20% van uw reserveonderdelen!

Zoek op
Zoek op

Privacybeleid

www.sushi-robots.eu

SASU Sushi-robots

 

Type site: showcase en e-commerce

 

Het doel van dit privacybeleid

 

Het doel van dit privacybeleid is om gebruikers van onze site te informeren over de persoonlijke gegevens die we verzamelen en de volgende informatie, indien van toepassing:

a.     De persoonlijke gegevens die we verzamelen

b.     Gebruik van de verzamelde gegevens

c.     Wie heeft toegang tot de verzamelde gegevens

d.     Rechten van websitegebruikers

e.     Het cookiebeleid van de site

Dit vertrouwelijkheidsbeleid werkt parallel met de algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden van onze site.

 

Toepasselijke wetten

 

In overeenstemming met de General Data Protection Regulation (GDPR) voldoet dit privacybeleid aan de volgende bepalingen en is het bedoeld voor de verkoop van producten die op de site worden aangeboden.

Persoonlijke gegevens moeten :

a.     rechtmatig, eerlijk en transparant ten opzichte van de betrokkene worden verwerkt (rechtmatigheid, eerlijkheid, transparantie);

b.     verzameld voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden en mogen vervolgens niet worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met die doeleinden; verdere verwerking voor archiveringsdoeleinden in het algemeen belang, voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden wordt overeenkomstig artikel 89, lid 1, niet beschouwd als onverenigbaar met de oorspronkelijke doeleinden (doelbinding) ;

c.     adequaat, relevant en beperkt tot wat nodig is voor de doeleinden waarvoor de kliks worden verwerkt (gegevensminimalisatie);

d.     nauwkeurig zijn en, waar nodig, worden bijgewerkt; alle redelijke maatregelen moeten worden getroffen om persoonsgegevens die, uitgaande van de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, onjuist zijn, onverwijld te wissen of te corrigeren (nauwkeurigheid) ;

e.     niet langer worden bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen te identificeren dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de klikken worden verwerkt; persoonsgegevens mogen langer worden bewaard voor zover de klikken uitsluitend worden verwerkt voor archiveringsdoeleinden van algemeen belang, voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, mits de door de verordening vereiste passende technische en organisatorische maatregelen worden genomen om de rechten en vrijheden van de betrokkene te beschermen (beperking van de opslag);

f.      worden verwerkt op een wijze die passende beveiliging van persoonsgegevens waarborgt, met inbegrip van bescherming tegen ongeoorloofde of onwettige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging, door middel van passende technische of organisatorische maatregelen (integriteit en vertrouwelijkheid).

 

De verwerking is alleen rechtmatig als en voor zover aan ten minste een van de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 

a.     de betrokkene heeft ingestemd met de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;

b.     de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen die op verzoek van de betrokkene zijn genomen;

c.     de verwerking is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen ;

d.     de verwerking noodzakelijk is om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen;

e.     de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen;

f.      de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke of van een derde, tenzij de belangen of de grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene die de bescherming van persoonsgegevens vereisen, prevaleren, in het bijzonder wanneer de betrokkene een kind is.

 

Ten slotte zijn de verzamelde persoonsgegevens adequaat, relevant en beperkt tot wat nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Er mogen geen persoonsgegevens worden gevraagd of verzameld die als gevoelig worden beschouwd, zoals ras of etnische afkomst, politieke, filosofische of religieuze opvattingen.

 

Toestemming

 

Door onze site te gebruiken, gaan gebruikers akkoord met :

a.     de voorwaarden zoals uiteengezet in dit privacybeleid, en

b.     het verzamelen, gebruiken en opslaan van de gegevens die in dit beleid worden opgesomd.

