20% z części zamiennych!

Szukaj
Szukaj

Polityka prywatności

www.sushi-robots.eu

Roboty sushi SASU

 

Typ strony: prezentacja i e-commerce

 

Cel niniejszej polityki prywatności

 

Celem niniejszej polityki prywatności jest poinformowanie użytkowników naszej witryny o gromadzonych przez nas danych osobowych oraz, w stosownych przypadkach, o następujących informacjach:

a.     Gromadzone przez nas dane osobowe

b.     Wykorzystanie zebranych danych

c.     Kto ma dostęp do zebranych danych?

d.     Prawa użytkowników witryny

e.     Polityka plików cookie witryny

Niniejsza polityka poufności działa równolegle z ogólnymi warunkami sprzedaży i korzystania z naszej witryny.

 

Obowiązujące przepisy prawa

 

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) niniejsza polityka prywatności jest zgodna z poniższymi postanowieniami i jest przeznaczona do sprzedaży produktów oferowanych na stronie.

Dane osobowe muszą być :

a.     przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty w odniesieniu do osoby, której dane dotyczą (zgodność z prawem, rzetelność, przejrzystość);

b.     zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami; dalsze przetwarzanie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych nie jest uznawane, zgodnie z art. 89 ust. 1, za niezgodne z pierwotnymi celami (ograniczenie celu);

c.     adekwatne, stosowne i ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których kliknięcia są przetwarzane (minimalizacja danych);

d.     dokładne i w razie potrzeby uaktualniane; należy podjąć wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane (prawidłowość);

e.     przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osób, których dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których kliknięcia są przetwarzane; dane osobowe mogą być przechowywane przez okres dłuższy, o ile kliknięcia będą przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1, pod warunkiem wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych wymaganych rozporządzeniem w celu ochrony praw i wolności osoby, której dane dotyczą (ograniczenie przechowywania);

f.      przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych (integralność i poufność).

 

Przetwarzanie jest zgodne z prawem tylko wtedy, gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

 

a.     osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

b.     przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do wykonania środków przedumownych podjętych na żądanie osoby, której dane dotyczą;

c.     przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega administrator danych ;

d.     przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;

e.     przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

f.      przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, chyba że nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

 

Wreszcie, gromadzone dane osobowe są adekwatne, stosowne i ograniczone do tego, co jest niezbędne do celów, dla których są przetwarzane. Żadne dane osobowe uważane za wrażliwe, takie jak pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, filozoficzne lub religijne, nie mogą być wymagane ani gromadzone.

 

Zgoda

 

Korzystając z naszej witryny, użytkownicy zgadzają się zaakceptować :

a.     warunki określone w niniejszej polityce prywatności, oraz

b.     gromadzenie, wykorzystywanie i przechowywanie danych wymienionych w niniejszej polityce.

 

Gromadzone przez nas dane osobowe

 

Dane zbierane automatycznie

 

Podczas odwiedzania i korzystania z naszej witryny możemy automatycznie gromadzić i przechowywać następujące informacje:

a.     Adres IP

b.     Lokalizacja

c.     Szczegóły dotyczące sprzętu i oprogramowania

d.     Linki klikane przez użytkownika podczas korzystania z witryny

e.     Treści, z którymi użytkownicy zapoznają się na naszej stronie

 

Dane zbierane nieautomatycznie

 

Możemy również gromadzić następujące dane, gdy użytkownik wykonuje określone funkcje w naszej witrynie:

a.     Imię i nazwisko

b.     Nazwa firmy i numer VAT

c.     E-mail

d.     Adres pocztowy

e.     Numer telefonu

f.      Dane automatycznego napełniania

Dane te mogą być gromadzone przy użyciu następujących metod:

a.     Formularze

b.     Zamówienia złożone za pośrednictwem tunelu zakupowego

Należy pamiętać, że gromadzimy wyłącznie dane, które pomagają nam osiągnąć cel określony w niniejszej polityce prywatności.

Nie będziemy gromadzić żadnych dodatkowych danych bez uprzedniego poinformowania użytkownika.

 

Jak wykorzystujemy dane osobowe

 

Dane osobowe gromadzone w naszej witrynie będą wykorzystywane wyłącznie do celów określonych w niniejszej polityce lub wskazanych na odpowiednich stronach naszej witryny.

Nie będziemy wykorzystywać danych użytkownika w zakresie wykraczającym poza ujawnione przez nas informacje.

Dane zbierane automatycznie są wykorzystywane do następujących celów:

a.     Statystyki

b.     Marketing

Dane, które gromadzimy, gdy użytkownik wykonuje określone funkcje, mogą być wykorzystywane do następujących celów:

a.     Komunikacja

b.     Poszukiwanie

 

Komu udostępniamy dane osobowe

 

Pracownicy

 

Możemy ujawnić każdemu członkowi naszej organizacji takie dane użytkownika, jakich w uzasadniony sposób wymaga realizacja celów określonych w niniejszej polityce.

 

Strony trzecie

 

Możemy udostępniać dane użytkowników stronom trzecim w następujących celach:

Strony trzecie nie będą mogły uzyskać dostępu do danych użytkownika w zakresie wykraczającym poza to, co jest niezbędne do osiągnięcia danego celu.

 

Inne ujawnienia

 

Zobowiązujemy się nie sprzedawać ani nie udostępniać danych użytkownika stronom trzecim, z wyjątkiem następujących przypadków:

a.     jeśli jest to wymagane przez prawo

b.     jeśli jest to wymagane w postępowaniu sądowym

c.     w celu udowodnienia lub ochrony naszych praw

d.     nabywcom lub potencjalnym nabywcom tej spółki w przypadku, gdy staramy się sprzedać spółkę

 

W przypadku korzystania z hiperłączy z naszej witryny do innych witryn należy pamiętać, że nie ponosimy odpowiedzialności za ich politykę prywatności i praktyki oraz nie mamy nad nimi kontroli.

