20% z części zamiennych!

Szukaj
Szukaj

Informacje prawne

Definicje

Klient : każda osoba zawodowa lub fizyczna w rozumieniu art. 1123 i następnych francuskiego kodeksu cywilnego lub osoba prawna, która odwiedza Witrynę objętą niniejszymi ogólnymi warunkami.

Usługi : http://www.sushi-robots.eu zapewnia Klientom :

Zawartość: Wszystkie elementy składające się na informacje w Witrynie, w szczególności tekst - obrazy - filmy.

Informacje dla klientów : Zwane dalej "Informacjami", które odpowiadają wszystkim danym osobowym, które mogą być przechowywane przez http://www.sushi-robots.eu w celu zarządzania kontem i relacjami z klientami oraz w celach analitycznych i statystycznych.

Użytkownik : Użytkownik Internetu łączący się z wyżej wymienioną witryną i korzystający z niej.

Dane osobowe: "Informacje, które umożliwiają, w jakiejkolwiek formie, bezpośrednio lub pośrednio, identyfikację osób fizycznych, których dotyczą" (art. 4 ustawy nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r.).

Terminy "dane osobowe", "osoba, której dane dotyczą", "podwykonawca przetwarzania" i "dane wrażliwe" mają znaczenie określone w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO: nr 2016-679).

1. Prezentacja strony internetowej

Zgodnie z art. 6 francuskiej ustawy nr 2004-575 z dnia 21 czerwca 2004 r. o zaufaniu w gospodarce cyfrowej, użytkownicy strony internetowej są niniejszym informowani, że http://www.sushi-robots.eu tożsamość różnych stron zaangażowanych w jego wdrażanie i monitorowanie:

Właściciel SAS SUSHI ROBOTS Kapitał zakładowy: 10 000 EUR Numer VAT: FR38813046281 - 21 Rue Lavoisier 17440 AYTRÉ
Odpowiedzialny za publikację : TOUCHAIS ALICE - alice@sushi-robots.eu
Osobą odpowiedzialną za publikację jest osoba fizyczna lub prawna.
Webmaster : DUPUIS SANDY - sandy@sushi-robots.eu
Gospodarz Scaleway
Uproszczona spółka akcyjna z kapitałem w wysokości 214 410,50 EUR
SIREN: 433 115 904 RCS Paryż
Siedziba: 8 rue de la Ville l'Evêque, 75008 Paryż
Wewnątrzwspólnotowy numer VAT: FR 35 433115904
Inspektor ochrony danych : PETIT ALEXANDRE - alice@sushi-robots.eu

Ta strona została stworzona przez : agencja internetowa www.maclaine.fr

Niniejsza nota prawna RGPD została zaczerpnięta z Generator not prawnych Orson.io RGPD

2. Ogólne warunki korzystania z witryny i oferowanych usług

Witryna stanowi dzieło intelektualne chronione przepisami francuskiego kodeksu własności intelektualnej i obowiązującymi przepisami międzynarodowymi. Klient nie może w żaden sposób ponownie wykorzystywać, przenosić ani wykorzystywać na własny rachunek całości lub części elementów lub utworów znajdujących się na Stronie.

Korzystanie z witryny http://www.sushi-robots.eu oznacza pełną i bezwarunkową akceptację ogólnych warunków użytkowania określonych poniżej. Niniejsze warunki użytkowania mogą zostać zmienione lub uzupełnione w dowolnym momencie. http://www.sushi-robots.eu są zatem zachęcani do regularnego konsultowania się z nimi.

Ta strona internetowa jest normalnie dostępna dla użytkowników przez cały czas. Przerwa z przyczyn technicznych może jednak zostać zarządzona przez http://www.sushi-robots.eudołoży wszelkich starań, aby informować użytkowników z wyprzedzeniem o datach i godzinach interwencji. Strona internetowa http://www.sushi-robots.eu jest regularnie aktualizowana przez http://www.sushi-robots.eu odpowiedzialny. W ten sam sposób informacje prawne mogą zostać zmienione w dowolnym momencie: są one jednak wiążące dla użytkownika, który jest proszony o odwoływanie się do nich tak często, jak to możliwe, w celu zapoznania się z nimi.

