20% z części zamiennych!

Szukaj
Szukaj

Ogólne warunki sprzedaży

SUSHI ROBOTS (zwana dalej "Spółką") jest uproszczoną spółką akcyjną (société par actions simplifiée) z jednym akcjonariuszem i kapitałem w wysokości 10 000 euro. Jej siedziba znajduje się pod adresem ZAC D'Aytré, 21 Rue Lavoisier 17440 AYTRÉ, Francja, i jest zarejestrowana w Registre du Commerce et des Sociétés pod numerem 813 046 281.

Przedmiotem działalności Spółki we Francji i w Europie jest import i dystrybucja automatów (zwanych dalej "Produktami") dla etnicznego rynku gastronomicznego, głównie japońskiego. Spółka oferuje również usługi konserwacji i wsparcia ("Usługi").

Celem niniejszych OWS jest określenie wszystkich warunków, na jakich Spółka sprzedaje swoje Produkty.

Produkty oferowane do sprzedaży są również dostępne na stronie internetowej opublikowanej przez Spółkę, dostępnej pod następującym adresem www.sushi-robots.eu. Mają one zastosowanie do każdego Zamówienia (zwanego dalej "Zamówieniem") na Produkty złożonego przez Klienta.

Niniejsze OWS określają również ramy prawne relacji pomiędzy Spółką a jej klientami (zwanymi dalej "Klientami"). Spółka i Klient zwani są dalej łącznie "Stronami", a indywidualnie "Stroną".

Klient oświadcza, że przed złożeniem Zamówienia zapoznał się i zaakceptował niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży oraz wszelkie Szczególne Warunki Sprzedaży odnoszące się do Produktu lub Usługi.

W przypadku braku wyraźnej akceptacji, wszelkie odmienne warunki ustanowione przez Klienta będą zatem niewykonalne wobec Spółki, niezależnie od czasu, w którym zwrócono na nie uwagę.

Fakt, że Spółka nie skorzysta z jakiegokolwiek postanowienia niniejszych OWH w danym czasie, nie może być interpretowany jako zrzeczenie się prawa do skorzystania z jakiegokolwiek postanowienia niniejszych OWH w późniejszym terminie.

Ze Spółką można skontaktować się pod adresem podanym na górze niniejszego dokumentu, pocztą elektroniczną na następujący adres contact@sushi-robots.eutelefonicznie pod numerem 05 16 07 39 09 lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na Stronie.

ARTYKUŁ 1: CEL I ZAKRES

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do wszystkich Produktów i Usług oferowanych przez Spółkę i stanowiących przedmiot Zamówienia złożonego przez Klienta, niezależnie od ogólnych warunków zakupu Klienta.

Każde Zamówienie Produktu jest potwierdzone podpisaniem oferty wystawionej przez Spółkę i zaoferowanej Klientowi (zwanej dalej "Ofertą") i oznacza bezwarunkową akceptację postanowień niniejszych OWS. OWS stanowią załącznik do każdej Wyceny przesyłanej Klientowi przez Spółkę.

Spółka zastrzega sobie prawo do dostosowania lub zmiany niniejszych OWH w dowolnym momencie. W przypadku wprowadzenia zmian, do każdego Zamówienia będą miały zastosowanie OWH obowiązujące w dniu złożenia Zamówienia. O ile zmiany nie wynikają z obowiązków prawnych lub administracyjnych, Klient zostanie powiadomiony z odpowiednim wyprzedzeniem przed zastosowaniem zaktualizowanych OWH.

Najnowsza dostępna wersja OWH ma, w stosownych przypadkach, pierwszeństwo przed każdą inną wersją niniejszych OWH.

ARTYKUŁ 2: PEŁNA UMOWA

W przypadku braku podpisanej przez Strony Oferty, postanowienia niniejszych OWS wyrażają całość porozumienia pomiędzy Klientami a Spółką. Mają one pierwszeństwo przed wszelkimi propozycjami, wymianą pism przed lub po zawarciu niniejszych OWS, jak również przed wszelkimi innymi postanowieniami pojawiającymi się w dokumentach wymienianych między Stronami i odnoszącymi się do przedmiotu OWS, chyba że zmiana zostanie należycie podpisana przez przedstawicieli obu Stron.

Oferty mogą zawierać warunki szczególne sprzeczne lub wyjaśniające postanowienia określone w OWS. Jeżeli Oferta została podpisana przez Strony, ma ona pierwszeństwo przed niniejszymi OWS.

