door de wet, in het bijzonder met betrekking tot het bewaren of archiveren van documenten. Gebruikers van http://www.sushi-robots.eu een klacht kan indienen bij de toezichthoudende autoriteiten, in het bijzonder de CNIL (https://www.cnil.fr/fr/plaintes).

7.4 Niet-openbaarmaking van persoonlijke gegevens

http://www.sushi-robots.eu zal de over haar Klanten verzamelde Informatie niet verwerken, hosten of overdragen naar een land buiten de Europese Unie of dat door de Europese Commissie als "niet-adequaat" is erkend, zonder de Klant hiervan vooraf op de hoogte te stellen. Echter, http://www.sushi-robots.eu blijft vrij in de keuze van zijn technische en commerciële onderaannemers, op voorwaarde dat zij voldoende garanties bieden met betrekking tot de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR: nr. 2016-679).

http://www.sushi-robots.eu verbindt zich ertoe alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om de veiligheid van de Informatie te beschermen en in het bijzonder om ervoor te zorgen dat de Informatie niet aan onbevoegden wordt bekendgemaakt. Indien echter een incident dat de integriteit of vertrouwelijkheid van de Gegevens van de Klant aantast onder de aandacht wordt gebracht van http://www.sushi-robots.euDe Klant wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de genomen corrigerende maatregelen. Bovendien http://www.sushi-robots.eu verzamelt geen "gevoelige gegevens".

De Persoonsgegevens van de Gebruiker kunnen worden verwerkt door dochterondernemingen van http://www.sushi-robots.eu en onderaannemers (dienstverleners), uitsluitend om de doeleinden van dit beleid te bereiken.

Binnen de grenzen van hun respectieve verantwoordelijkheden en voor de hierboven beschreven doeleinden, zijn de belangrijkste personen die toegang kunnen hebben tot de gegevens van Gebruikers van http://www.sushi-robots.eu zijn voornamelijk onze klantenservicemedewerkers.

 

8. Melding van incidenten

Ondanks onze inspanningen is geen enkele methode voor overdracht via internet of elektronische opslag volledig veilig. Daarom kunnen we geen absolute veiligheid garanderen. Als we ons bewust worden van een inbreuk op de beveiliging, stellen we de betrokken gebruikers hiervan op de hoogte zodat zij passende maatregelen kunnen nemen. Onze procedures voor het melden van incidenten houden rekening met onze wettelijke verplichtingen, zowel op nationaal als Europees niveau. We zetten ons in om onze klanten volledig op de hoogte te houden van alle zaken die betrekking hebben op de veiligheid van hun account en om hen te voorzien van alle informatie die nodig is om hen te helpen aan hun eigen wettelijke rapportageverplichtingen te voldoen.

Geen persoonlijke informatie over de gebruiker van de http://www.sushi-robots.eu zonder medeweten van de gebruiker wordt gepubliceerd, uitgewisseld, overgedragen, toegewezen of verkocht op welk medium dan ook aan derden. Het is alleen in de veronderstelling dat http://www.sushi-robots.eu en zijn rechten de overdracht van de genoemde informatie aan de uiteindelijke koper mogelijk zou maken, die op zijn beurt gebonden zou zijn aan dezelfde verplichting van bewaring en wijziging van de gegevens met betrekking tot de gebruiker van de site. http://www.sushi-robots.eu.

Beveiliging

Om de veiligheid en vertrouwelijkheid van Persoonsgegevens en Persoonlijke Gezondheidsgegevens te waarborgen, http://www.sushi-robots.eu maakt gebruik van netwerken die beschermd worden door standaardapparatuur zoals firewalls, pseudonimisering, versleuteling en wachtwoorden.

Bij het verwerken van Persoonsgegevens, http://www.sushi-robots.eualle redelijke maatregelen neemt om ze te beschermen tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

9. Hyperlinks, cookies en internettags

De website http://www.sushi-robots.eu bevat een aantal hyperlinks naar andere sites, opgezet met toestemming van http://www.sushi-robots.eu. Dit is echter niet het einde van het verhaal, http://www.sushi-robots.eu heeft niet de mogelijkheid om de inhoud van sites die op deze manier worden bezocht te controleren en aanvaardt daarom geen verantwoordelijkheid in dit opzicht. Tenzij u besluit cookies te deactiveren, accepteert u dat de site cookies gebruikt. U kunt deze cookies op elk gewenst moment en kosteloos deactiveren door gebruik te maken van de deactiveringsopties die u worden aangeboden en die hieronder worden beschreven, met dien verstande dat dit de toegang tot alle of een deel van de door de site aangeboden diensten kan beperken of verhinderen.

9.1. COOKIES

Een "cookie" is een klein informatiebestand dat naar de browser van de Gebruiker wordt gestuurd en wordt opgeslagen op de terminal van de Gebruiker (bijv. computer, smartphone) (hierna "Cookies" genoemd). Dit bestand bevat informatie zoals de domeinnaam van de Gebruiker, de internetprovider van de Gebruiker, het besturingssysteem van de Gebruiker en de datum en tijd van toegang. Cookies kunnen in geen geval schade toebrengen aan de terminal van de Gebruiker.

http://www.sushi-robots.eu waarschijnlijk informatie verwerken over het bezoek van de Gebruiker aan de Site, zoals de geraadpleegde pagina's en uitgevoerde zoekopdrachten. Deze informatie maakt het mogelijk http://www.sushi-robots.eu om de inhoud van de Site en de surfervaring van de Gebruiker te verbeteren.