3. Opis świadczonych usług

Strona internetowa http://www.sushi-robots.eu jest dostarczanie informacji o wszystkich działaniach firmy. http://www.sushi-robots.eu stara się zapewnić na stronie http://www.sushi-robots.eu informacje tak dokładne, jak to tylko możliwe. Nie może jednak ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek pominięcia, nieścisłości lub brak aktualizacji informacji, czy to z własnej winy, czy z winy partnerów zewnętrznych, którzy dostarczają informacje.

Wszystkie informacje na stronie internetowej http://www.sushi-robots.eu mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą ulec zmianie. Ponadto informacje zawarte na stronie http://www.sushi-robots.eu nie są wyczerpujące. Podano je z zastrzeżeniem wszelkich zmian, które mogły zostać wprowadzone od czasu ich umieszczenia w Internecie.

4. Ograniczenia umowne dotyczące danych technicznych

Witryna wykorzystuje technologię JavaScript. Witryna nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody materialne związane z korzystaniem z witryny. Ponadto użytkownik strony zobowiązuje się do korzystania ze strony przy użyciu najnowszego, wolnego od wirusów sprzętu i przeglądarki najnowszej generacji. http://www.sushi-robots.eu jest hostowany przez dostawcę usług w Unii Europejskiej zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO: nr 2016-679)

Celem jest dostarczenie usługi zapewniającej najwyższy poziom dostępności. Host zapewnia ciągłość świadczenia usług przez 24 godziny na dobę, każdego dnia w roku. Zastrzega sobie jednak prawo do przerwania świadczenia usługi hostingu na możliwie najkrótszy czas, w szczególności w celach konserwacyjnych, w celu ulepszenia swojej infrastruktury, w przypadku awarii infrastruktury lub jeśli Usługi generują ruch uznany za nietypowy.

http://www.sushi-robots.eu a gospodarz nie może być pociągnięty do odpowiedzialności w przypadku awarii sieci internetowej, linii telefonicznych lub sprzętu komputerowego i telefonicznego, w szczególności z powodu przeciążenia sieci uniemożliwiającego dostęp do serwera.

5. Własność intelektualna i podrabianie towarów

http://www.sushi-robots.eu jest właścicielem praw własności intelektualnej i posiada prawa do korzystania ze wszystkich elementów dostępnych na stronie internetowej, w szczególności tekstów, obrazów, grafiki, logo, filmów, ikon i dźwięków. Jakiekolwiek powielanie, przedstawianie, modyfikowanie, publikowanie lub adaptowanie całości lub części elementów witryny, niezależnie od użytych środków lub procesu, jest zabronione, chyba że za uprzednią pisemną zgodą : http://www.sushi-robots.eu.

Każde nieuprawnione użycie strony lub któregokolwiek z jej elementów będzie uważane za naruszenie i będzie ścigane zgodnie z postanowieniami artykułów L.335-2 i następnych francuskiego kodeksu własności intelektualnej.

6. Ograniczenie odpowiedzialności

http://www.sushi-robots.eu działa jako wydawca witryny. http://www.sushi-robots.eu ponosi odpowiedzialność za jakość i dokładność publikowanych przez siebie treści.

http://www.sushi-robots.eu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody spowodowane na sprzęcie użytkownika podczas uzyskiwania dostępu do strony internetowej. http://www.sushi-robots.euMoże to wynikać albo z użycia sprzętu, który nie spełnia specyfikacji wskazanych w punkcie 4, albo z pojawienia się błędu lub niekompatybilności.