Podpisując Ofertę, Klient potwierdza, że przeczytał i zaakceptował warunki niniejszych OWS w całości i bez ograniczeń, w tym warunki płatności, politykę zwrotów Spółki oraz wszystkie obowiązujące przepisy prawa i regulacje.

ARTYKUŁ 3: ZAMAWIANIE PRODUKTÓW - OFERTA

Główne cechy Produktów, w szczególności ich specyfikacje, właściwości, wymiary i pojemność, są określone w kartach Produktów, z którymi Klient jest zobowiązany zapoznać się przed złożeniem Zamówienia.

Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wybór i zakup Produktu.

Oferty produktów zależą od dostępności, określonej w momencie składania Zamówienia.

Klient przyjmuje do wiadomości, że został poinformowany przez Spółkę, że ceny wyświetlanych Produktów nie obejmują kosztów przetwarzania, wysyłki, transportu i dostawy zamówionych Produktów, które są fakturowane i obliczane w Wycenie przesłanej Klientowi przez Spółkę przed złożeniem Zamówienia przez Klienta.

Każde złożone Zamówienie zostanie zatwierdzone przez Spółkę po zweryfikowaniu dostępności żądanego Produktu oraz informacji wymaganych do dostawy i fakturowania. Następnie Spółka potwierdzi Zamówienie, wystawiając Wycenę na podstawie informacji dostarczonych przez Klienta.

Wycena jest bezpłatna i przesyłana Klientowi w dowolny sposób. W szczególności określa ona charakterystykę zamówionych Produktów, sposób ustalenia ceny oraz szacowany czas dostawy wspomnianych Produktów.

W celu ostatecznego potwierdzenia Zamówienia, Klient musi zatwierdzić Zamówienie lub podpisać Wycenę i postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi płatności za Produkty i/lub Usługi, których kwota jest wskazana w Wycenie. Umowa zostaje ważnie zawarta pomiędzy Spółką a Klientem po zatwierdzeniu Zamówienia lub podpisaniu Wyceny i otrzymaniu płatności przez Spółkę, tym samym wiążąc ich nieodwołalnie.

ARTYKUŁ 4: CENY I DOSTĘPNOŚĆ

4.1 Produkty są sprzedawane po cenach określonych w Wycenie i są dostarczane po cenach obowiązujących w momencie składania Zamówienia i w okresie ważności określonym w Wycenie.

Ceny są podawane w euro bez podatku VAT. Warunki finansowe i szczegóły dotyczące cen są określone w wycenie.

Podane ceny, obowiązujące w momencie podpisania Oferty przez Klienta, są wiążące.

Spółka jest uprawniona, po poinformowaniu Klienta, do podwyższenia cen i/lub niedostarczenia Produktów w terminie wskazanym w Wycenie w przypadkach, gdy Klient, po podpisaniu Wyceny, chce zmienić zakres swojego Zamówienia. Wszelkie podatki, które Spółka jest zobowiązana zapłacić dodatkowo do Zamówienia, zostaną naliczone Klientowi, chyba że Klient przedstawi odpowiednie zaświadczenie o zwolnieniu z podatku.

4.2 Klient może w dowolnym momencie poinformować Spółkę, że chce zamówić jeden lub więcej dodatkowych Produktów lub Usług. W takim przypadku Spółka prześle Klientowi dodatkową Wycenę w ciągu trzydziestu (30) dni kalendarzowych od daty przesłania zgłoszenia zapotrzebowania.

4.3 Wszelkie decyzje o przyznaniu rabatu, obniżki lub zastosowaniu stawek degresywnych, opartych na stawce procentowej lub zryczałtowanej, pozostają w wyłącznej gestii Spółki. Wszelkie rabaty lub obniżki, które mogą zostać przyznane Klientowi, w żadnym wypadku nie tworzą prawa nabytego dla kolejnych Zamówień.