 

Jak długo przechowujemy dane osobowe

 

Dane użytkownika będą przechowywane przez okres trzech lat, z wyjątkiem danych, które są przechowywane przez okres ustawowych terminów przedawnienia, w szczególności w odniesieniu do dokumentów księgowych i zapisów.

Zapewnimy, że użytkownicy zostaną powiadomieni, jeśli ich dane będą przechowywane dłużej niż przez ten okres.

 

Jak chronimy dane osobowe użytkowników

 

W celu ochrony bezpieczeństwa użytkownika korzystamy z protokołu bezpieczeństwa warstwy transportowej do przesyłania danych osobowych w naszym systemie.

Wszystkie dane przechowywane w naszym systemie są dobrze zabezpieczone i dostępne tylko dla naszych pracowników.

Zobowiązujemy się do wdrożenia środków technicznych i organizacyjnych w celu zagwarantowania bezpieczeństwa, integralności i poufności wszystkich danych osobowych, aby zapobiec ich zniekształceniu, uszkodzeniu lub uzyskaniu do nich dostępu przez nieupoważnione osoby trzecie.

Ponieważ żaden środek bezpieczeństwa nie jest niezawodny, użytkownik jest informowany, że nie można zagwarantować absolutnego bezpieczeństwa gromadzonych danych osobowych. Obowiązkiem użytkownika jest podjęcie wszelkich odpowiednich środków w celu ochrony własnych danych i/lub oprogramowania przed zainfekowaniem wirusami krążącymi w Internecie.

 

Międzynarodowe transfery danych

 

Dane użytkownika mogą być sprawdzane, przetwarzane lub gromadzone w następujących krajach:

  • Wielka Brytania
  • Hiszpania
  • Polska
  • Niemcy

 

Nieletni

 

Dyrektywa RGPD stanowi, że osoby w wieku poniżej 15 lat są uważane za małoletnie do celów gromadzenia danych. Osoby małoletnie muszą posiadać zgodę przedstawiciela ustawowego na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie ich danych.

 

Prawa użytkownika

 

Zgodnie z RODO użytkownicy mają następujące prawa jako osoby, których dane dotyczą:

a.     prawo dostępu

b.     prawo do sprostowania

c.     prawo do usunięcia danych

d.     prawo do ograniczenia przetwarzania

e.     prawo do przenoszenia danych

f.      prawo do sprzeciwu

 

Więcej informacji na temat tych praw można znaleźć w rozdziale 3 (art. 12-23) dyrektywy RGPD.

 

Jak zmodyfikować, usunąć lub zakwestionować zebrane dane

 

Jeśli chcesz, aby Twoje dane zostały usunięte lub zmienione w jakikolwiek sposób, skontaktuj się z naszym specjalistą ds. prywatności tutaj :

 

Alexandre Petit

alexandre@sushi-robots.eu

 

Ponadto użytkownicy są informowani, że mają prawo do złożenia skargi do Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (francuski organ ochrony danych) w przypadku jakichkolwiek trudności.

 

Polityka plików cookie

 

Plik cookie to niewielki plik przechowywany na dysku twardym użytkownika przez witrynę internetową. Jego celem jest gromadzenie danych związanych z nawykami przeglądania strony przez użytkownika. Służy do analizy zachowania użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej, optymalizacji przeglądania, w szczególności poprzez określenie używanej przeglądarki, oraz do identyfikacji użytkownika podczas łączenia się, w szczególności w celu ustalenia, które strony były już odwiedzane w witrynie.

 

Każde użycie plików cookie na stronie wymaga uprzedniej i wyraźnej zgody użytkownika, ważnej przez 13 miesięcy, którą użytkownik może zmienić w dowolnym momencie. Użytkownik jest informowany, że korzystanie z plików cookie prowadzi do gromadzenia danych statystycznych, ale nie prowadzi do gromadzenia danych osobowych.

 

W naszej witrynie stosujemy następujące rodzaje plików cookie:

 

a.     Analityczne pliki cookie

Pozwala nam to ulepszać wygląd i funkcjonalność naszej witryny poprzez gromadzenie danych o treściach, do których użytkownik uzyskuje dostęp i z których korzysta podczas korzystania z naszej witryny.

 

b.     Ukierunkowane pliki cookie

Te pliki cookie gromadzą dane o sposobie korzystania z witryny przez użytkownika i jego preferencjach. Dzięki temu możemy sprawić, że informacje wyświetlane w naszej witrynie będą bardziej promocyjne i ukierunkowane na użytkownika.

 

Użytkownik może wybrać opcję powiadamiania za każdym razem, gdy plik cookie jest wysyłany. Użytkownik może również całkowicie wyłączyć pliki cookie w swojej przeglądarce internetowej, ale może to obniżyć jakość korzystania z serwisu.

 

Zmiany

 

Niniejsza Polityka prywatności może być okresowo zmieniana w celu zachowania zgodności z prawem i odzwierciedlenia wszelkich zmian w naszym procesie gromadzenia danych. Zalecamy, aby nasi użytkownicy od czasu do czasu sprawdzali naszą politykę, aby upewnić się, że są świadomi wszelkich aktualizacji. W razie potrzeby możemy powiadomić użytkowników pocztą elektroniczną o zmianach w niniejszej polityce.

 

Kontakt

 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z nami przy użyciu poniższych danych kontaktowych:

 

info@sushi-robots.eu

 

21 rue Lavoisier, 17440 Aytré

FRANCJA

Zapisz się do naszego newslettera