http://www.sushi-robots.eu nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie (takie jak utrata rynku lub utrata możliwości) wynikające z korzystania z usługi. http://www.sushi-robots.eu. Interaktywne obszary (możliwość zadawania pytań w obszarze kontaktu) są dostępne dla użytkowników. http://www.sushi-robots.eu zastrzega sobie prawo do usunięcia, bez wcześniejszego powiadomienia, wszelkich treści zamieszczonych w tej przestrzeni, które naruszają przepisy obowiązujące we Francji, w szczególności przepisy dotyczące ochrony danych. W stosownych przypadkach, http://www.sushi-robots.eu zastrzega sobie również prawo do pociągnięcia użytkownika do odpowiedzialności cywilnej i/lub karnej, w szczególności w przypadku wiadomości o charakterze rasistowskim, obraźliwym, zniesławiającym lub pornograficznym, niezależnie od użytego medium (tekst, zdjęcia itp.).

7. Zarządzanie danymi osobowymi

Klient jest informowany o przepisach dotyczących komunikacji i marketingu, ustawie z dnia 21 czerwca 2014 r. o zaufaniu w gospodarce cyfrowej, ustawie o ochronie danych z dnia 6 sierpnia 2004 r. oraz ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO: nr 2016-679).

7.1 Osoby odpowiedzialne za gromadzenie danych

osobisty

W przypadku Danych Osobowych gromadzonych w ramach tworzenia osobistego konta Użytkownika i przeglądania Witryny, osobą odpowiedzialną za przetwarzanie Danych Osobowych jest: SUSHI ROBOTS. http://www.sushi-robots.eujest reprezentowana przez TOUCHAIS ALICE, jej przedstawiciela prawnego.

Jako strona odpowiedzialna za przetwarzanie gromadzonych danych, http://www.sushi-robots.eu zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa. W szczególności obowiązkiem Klienta jest ustalenie celów przetwarzania danych, zapewnienie swoim potencjalnym klientom i klientom, po uzyskaniu ich zgody, pełnych informacji na temat przetwarzania ich danych osobowych oraz prowadzenie dokładnego rejestru takiego przetwarzania. W każdym przypadku http://www.sushi-robots.eu przetwarza Dane Osobowe, http://www.sushi-robots.eu podejmuje wszelkie uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że Dane Osobowe są dokładne i odpowiednie do celów, dla których mają być wykorzystywane. http://www.sushi-robots.eu traktuje ich.

7.2 Cel gromadzonych danych

http://www.sushi-robots.eu może przetwarzać całość lub część danych:

 • w celu umożliwienia przeglądania Witryny oraz zarządzania i śledzenia usług zamówionych przez użytkownika: dane dotyczące połączenia z Witryną i korzystania z niej, fakturowanie, historia zamówień itp.
 • w celu zapobiegania i zwalczania oszustw komputerowych (spamowanie, hakowanie itp.): sprzęt komputerowy używany do przeglądania, adres IP, hasło (zaszyfrowane) itp.
 • w celu usprawnienia przeglądania Witryny: dane dotyczące połączenia i użytkowania
 • do przeprowadzania dobrowolnych ankiet satysfakcji dotyczących http://www.sushi-robots.eu adres e-mail
 • w celu prowadzenia kampanii komunikacyjnych (sms, e-mail): numer telefonu, adres e-mail

http://www.sushi-robots.eu nie sprzedaje danych osobowych użytkowników, które są wykorzystywane wyłącznie do celów statystycznych i analitycznych.

7.3 Prawo dostępu, sprostowania i sprzeciwu

Zgodnie z obowiązującymi przepisami europejskimi, użytkownicy http://www.sushi-robots.eu mają następujące prawa:

 • prawo dostępu (art. 15 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), sprostowania (art. 16 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), aktualizacji i kompletności danych Użytkowników prawo do zablokowania lub usunięcia danych osobowych Użytkowników (art. 17 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), w przypadku gdy takie dane są niedokładne, niekompletne, niejednoznaczne, nieaktualne lub których gromadzenie, wykorzystywanie, przekazywanie lub przechowywanie jest zabronione
 • prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (art. 13-2c RGPD)
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych Użytkowników (art. 18 RODO)
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych Użytkowników (art. 21 RODO)
 • prawo do przenoszenia danych dostarczonych przez Użytkowników, w przypadku gdy takie dane podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu na podstawie ich zgody lub umowy (art. 20 RODO)
 • prawo do określenia, co stanie się z danymi Użytkowników po ich śmierci oraz do wyboru, komu dane te powinny zostać ujawnione. http://www.sushi-robots.eu będą zobowiązani do przekazania (lub nie) swoich danych stronie trzeciej, którą wcześniej wyznaczyli