W przypadku opóźnienia w płatności kwot należnych od Klienta poza ustalonymi terminami, kary za zwłokę obliczone według stopy procentowej stosowanej przez Europejski Bank Centralny do jego ostatniej operacji refinansowania, plus 10 punktów procentowych, od kwoty zawierającej podatek od ceny Zamówień widniejącej na wspomnianej fakturze, zostaną automatycznie naliczone Spółce, bez żadnych formalności lub wcześniejszego powiadomienia, i spowodują natychmiastową płatność wszystkich kwot należnych Spółce od Klienta, bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych działań, które Spółka może podjąć przeciwko Klientowi w tym zakresie. Każdy Klient, który spóźni się z dokonaniem płatności, będzie automatycznie zobowiązany do zapłaty Spółce stałego odszkodowania w wysokości 40 € za koszty windykacji.

ARTYKUŁ 5: WARUNKI PŁATNOŚCI

Produkty i Usługi zamówione przez Klienta zostaną opłacone w całości w momencie złożenia Zamówienia.

Spółka oferuje Klientowi, po rozpatrzeniu jego wniosku, możliwość skorzystania z umowy leasingu, umożliwiającej Klientowi rozłożenie płatności za Zamówienie na raty miesięczne, zgodnie z warunkami określonymi w Ofercie cenowej.

Płatności za złożone Zamówienia można dokonać kartą kredytową, przelewem bankowym lub czekiem płatnym na rzecz Spółki. Dane bankowe Spółki pojawią się na każdej wycenie i fakturze.

Klient gwarantuje Spółce, że posiada niezbędne uprawnienia do korzystania z metody płatności podczas składania Zamówienia.

Spółka zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub anulowania realizacji i/lub dostawy Zamówienia, niezależnie od jego charakteru i poziomu realizacji, w przypadku braku płatności lub częściowej płatności jakiejkolwiek kwoty należnej Spółce od Klienta, w przypadku incydentu płatniczego lub w przypadku oszustwa lub próby oszustwa związanego z płatnością Zamówienia.

ARTYKUŁ 6: ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI

Produkty są sprzedawane z zastrzeżeniem prawa własności do momentu całkowitej zapłaty za nie. Zapłata oznacza zapłatę ceny Produktów oraz kosztów związanych ze sprzedażą wraz z odsetkami. W związku z tym, w przypadku braku płatności, Klient, na własny koszt i ryzyko, zwróci niezapłacone Produkty po upływie ośmiu (8) dni od doręczenia formalnego zawiadomienia listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, które pozostało bez odpowiedzi.

W takim przypadku sprzedaż zostanie automatycznie anulowana w dniu złożenia wniosku o zwrot. Pomimo zastosowania niniejszej klauzuli zastrzeżenia własności, Klient ponosi ryzyko od daty dostawy/odbioru Produktów.

ARTYKUŁ 7: DOSTAWA PRODUKTÓW

7.1 Produkty oferowane do sprzedaży przez Spółkę mogą być dostarczane do dowolnego kraju w Unii Europejskiej.

Wszelkie informacje dotyczące kosztów dostawy Produktów są dostępne bezpośrednio na Stronie i/lub w Wycenie podpisanej przez Strony.

Klient potwierdza jednak, że został poinformowany, że koszty importu Produktów są ustalane przez różnych przewoźników i w związku z tym różnią się odpowiednio.

Klient musi upewnić się, że informacje przekazane Spółce podczas składania Zamówienia są prawidłowe i że pozostaną takie do momentu pełnego otrzymania zamówionych Produktów lub Usług.

W związku z tym Klient zobowiązuje się do informowania Spółki o wszelkich zmianach danych rozliczeniowych i/lub danych dostawy, które mogą wystąpić między złożeniem Zamówienia a dostawą, poprzez niezwłoczne wysłanie wiadomości e-mail na następujący adres contact@sushi-robots.eu.

W przeciwnym razie, w przypadku opóźnionej, wadliwej i/lub błędnej dostawy, Klient nie może w żadnym wypadku ponosić odpowiedzialności Spółki, a dział obsługi klienta Spółki skontaktuje się z Klientem w celu zorganizowania drugiej dostawy na koszt Klienta.

Produkt zostanie dostarczony na adres dostawy wskazany przez Klienta, po okazaniu podpisanego przez Klienta pokwitowania odbioru.

7.2 Klient zostanie poinformowany w dowolny sposób o wysyłce jego Zamówienia. Jeśli Klient nie otrzyma zamówionych Produktów w terminie wskazanym w Wycenie, Klient poinstruuje Spółkę, aby zrealizowała dostawę w rozsądnym dodatkowym terminie.