 

Persoonlijke gegevens die we verzamelen

 

Automatisch verzamelde gegevens

 

Wanneer u onze site bezoekt en gebruikt, kunnen we automatisch de volgende informatie verzamelen en opslaan:

a.     IP-adres

b.     Locatie

c.     Hardware- en softwaredetails

d.     Koppelingen waarop een gebruiker klikt tijdens het gebruik van de site

e.     Inhoud die gebruikers op onze site raadplegen

 

Niet-automatisch verzamelde gegevens

 

We kunnen ook de volgende gegevens verzamelen wanneer u bepaalde functies op onze site uitvoert:

a.     Voornaam en achternaam

b.     Bedrijfsnaam en BTW-nummer

c.     E-mail

d.     Postadres

e.     Telefoonnummer

f.      Automatische vulgegevens

Deze gegevens kunnen op de volgende manieren worden verzameld:

a.     Formulieren

b.     Bestellingen via de aankooptunnel

Houd er rekening mee dat we alleen gegevens verzamelen die ons helpen het doel te bereiken dat in dit privacybeleid is uiteengezet.

We zullen geen extra gegevens verzamelen zonder je daarvan vooraf op de hoogte te stellen.

 

Hoe we persoonlijke gegevens gebruiken

 

Persoonlijke gegevens die op onze site worden verzameld, worden alleen gebruikt voor de doeleinden die in dit beleid worden gespecificeerd of die worden aangegeven op de relevante pagina's van onze site.

We zullen je gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan wat we bekendmaken.

De gegevens die we automatisch verzamelen, worden voor de volgende doeleinden gebruikt:

a.     Statistieken

b.     Marketing

De gegevens die we verzamelen wanneer de gebruiker bepaalde functies uitvoert, kunnen voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

a.     Communicatie

b.     Prospectie

 

Met wie we persoonlijke gegevens delen

 

Werknemers

 

We mogen aan elk lid van onze organisatie de gebruikersgegevens bekendmaken die zij redelijkerwijs nodig hebben om de doeleinden te vervullen die in dit beleid zijn uiteengezet.

 

Derden

 

We kunnen gebruikersgegevens delen met derden voor de volgende doeleinden:

Derden hebben geen toegang tot gebruikersgegevens buiten wat redelijkerwijs nodig is om het gegeven doel te bereiken.

 

Andere openbaarmakingen

 

Wij verbinden ons ertoe uw gegevens niet te verkopen of te delen met derden, behalve in de volgende gevallen:

a.     indien wettelijk verplicht

b.     indien nodig voor juridische procedures

c.     om onze wettelijke rechten te bewijzen of te beschermen

d.     aan kopers of potentiële kopers van dit bedrijf in het geval we het bedrijf willen verkopen

 

Als u hyperlinks volgt vanaf onze site naar een andere site, houd er dan rekening mee dat wij niet verantwoordelijk zijn voor en geen controle hebben over hun privacybeleid en -praktijken.

 

Hoe lang we persoonlijke gegevens bewaren

 

Gebruikersgegevens worden drie jaar bewaard, met uitzondering van gegevens die worden bewaard voor de duur van wettelijke verjaringstermijnen, in het bijzonder met betrekking tot boekhoudkundige documenten en bescheiden.

We zullen ervoor zorgen dat gebruikers op de hoogte worden gebracht als hun gegevens langer dan deze periode worden bewaard.

 

Hoe we uw persoonlijke gegevens beschermen

 

Om uw veiligheid te beschermen, gebruiken we het transportlaagbeveiligingsprotocol om persoonlijke informatie op ons systeem te verzenden.

Alle gegevens die in ons systeem zijn opgeslagen, zijn goed beveiligd en alleen toegankelijk voor onze medewerkers.

Wij verbinden ons ertoe technische en organisatorische maatregelen te treffen om de veiligheid, integriteit en vertrouwelijkheid van alle persoonlijke gegevens te garanderen, om te voorkomen dat deze worden vervormd, beschadigd of toegankelijk zijn voor onbevoegde derden.

Aangezien geen enkele veiligheidsmaatregel onfeilbaar is, wordt de gebruiker geïnformeerd dat absolute veiligheid van de verzamelde persoonlijke gegevens niet kan worden gegarandeerd. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle passende maatregelen te nemen om zijn eigen gegevens en/of software te beschermen tegen besmetting door virussen die op het internet circuleren.