Jak tylko http://www.sushi-robots.eu jest świadomy śmierci Użytkownika i w przypadku braku instrukcji od Użytkownika, http://www.sushi-robots.eu zobowiązuje się do zniszczenia swoich danych, chyba że muszą one być przechowywane do celów dowodowych lub w celu wypełnienia obowiązku prawnego.

Jeśli użytkownik chce wiedzieć, jak http://www.sushi-robots.eu wykorzystania swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, użytkownik może skontaktować się z http://www.sushi-robots.eu w formie pisemnej na następujący adres SUSHI ROBOTS - DPO, PETIT ALEXANDRE
21 Rue Lavoisier 17440 AYTRÉ.

W takim przypadku Użytkownik musi wskazać Dane Osobowe, które chciałby usunąć. http://www.sushi-robots.eu poprawia, aktualizuje lub usuwa, dokładnie identyfikując się za pomocą kopii dokumentu tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu).

Wnioski o usunięcie Danych Osobowych będą podlegać obowiązkom nałożonym na http://www.sushi-robots.eu przez prawo, w szczególności w odniesieniu do przechowywania lub archiwizacji dokumentów. Wreszcie, użytkownicy http://www.sushi-robots.eu może złożyć skargę do organów nadzorczych, w szczególności do CNIL (https://www.cnil.fr/fr/plaintes).

7.4 Nieujawnianie danych osobowych

http://www.sushi-robots.eu nie będzie przetwarzać, hostować ani przekazywać informacji zebranych o swoich klientach do kraju spoza Unii Europejskiej lub uznanego przez Komisję Europejską za "nieodpowiedni" bez uprzedniego poinformowania o tym klienta. Jednakże, http://www.sushi-robots.eu zachowuje swobodę wyboru swoich podwykonawców technicznych i handlowych, pod warunkiem, że oferują oni wystarczające gwarancje w odniesieniu do wymogów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO: nr 2016-679).

http://www.sushi-robots.eu zobowiązuje się do podjęcia wszelkich niezbędnych środków ostrożności w celu ochrony bezpieczeństwa Informacji, a w szczególności do zapewnienia, że nie zostaną one ujawnione osobom nieupoważnionym. Jeżeli jednak incydent mający wpływ na integralność lub poufność Informacji Klienta zostanie zgłoszony do http://www.sushi-robots.euKlient zostanie jak najszybciej poinformowany o podjętych środkach naprawczych. Ponadto http://www.sushi-robots.eu nie gromadzi żadnych "danych wrażliwych".

Dane Osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane przez spółki zależne od http://www.sushi-robots.eu i podwykonawców (usługodawców), wyłącznie w celu osiągnięcia celów niniejszej polityki.

W ramach swoich obowiązków i w celach określonych powyżej, główne osoby, które mogą mieć dostęp do danych Użytkowników http://www.sushi-robots.eu to głównie nasi agenci obsługi klienta.

 

8. Powiadomienie o incydencie

Pomimo naszych najlepszych starań, żadna metoda transmisji przez Internet i żadna metoda elektronicznego przechowywania danych nie jest całkowicie bezpieczna. W rezultacie nie możemy zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa. Jeśli dowiemy się o naruszeniu bezpieczeństwa, powiadomimy zainteresowanych użytkowników, aby mogli podjąć odpowiednie działania. Nasze procedury powiadamiania o incydentach uwzględniają nasze zobowiązania prawne, zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim. Dokładamy wszelkich starań, aby nasi klienci byli w pełni informowani o wszystkich kwestiach związanych z bezpieczeństwem ich konta i aby dostarczać im wszelkich informacji niezbędnych do wypełnienia ich własnych obowiązków sprawozdawczych.