Aangezien Cookies het browsen en/of de levering van diensten die door de Site worden aangeboden, vergemakkelijken, kan de Gebruiker zijn/haar browser zodanig configureren dat hij/zij kan beslissen om ze al dan niet te aanvaarden zodat Cookies in de terminal worden opgeslagen of dat ze daarentegen worden geweigerd, hetzij systematisch, hetzij afhankelijk van de afzender. Gebruikers kunnen hun browsersoftware ook zo configureren dat ze van tijd tot tijd de optie krijgen om cookies te accepteren of te weigeren, voordat een cookie waarschijnlijk op hun terminal wordt opgeslagen. http://www.sushi-robots.eu informeert de Gebruiker dat het in dit geval mogelijk is dat niet alle functies van zijn browsersoftware beschikbaar zijn.

Als de Gebruiker het opslaan van Cookies op zijn/haar terminal of browser weigert, of als de Gebruiker de opgeslagen Cookies verwijdert, wordt de Gebruiker geïnformeerd dat zijn/haar browsen en ervaring op de Site beperkt kunnen zijn. Dit kan ook het geval zijn wanneer http://www.sushi-robots.eu of een van zijn serviceproviders kan om redenen van technische compatibiliteit het type browser dat door de terminal wordt gebruikt, de taal- en weergave-instellingen of het land van waaruit de terminal met het internet verbonden lijkt te zijn, niet herkennen.

Waar van toepassing, http://www.sushi-robots.eu wijst alle verantwoordelijkheid af voor de gevolgen van de verstoorde werking van de Site en alle diensten aangeboden door http://www.sushi-robots.euals gevolg van (i) de weigering van Cookies door de Gebruiker (ii) de onmogelijkheid voor de Gebruiker om Cookies te gebruiken. http://www.sushi-robots.eu om de Cookies die nodig zijn voor hun werking op te slaan of te raadplegen door de keuze van de Gebruiker. Voor het beheer van Cookies en de keuzes van de Gebruiker is de configuratie van elke browser anders. Dit wordt beschreven in het helpmenu van de browser, dat aangeeft hoe de Gebruiker zijn/haar wensen met betrekking tot Cookies kan wijzigen.

Gebruikers kunnen hun wensen met betrekking tot cookies op elk moment kenbaar maken en wijzigen. http://www.sushi-robots.eu kan ook gebruikmaken van de diensten van externe serviceproviders om te helpen bij het verzamelen en verwerken van de informatie die in dit gedeelte wordt beschreven.

Tot slot kunt u door te klikken op de pictogrammen van de sociale netwerken Twitter, Facebook, LinkedIn en Instagram op de website http://www.sushi-robots.eu website of mobiele applicatie en als de Gebruiker het deponeren van cookies heeft geaccepteerd door verder te surfen op de http://www.sushi-robots.euTwitter, Facebook, LinkedIn en Instagram kunnen ook cookies op uw terminals plaatsen (computer, tablet, mobiele telefoon).

Dit soort cookies wordt alleen op uw terminals geplaatst als u daar toestemming voor geeft door verder te surfen op de website of mobiele applicatie van http://www.sushi-robots.eu. De Gebruiker kan echter te allen tijde zijn/haar toestemming intrekken voor http://www.sushi-robots.eu stelt dit type cookie in.

Artikel 9.2. INTERNET TAGS

http://www.sushi-robots.eu kan af en toe gebruikmaken van webbakens (ook bekend als "tags", actietags, single-pixel GIF's, clear GIF's, onzichtbare GIF's en één-op-één GIF's) en deze inzetten via een gespecialiseerde partner voor webanalyse die zich mogelijk in het buitenland bevindt (en dus relevante informatie opslaat, waaronder het IP-adres van de Gebruiker).

Deze tags worden zowel in de online advertenties geplaatst waarmee internetgebruikers toegang krijgen tot de Site, als op de verschillende pagina's van de Site.

Deze technologie maakt http://www.sushi-robots.eu om de reacties van bezoekers op de Site en de effectiviteit van de acties van de Site te evalueren (bijvoorbeeld het aantal keren dat een pagina wordt geopend en de geraadpleegde informatie), evenals het gebruik van deze Site door de Gebruiker.

De externe serviceprovider kan informatie verzamelen over bezoekers van de Site en andere websites met behulp van deze tags, rapporten samenstellen over de activiteit van de Site ten behoeve van http://www.sushi-robots.euen om andere diensten te leveren met betrekking tot het gebruik van deze site en het internet.

10. Toepasselijk recht en jurisdictie

Elk geschil met betrekking tot het gebruik van de site http://www.sushi-robots.eu is onderworpen aan de Franse wet. Behalve in gevallen waarin de wet dit niet toestaat, zijn uitsluitend de bevoegde rechtbanken van LA ROCHELLE bevoegd.

Abonneer je op onze nieuwsbrief