 

Internationale gegevensoverdracht

 

Gebruikersgegevens kunnen worden geraadpleegd, verwerkt of verzameld in de volgende landen:

  • Verenigd Koninkrijk
  • Spanje
  • Polen
  • Duitsland

 

Minderjarigen

 

De RGPD bepaalt dat personen jonger dan 15 jaar worden beschouwd als minderjarigen voor het verzamelen van gegevens. Minderjarigen moeten toestemming hebben van een wettelijke vertegenwoordiger om hun gegevens te mogen verzamelen, verwerken en gebruiken.

 

Uw rechten als gebruiker

 

Onder de GDPR hebben gebruikers als betrokkenen de volgende rechten:

a.     recht op toegang

b.     recht op correctie

c.     recht op wissen

d.     recht op beperking van de verwerking

e.     recht op gegevensoverdraagbaarheid

f.      recht van bezwaar

 

Meer informatie over deze rechten is te vinden in hoofdstuk 3 (art. 12-23) van de RGPD.

 

Hoe u de verzamelde gegevens kunt wijzigen, verwijderen of betwisten

 

Als u uw gegevens wilt laten verwijderen of wijzigen, neem dan hier contact op met onze Privacy Officer:

 

Alexandre Petit

alexandre@sushi-robots.eu

 

Bovendien worden gebruikers geïnformeerd dat ze het recht hebben om een klacht in te dienen bij de Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (Franse autoriteit voor gegevensbescherming) in geval van problemen.

 

Cookiebeleid

 

Een cookie is een klein bestand dat door de website op de harde schijf van de gebruiker wordt opgeslagen. Het doel ervan is gegevens te verzamelen over het surfgedrag van de gebruiker. Het wordt gebruikt om het surfgedrag van de gebruiker tijdens zijn bezoek aan een website te analyseren, om het browsen te optimaliseren, met name door de gebruikte browser te bepalen, en om de gebruiker te identificeren wanneer hij verbinding maakt, met name om na te gaan welke pagina's al op de site zijn geraadpleegd.

 

Elk gebruik van cookies op de site vereist de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker, die 13 maanden geldig is en die de gebruiker op elk moment kan wijzigen. De gebruiker wordt geïnformeerd dat het gebruik van cookies leidt tot het verzamelen van statistische gegevens, maar niet tot het verzamelen van persoonlijke gegevens.

 

We gebruiken de volgende soorten cookies op onze site:

 

a.     Analytische cookies

Hierdoor kunnen we het ontwerp en de functionaliteit van onze site verbeteren door gegevens te verzamelen over de inhoud die u opent en waarmee u zich bezighoudt tijdens het gebruik van onze site.

 

b.     Gerichte cookies

Deze cookies verzamelen gegevens over hoe u de site gebruikt en over uw voorkeuren. Hierdoor kunnen we de informatie die u op onze site ziet beter promoten en op u afstemmen.

 

U kunt ervoor kiezen om een melding te krijgen telkens wanneer er een cookie wordt verzonden. U kunt er ook voor kiezen om cookies volledig uit te schakelen in uw internetbrowser, maar dit kan de kwaliteit van uw gebruikerservaring verminderen.

 

Veranderingen

 

Dit Privacybeleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd om te blijven voldoen aan de wet en om wijzigingen in ons gegevensverzamelingsproces weer te geven. We raden onze gebruikers aan ons beleid van tijd tot tijd te controleren om er zeker van te zijn dat ze op de hoogte zijn van eventuele updates. Indien nodig kunnen we gebruikers per e-mail op de hoogte stellen van wijzigingen in dit beleid.

 

Neem contact op met

 

Als je vragen hebt, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via de volgende contactgegevens:

 

info@sushi-robots.eu

 

21 rue Lavoisier, 17440 Aytré

FRANKRIJK

Abonneer je op onze nieuwsbrief