Żadne dane osobowe użytkownika http://www.sushi-robots.eu są publikowane bez wiedzy użytkownika, wymieniane, przekazywane, cedowane lub sprzedawane na jakimkolwiek nośniku osobom trzecim. Jedynie założenie zakupu http://www.sushi-robots.eu i jego prawa pozwoliłyby na przekazanie wspomnianych informacji ewentualnemu nabywcy, który z kolei byłby związany takim samym obowiązkiem zachowania i modyfikacji danych w odniesieniu do użytkownika strony. http://www.sushi-robots.eu.

Bezpieczeństwo

Zapewnienie bezpieczeństwa i poufności Danych osobowych i Danych osobowych dotyczących zdrowia, http://www.sushi-robots.eu korzysta z sieci chronionych przez standardowe urządzenia, takie jak zapory ogniowe, pseudonimizacja, szyfrowanie i hasła.

Podczas przetwarzania Danych osobowych, http://www.sushi-robots.eupodejmuje wszelkie uzasadnione kroki w celu ich ochrony przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem.

9. Łącza hipertekstowe, pliki cookie i znaczniki internetowe

Strona internetowa http://www.sushi-robots.eu zawiera szereg linków hipertekstowych do innych stron, utworzonych za zgodą http://www.sushi-robots.eu. To jednak nie koniec historii, http://www.sushi-robots.eu nie ma możliwości sprawdzenia zawartości stron odwiedzanych w ten sposób i w związku z tym nie ponosi żadnej odpowiedzialności w tym zakresie. O ile użytkownik nie zdecyduje się na dezaktywację plików cookie, akceptuje fakt, że witryna może z nich korzystać. Użytkownik może dezaktywować te pliki cookie w dowolnym momencie, bezpłatnie, korzystając z opcji dezaktywacji oferowanych użytkownikowi i opisanych poniżej, pamiętając, że może to ograniczyć lub uniemożliwić dostęp do całości lub części Usług oferowanych przez witrynę.

9.1 PLIKI COOKIE

Plik "cookie" to niewielki plik informacyjny wysyłany do przeglądarki Użytkownika i przechowywany na jego urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie) (zwany dalej "Cookies"). Plik ten zawiera takie informacje, jak nazwa domeny użytkownika, dostawca usług internetowych użytkownika, system operacyjny użytkownika oraz data i godzina dostępu. Pliki cookies w żaden sposób nie mogą uszkodzić urządzenia końcowego Użytkownika.

http://www.sushi-robots.eu może przetwarzać informacje o wizycie Użytkownika w Witrynie, takie jak przeglądane strony i przeprowadzone wyszukiwania. Informacje te umożliwiają http://www.sushi-robots.eu w celu poprawy zawartości Strony i komfortu przeglądania jej przez Użytkownika.

Ponieważ pliki cookie ułatwiają przeglądanie i/lub świadczenie usług oferowanych przez Witrynę, Użytkownik może skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby umożliwić mu podjęcie decyzji o ich akceptacji, tak aby pliki cookie były przechowywane w terminalu lub, przeciwnie, aby były odrzucane, systematycznie lub w zależności od nadawcy. Użytkownicy mogą również skonfigurować swoje oprogramowanie przeglądarki tak, aby od czasu do czasu mieli możliwość zaakceptowania lub odrzucenia plików cookie, zanim plik cookie zostanie prawdopodobnie zapisany na ich terminalu. http://www.sushi-robots.eu informuje Użytkownika, że w takim przypadku możliwe jest, że nie wszystkie funkcje oprogramowania przeglądarki będą dostępne.