Jeśli Spółka nie dotrzyma tego terminu, Klient może anulować Zamówienie, wysyłając list polecony za potwierdzeniem odbioru na adres podany w górnej części niniejszego dokumentu. Jeśli list dotrze do Spółki po dostarczeniu Zamówienia, anulowanie nie zostanie uwzględnione. W stosownych przypadkach, Spółka będzie miała czternaście (14) dni na zwrot pieniędzy za Zamówienie.

7.3 Składając Zamówienie, Klient zobowiązuje się do odbioru zamówionych Produktów pod wskazanym adresem dostawy. Klient musi być w stanie udowodnić swoją tożsamość w celu otrzymania Zamówienia.

Ponadto, bezpośrednim obowiązkiem Klienta jest sprawdzenie, czy Produkty są w idealnym stanie w momencie dostawy. Jeśli tak nie jest, Klient musi wyrazić swoje wyraźne i precyzyjne/szczegółowe zastrzeżenia na dowodzie dostawy przewoźnika w obecności przewoźnika i potwierdzić te zastrzeżenia listem poleconym za potwierdzeniem odbioru w ciągu trzech (3) dni od dostawy, zgodnie z artykułem L 133-3 francuskiego kodeksu handlowego, przy czym data wskazana na dowodzie dostawy jest traktowana jako dowód.

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia Produktów. Odpowiedzialność z tytułu wykupionych polis ubezpieczeniowych ponosi wyłącznie dostawca usług dostawy.

Ryzyko utraty lub pogorszenia jakości Produktów, jak również wszelkie ryzyko związane z ich istnieniem lub użytkowaniem, przechodzi na Klienta od momentu dostawy, potwierdzonej podpisem Klienta na dowodzie dostawy.

7.4 Szacowany czas dostawy Produktów zostanie wskazany w Wycenie zatwierdzonej przez Strony. Ten szacowany czas dostawy biegnie od otrzymania płatności Klienta i otrzymania wszystkich niezbędnych dokumentów i informacji i może nastąpić tylko wtedy, gdy Klient wywiązał się ze swoich zobowiązań wynikających z niniejszych OWH.

Czas dostawy Produktów będzie się różnił w zależności od potrzeb Klienta, a wszelkie żądania modyfikacji zgłoszone przez Klienta spowodują wydłużenie czasu dostawy.

Spółka zobowiązuje się być przygotowana i zorganizowana, aby być w stanie zarządzać oczekiwaną ilością i dotrzymać szacowanych terminów dostaw uzgodnionych przez Strony.

Podane terminy dostaw mają jednak wyłącznie charakter orientacyjny. W związku z tym jakiekolwiek uzasadnione opóźnienie w dostawie Produktów nie uprawnia Klienta do anulowania Zamówienia lub odmowy przyjęcia dostawy Produktów.

ARTYKUŁ 8: ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

Zamówienie Klienta nieodwołalnie wyraża jego pełną i bezwarunkową zgodę.

Po zatwierdzeniu Zamówienia lub zwróceniu Wyceny przez Klienta, Klient nie może anulować Zamówienia, chyba że Spółka wyraźnie wyrazi na to zgodę.

Każda ze Stron może anulować Zamówienie z mocy prawa w przypadku niewykonania któregokolwiek ze zobowiązań spoczywających na drugiej Stronie po otrzymaniu formalnego zawiadomienia wysłanego listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, które pozostało bezskuteczne przez okres trzydziestu (30) dni od jego otrzymania.

Anulowanie Zamówienia przez Stronę zgodnie z niniejszą klauzulą nie wpływa na jej prawo do dochodzenia odszkodowania.

Wszelkie zobowiązania płatnicze wynikające z dostawy Produktu zrealizowanej lub będącej w trakcie realizacji przed rozwiązaniem Umowy muszą zostać uregulowane przez Klienta jak najszybciej po rozwiązaniu Umowy. W stosownych przypadkach, w celu ułatwienia rozliczeń między Stronami, Spółka sporządzi raport o stanie dostarczonych Produktów, którego kopia zostanie przekazana Klientowi.

ARTYKUŁ 9: WZAJEMNE ZOBOWIĄZANIA

9.1 Zobowiązania spółki

Spółka zwraca szczególną uwagę na jakość swoich Produktów i starannie kontroluje jakość Produktów, które wprowadza na rynek.

Spółka zobowiązuje się do informowania Klienta o wszelkich zdarzeniach, które mogą zagrozić dostawie Produktu zamówionego przez Klienta, w tym jeśli zdarzenie to można przypisać osobie trzeciej. Spółka zobowiązuje się użyć wszelkich niezbędnych środków w celu dostarczenia Produktu na warunkach określonych w Wycenie i na Stronie.

Przez cały okres obowiązywania niniejszych OWS Spółka zobowiązuje się do regularnego informowania Klienta o wszelkich przydatnych informacjach, na które może zwrócić jego uwagę.

9.2 Zobowiązania klienta

Klient zobowiązuje się do przestrzegania obowiązującego prawa i przepisów oraz nienaruszania praw osób trzecich ani porządku publicznego.

W związku z tym Klient ponosi pełną odpowiedzialność za dokładność, integralność, legalność, wiarygodność i terminowość informacji przekazywanych Spółce w ramach niniejszych OWS.

Klient przyjmuje do wiadomości, że Spółka w żadnym wypadku nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności w przypadku, gdy przekazane informacje nie są wolne od praw lub naruszają prawa osób trzecich. W związku z tym Klient gwarantuje Spółce, że zapłaci za wszelkie potępienia, koszty i opłaty naliczone lub poniesione przez Spółkę w celu obrony w wyniku niewykonania zobowiązania przez Klienta.

ARTYKUŁ 10: OBOWIĄZEK INFORMACYJNY STRON

Strony zobowiązują się zawsze zachowywać wobec siebie jak poważni, lojalni partnerzy działający w dobrej wierze, a w szczególności niezwłocznie informować się wzajemnie o wszelkich trudnościach, jakie mogą napotkać w związku z niniejszymi OWS.

Zgodnie z powyższymi warunkami Spółka zobowiązuje się do niezwłocznego udzielenia odpowiedzi na wszelkie prośby Klienta o udzielenie informacji.

Klient zobowiązuje się, przez cały okres obowiązywania niniejszych OWS, do regularnego informowania Spółki o wszelkich informacjach, które mogą przyczynić się do prawidłowego wypełnienia celu OWS i o których może się dowiedzieć w trakcie ich wykonywania. Informacje przekazywane Spółce przez Klienta muszą być dokładne, wyczerpujące i aktualne.

ARTYKUŁ 11: GWARANCJE PRAWNE I HANDLOWE

11.1 Gwarancje prawne

11.1.1 Artykuł 1641 francuskiego kodeksu cywilnego: "Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie ukryte wady rzeczy sprzedanej, które czynią ją niezdatną do użytku zgodnie z jej przeznaczeniem lub które ograniczają ten użytek w takim stopniu, że kupujący nie nabyłby jej lub zapłaciłby za nią niższą cenę, gdyby o nich wiedział".

Art. 1648 kodeksu cywilnego, paragraf pierwszy: "Powództwo wynikające z wad wtórnych musi zostać wniesione przez kupującego w ciągu dwóch lat od wykrycia wady.

Jeśli Klient uzna, że otrzymał Produkt, który uważa za wadliwy lub niezgodny z Zamówieniem, musi skontaktować się ze Spółką, wskazując wadę, w ciągu czterdziestu ośmiu (48) godzin roboczych od otrzymania Zamówienia, na następujący adres e-mail: contact@sushi-robots.eu lub listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na następujący adres: Sushi Robots, 21 rue Lavoisier, 17440 Aytré, Francja.

Klient ponosi odpowiedzialność za przedstawienie uzasadnienia dotyczącego oznaczenia wszelkich widocznych wad i/lub zaobserwowanych anomalii. Klient musi zapewnić Spółce wszelkie możliwości ustalenia tych wad lub niezgodności oraz ich usunięcia w razie potrzeby. Klient powstrzyma się od samodzielnej interwencji lub interwencji strony trzeciej w tym celu.

Jeśli wady i/lub nieprawidłowości zostaną potwierdzone przez Spółkę, Spółka prześle Klientowi instrukcje dotyczące dalszego postępowania po zapoznaniu się z tak sformułowaną reklamacją i, w razie potrzeby, przystąpi do wymiany Produktu, którego niezgodność lub wadliwość została stwierdzona przez Spółkę.

W przypadku, gdy wymiana Produktu nie będzie możliwa, Spółka będzie zobowiązana do zwrotu kosztów Klientowi w ciągu czternastu (14) dni od otrzymania Produktu. Zwrot kosztów zostanie dokonany według uznania Spółki poprzez uznanie rachunku bankowego Klienta, przy czym Klient może wybrać inną metodę zwrotu kosztów niż zaproponowana.