Jeśli Użytkownik odmówi zapisywania plików cookie na swoim urządzeniu końcowym lub w przeglądarce, lub jeśli Użytkownik usunie zapisane pliki cookie, Użytkownik zostanie poinformowany, że jego przeglądanie i korzystanie z Witryny może być ograniczone. Może to również mieć miejsce, gdy http://www.sushi-robots.eu lub jeden z jego dostawców usług nie może rozpoznać, dla celów zgodności technicznej, typu przeglądarki używanej przez terminal, języka i ustawień wyświetlania lub kraju, z którego terminal wydaje się być połączony z Internetem.

W stosownych przypadkach, http://www.sushi-robots.eu zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za konsekwencje nieprawidłowego działania Witryny i wszelkich usług oferowanych przez nią. http://www.sushi-robots.euwynikających z (i) odmowy przyjęcia Plików Cookies przez Użytkownika (ii) braku możliwości korzystania z Plików Cookies przez Użytkownika. http://www.sushi-robots.eu zapisywanie lub przeglądanie plików cookie niezbędnych do ich działania zgodnie z wyborem użytkownika. W celu zarządzania plikami cookie i wyborami Użytkownika konfiguracja każdej przeglądarki jest inna. Jest to opisane w menu pomocy przeglądarki, które wskaże, w jaki sposób Użytkownik może zmodyfikować swoje życzenia dotyczące plików cookie.

Użytkownicy mogą w dowolnym momencie wyrazić i zmodyfikować swoje życzenia dotyczące plików cookie. http://www.sushi-robots.eu może również korzystać z usług zewnętrznych dostawców usług w celu gromadzenia i przetwarzania informacji opisanych w niniejszej sekcji.

Wreszcie, klikając ikony dedykowane sieciom społecznościowym Twitter, Facebook, LinkedIn i Instagram pojawiające się na stronie http://www.sushi-robots.eu strony internetowej lub aplikacji mobilnej i jeśli Użytkownik zaakceptował umieszczanie plików cookie, kontynuując przeglądanie strony internetowej lub aplikacji mobilnej. http://www.sushi-robots.euTwitter, Facebook, LinkedIn i Instagram mogą również umieszczać pliki cookie na urządzeniach końcowych użytkownika (komputer, tablet, telefon komórkowy).

Tego rodzaju pliki cookie są umieszczane na urządzeniach końcowych użytkownika tylko wtedy, gdy wyrazi on na to zgodę, kontynuując przeglądanie strony internetowej lub aplikacji mobilnej http://www.sushi-robots.eu. Użytkownik może jednak w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę na http://www.sushi-robots.eu ustawia ten typ pliku cookie.

Artykuł 9.2. TAGI INTERNETOWE

http://www.sushi-robots.eu może od czasu do czasu wykorzystywać sygnały nawigacyjne (znane również jako "tagi", tagi akcji, jednopikselowe pliki GIF, przezroczyste pliki GIF, niewidoczne pliki GIF i pliki GIF typu "jeden do jednego") i wdrażać je za pośrednictwem wyspecjalizowanego partnera zajmującego się analityką internetową, który może znajdować się (a tym samym przechowywać odpowiednie informacje, w tym adres IP użytkownika) w obcym kraju.

Znaczniki te są umieszczane zarówno w reklamach internetowych umożliwiających internautom dostęp do Witryny, jak i na różnych stronach Witryny.

Technologia ta umożliwia http://www.sushi-robots.eu w celu oceny reakcji odwiedzających na Stronę i skuteczności jej działań (na przykład liczby otwarć strony i przeglądanych informacji), a także korzystania z tej Strony przez Użytkownika.

Zewnętrzny dostawca usług może zbierać informacje o odwiedzających Stronę i inne strony internetowe za pomocą tych tagów, tworzyć raporty dotyczące aktywności na Stronie na potrzeby http://www.sushi-robots.euoraz do świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z tej witryny i Internetu.

10. Prawo właściwe i jurysdykcja

Wszelkie spory związane z korzystaniem z witryny http://www.sushi-robots.eu podlega prawu francuskiemu. Z wyjątkiem przypadków, w których prawo na to nie zezwala, wyłączna jurysdykcja przysługuje właściwym sądom LA ROCHELLE.

Zapisz się do naszego newslettera