11.1.2 Spółka nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności w przypadku nieprzestrzegania przez Klienta warunków korzystania z zamówionych Produktów, w szczególności w przypadku, gdy Produkty :

- Nie były prawidłowo transportowane i przechowywane;

- Niewłaściwa konserwacja, niewłaściwe użytkowanie, nienormalne zużycie, takie jak uderzenia, zadrapania itp.

11.2 Gwarancja handlowa

11.2.1 Spółka wyraźnie udziela Klientowi gwarancji handlowej na naprawę zamówionego Produktu, obowiązującej na terenie Francji metropolitalnej, na okres dwunastu (12) miesięcy (zwanej dalej "Gwarancją").

ARTYKUŁ 12: ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Spółka podejmuje wszelkie odpowiednie środki w celu zapewnienia, że Klientowi dostarczane są Produkty wysokiej jakości w optymalnych warunkach. Jednakże, w żadnym wypadku Spółka nie będzie ponosić odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie całości lub części zobowiązań określonych w niniejszych OWS, które można przypisać Klientowi lub nieprzewidywalnemu i niemożliwemu do przezwyciężenia działaniu osoby trzeciej poza umową lub przypadkowi siły wyższej. Ogólnie rzecz biorąc, jeśli Spółka zostanie pociągnięta do odpowiedzialności, w żadnym wypadku nie może zgodzić się na zrekompensowanie Klientowi szkód pośrednich lub szkód, których istnienie i / lub wielkość nie zostały ustalone na podstawie dowodów.

Klient jest w pełni świadomy postanowień niniejszego artykułu, a w szczególności wyżej wymienionych gwarancji i ograniczeń odpowiedzialności, które są istotnymi warunkami, bez których Spółka nigdy nie zawarłaby umowy.

ARTYKUŁ 13: DANE OSOBOWE

Zgodnie z francuską ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 6 stycznia 1978 r. oraz europejską dyrektywą o ochronie danych osobowych (RGPD), Klient zostaje niniejszym poinformowany, że niektóre obowiązkowe informacje są wymagane w celu umożliwienia Spółce przetwarzania i realizacji Zamówień.

Te obowiązkowe informacje, których brak zablokuje proces składania zamówienia, są następujące:

- Nazwa ;

- Imiona ;

- Pełny adres pocztowy ;

- Adres e-mail ;

- Numer telefonu ;

Spółka gromadzi dane osobowe wyłącznie zgodnie z warunkami niniejszych OWS oraz wszelkimi prawnymi i uzasadnionymi instrukcjami udzielonymi przez Klienta.

Spółka wdroży wszelkie środki techniczne i organizacyjne niezbędne do zapewnienia ochrony danych osobowych. Spółka zobowiązuje się do ograniczenia ilości przetwarzanych danych osobowych od samego początku.

Jeśli Spółka dowie się o naruszeniu praw w związku z przetwarzaniem danych osobowych, naruszenie to zostanie zgłoszone do CNIL w terminie nie dłuższym niż siedemdziesiąt dwie (72) godziny.

Wszelkie naruszenia związane z przetwarzaniem danych osobowych będą zgłaszane zainteresowanej stronie pocztą elektroniczną w ciągu jednego (1) miesiąca.

Każda ze Stron podejmie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapobiec nieuprawnionemu lub niezgodnemu z prawem przetwarzaniu danych osobowych lub ich przypadkowej utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu.

Dostarczone dane osobowe zostaną zniszczone nie później niż jeden (1) rok po dostarczeniu Produktów. Spółka zastrzega sobie prawo do zachowania niektórych danych w celu uzasadnienia, w stosownych przypadkach, pełnego wykonania swoich zobowiązań umownych lub prawnych.

Prawa dostępu, modyfikacji, sprzeciwu, przenoszenia i usuwania danych

We wszystkich przypadkach każda zainteresowana osoba ma prawo dostępu, modyfikacji, sprzeciwu, przenoszenia i usuwania dotyczących jej danych osobowych, pisząc na adres podany w preambule niniejszych warunków, podając swoje nazwisko, imię, adres e-mail i adres pocztowy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wszystkie wnioski muszą być podpisane i opatrzone kserokopią dokumentu tożsamości z podpisem osoby zainteresowanej. Zainteresowana osoba będzie mogła odzyskać swoje dane osobowe w otwartym i czytelnym formacie. Prawo do przenoszenia danych jest ograniczone do dostarczonych danych.

Ma to zastosowanie na podstawie uprzedniej zgody. Spółka zobowiązuje się do przekazania, na żądanie, w terminie jednego (1) miesiąca, wszelkich dokumentów zawierających dane osobowe osobie zainteresowanej w celu realizacji prawa do przenoszenia danych. Koszt odzyskania danych ponosi osoba zainteresowana.

ARTYKUŁ 14: CZĘŚCIOWA NIEWAŻNOŚĆ

Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych OWH zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne przez jakikolwiek sąd lub organ administracyjny, pozostałe postanowienia OWH nie zostaną w żaden sposób naruszone ani zmienione.

ARTYKUŁ 15: ODSTĄPIENIE

Żadne zrzeczenie się przez którąkolwiek ze Stron, wyraźne lub dorozumiane, częściowe lub inne, tymczasowe lub inne, jakiegokolwiek naruszenia któregokolwiek z postanowień niniejszych OWS, nie będzie interpretowane jako zrzeczenie się przez którąkolwiek ze Stron w jakimkolwiek innym czasie jakiegokolwiek naruszenia lub niewykonania tego postanowienia lub jakiegokolwiek postanowienia OWS.

Podobnie, żadne zrzeczenie się przez którąkolwiek ze Stron prawa do potępienia postępowania drugiej Strony nie będzie uważane za zrzeczenie się przez tę Stronę prawa do powoływania się na fakt, że jakiekolwiek powtórzenie takiego postępowania stanowi naruszenie niniejszych OWS.

ARTYKUŁ 16: PAPIERY WARTOŚCIOWE

W przypadku jakichkolwiek trudności interpretacyjnych pomiędzy tytułem i rozdziałem któregokolwiek z Artykułów i którejkolwiek z Klauzul, tytuły uważa się za nienapisane.

ARTYKUŁ 17: KOMPLETNOŚĆ

Postanowienia niniejszych OWS wyrażają całość porozumienia pomiędzy Klientami a Spółką. Mają one pierwszeństwo przed wszelkimi propozycjami, wymianą pism przed lub po zawarciu niniejszych OWS, a także przed wszelkimi innymi postanowieniami pojawiającymi się w dokumentach wymienianych między stronami i odnoszącymi się do przedmiotu OWS, chyba że zmiana zostanie należycie podpisana przez przedstawicieli obu Stron.

ARTYKUŁ 18: SIŁA WYŻSZA

Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności wobec drugiej Strony za jakiekolwiek straty i/lub szkody poniesione w wyniku działania siły wyższej, zdefiniowanej jako wszelkie nieprzewidywalne, nieodparte zdarzenia zewnętrzne w stosunku do Stron, jak również wszelkie działania siły wyższej lub przyczyny zewnętrzne, takie jak spory zbiorowe, interwencje władz cywilnych lub wojskowych lub klęski żywiołowe w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Strony poinformują się wzajemnie na piśmie o wystąpieniu zdarzenia siły wyższej i będą współpracować w celu ograniczenia jego skutków i czasu trwania.

Na czas trwania zdarzenia siły wyższej wykonanie niniejszej Umowy zostanie zawieszone. Jeśli przerwa ta przekroczy trzydzieści (30) dni, umowa zawarta między Spółką a Klientem może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron bez odszkodowania dla żadnej ze Stron.

ARTYKUŁ 19: SPORY I PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejsze Warunki podlegają prawu francuskiemu i będą interpretowane zgodnie z nim, bez względu na normy kolizyjne.

W przypadku jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji i/lub wykonania niniejszych Warunków lub w związku z jakimkolwiek zakupem i/lub próbą zakupu, Strony zgadzają się poddać konwencjonalnej procedurze mediacji lub innej alternatywnej metodzie rozwiązywania sporów.

Wszelkie spory, które nie mogą zostać rozwiązane polubownie pomiędzy Stronami, dotyczące interpretacji, wykonania lub rozwiązania niniejszych OWS, zostaną poddane przez każdą ze Stron wyłącznej jurysdykcji sądów właściwych dla siedziby Spółki.

Zapisz się do naszego newslettera